Tražim da mi se dostavi imformacija o provedenom tenderu za održavanje cesta u Kantonu Sarajevo preko Direkcije za ceste

Hajdarević Hadžem
Pitanje

Tražim da mi se dostavi imformacija o provedenom tenderu za održavanje cesta u Kantonu Sarajevo preko Direkcije za ceste

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Zakonom o cestama Fedracije Bosne i Hercegovine („Sl.novine FBiH“, broj 12/10,16/10) i Pravilnikom o održavanju javnih puteva (“Službene novine FBiH”, broj 69/10) Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, kao upravitelju cesta data je nadležnost da vrši upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu cesta. Članom 48. Zakona o cestama FBiH, navedeno je da Upravitelji cesta ne izvode direktno radove gradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta. Izvođenje radova građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta upravitelji cesta ustupaju po postupku i na način utvrđen Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Međunarodni otvoreni postupak- za dodjelu ugovora, objavljen je u Službenom glasnik BiH br. 49/13 za predmet javne nabavke ”Održavanje puteva na području Kantona Sarajevo (period 2013-2017)” za slijedeće Općine:
Lot 1: Održavanje puteva na području Općine Vogošća,
Lot 2: Održavanje puteva na području Općine Ilijaš,
Lot 3: Održavanje puteva na području Općine Ilidža,
Lot 4: Održavanje na području Općine Hadžići,
Lot 5: Održavanje puteva na području Općine Hadžići i Općine Trnovo (planinski uslovi),
Lot 6: Održavanje puteva na području Općine Trnovo (planinski uslovi),
Lot 7: Održavanje puteva na području Općina Stari Grad,Općine Centar , Općine Novo Sarajevo i Općine Novi Grad Sarajevo;

S obzirom na to da je procjenjena vrijednost javne nabavke preko 2. 000.000.00 KM, Obavještenje o javnoj nabavci objavljeno je i na engleskom jeziku u dnevnim novinama dana 24.06.2013. godine.

Tendersku dokumentaciju za Održavanje puteva na području Kantona Sarajevo (period 2013-2017) za sve lotve preuzelo je 11 (jedanaest) zainteresiranih ponuđača. U toku trajanja roka za podnošenje zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije jedan od zainteresovanih ponuđača izjavio je prigovor/žalbu na tendersku dokumentaciju, te je u skladu sa Rješenjem Ureda za razmatranje žalbi BiH obustavljen postupak u periodu od 28.08.2013. godine do 01.10.2013. godine. Ponuđači su obaviješteni da se postupak nastavlja i otvaranje ponuda je održano 28.10.2013. godine u 10:15 sati. Pristigle su ukupno 24 ponude za 7 lotova. Napominjemo da je KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo u 10,00 sati povukao svoju ponudu .

Analizom ponuda u formalno pravnom, ekonomskom i tehničkom smislu primjenom kriterija “najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude”, Komisija imenovana Rješenjem ugovornog organa utvrdila je rang listu ponuda shodno kojoj je data preporuka Direktoru da dodjeli ugovor za Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4, Lot 5 i Lot 6., dok je za Lot 7 Održavanje puteva na području Općina Stari Grad, Općine Centar, Općine Novo Sarajevo i Općine Novi Grad Sarajevo data preporuka ugovornom organu da se postupak poništi jer je zaprimljena samo jedna ponuda čime nije zadovoljena stvarna konkurencija.

Po okončanju roka za prigovor-žalbu, ugovorni organ je dodjelio ugovor kojim su regulisana međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku shodno zahtjevima – uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji, za slijedeće lotove:

Lot 1: Održavanje puteva na području Općine Vogošća,
Lot 4: Održavanje na području Općine Hadžići,
Lot 5: Održavanje puteva na području Općine Hadžići i Općine Trnovo (planinski uslovi),
Lot 6: Održavanje puteva na području Općine Trnovo (planinski uslovi),

Ugovor za Lot 2 Održavanje puteva na području Općine Ilijaš, i ugovor za Lot 3 Održavanje puteva na području Općine Ilidža nije dodjeljen jer je povodom žalbe ponuđača Ured za razmatranje žalbi BiH, predmet vratio ugovornom organu na ponovni postupak.

Postupak za Lot 7 Održavanje puteva na području Općina Stari Grad, Općine Centar, Općine Novo Sarajevo i Općine Novi Grad Sarajevo je ponovo objavljen u Službenim novinama BiH, dana 18.11.2013 godine, međutim javno otvaranje je prolongirano do prijema konačnog odgovora Agencije za javne nabavke BiH i Ureda za reviziju institucija FBiH.

Naime, Direkcija za puteve Kantona Sarajevo nakon što je zaprimila Zaključke Skupštine Kantona Sarajevo kojim se Vladi Kantona Sarajevo nalaže da dodjeli poslove ljetnog i zimskog održavanja cesta u Kantonu Sarajevo, KJKP RAD d.o.o. putem pregovaračkog postupka, obratila se Agenciji za javne nabavke BiH i Uredu za reviziju institucija BiH uz dostavu navedeh zaključaka jer prema dosadašnjim Mišljenjima Agencije za javne nabavke ugovorni organ neće biti u stanju dokazati kako pred javnošću tako i pred odgovarajućim službama za reviziju da na tržištu ne postoji dovoljan broj dobavljača koji mogu pružiti uslugu kao KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo.

Napominjemo da je Održavanje puteva na području Općina Stari Grad, Općine Centar, Općine Novo Sarajevo i Općine Novi Grad Sarajevo (zimska sezona za period 2013-2014 godinu), na osnovu člana 4. osnovnog Ugovora o zimskom održavanju na regionalnim i lokalnim putevima od interesa za Kanton Sarajevo za period 2008/2013 godina i Anex-a Ugovora o izvođenju radova zimskog održavanja broj 04-14-29938 od 22.11.2013 godine, dodjeljen KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, do izbora najpovoljnjijeg ponuđača.