Tražim da mi sva ministarstva u Vladi KS dostave spisak komisija sa njihovim sastavom zatim njihove nadležnosti rada i visinu naknada

Hajdarević Hadžem
Pitanje

Tražim da mi sva ministarstva u Vladi KS dostave spisak komisija sa njihovim sastavom zatim njihove nadležnosti rada i visinu naknada

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor:

U Ministarstvu stambene politike imenovane su slijedeće Komisije, i to:

U Sektoru za drugostepeno upravno rješavanje i normativno-pravne poslove imenovane su slijedeće komisije:
1. Komisija za kontrolu zaključenih i/ili obnovljenih ugovora o korištenju stana imenovana Rješenjm broj:27/01-05-19417/06 od 25.05.2006. godine i Rješenjem broj: 27/01-23-26601/10 od 03.12.2010.godine, u sastavu:
- Višnja Ljubijankić, predsjednik
- Krbanjević Tatjana, član
- Arslanagić Adnan, član.

2. Komisija za provođenje javnog poziva za rješavanje stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima imenovana Rješenjem Ministra broj:27/01-05-20224-1/13 od 02.09.2013.godine, u sastavu:
- Višnja Ljubijankić, predsjednik
- Amira Butmir, član
- Nevenka Grabovac, član
- Amela Kulenović, član
- Tatjana Krbanjević, član
- Sejdalija Sejfić, tehnički sekretar

NAPOMENA: Naprijed navedene Komisije rade bez posebne naknade.

U Sektoru za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti imenovane su slijedeće komisije:
3. Komisija za provjeru znanja putem testiranja izabranih predstavnika etažnih vlasnika i lica za koja su etažni vlasnici donijeli odluku o izboru za predstavnika etažnih vlasnika zgrade imenovana Rješenjem Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo broj:27/03-05-23110/12 od 01.08.2012.godine i izmjenama Rješenja od 13.11.2012.godine, 11.12.2012. godine i 28.10.2013.godine, u sastavu:
- Nermina Delibašić, predsjednik
- Amira Butmir, član
- Tehvida Džebo, član
- Amra Lojić, sekretar

4. Komisija broj 2. za provjeru znanja putem testiranja izabranih predstavnika etažnih vlasnika i lica za koja su etažni vlasnici donijeli odluku o izboru za predstavnika etažnih vlasnika zgrade imenovana Rješenjem Ministarstva stambene politike Kantona Sarajevo broj:27/03-05-23110-I/12 od 27.02.2013.godine, u sastavu:
- Amela Kulenović, predsjednik
- Kenan Softić, član
- Mediha Makota, član
- Damir Hamalukić, sekretar

5. Komisija za dodjelu u zakup 16 poslovnih prostora i 6 garaža u objektima O-9 i O_10 na lokaciji Otes Ilidža imenovana Rješenjem Ministra broj:27/03-8737-1/12 od 27.04.2012.godine, u sastavu:
- Nermina Delibašić, predsjednik
- Amira Butmir, član
- Nevenka Grabovac, član
- Zdenka Đurić, sekretar

6. Komisija za dodjelu rješenja za obavljanje poslova upravitelja imenovana Rješenjem Ministra broj: 27/03-23-11943/13 od 05.11.2013.godine, u sastavu:
- Nermina Delibašić, predsjednik
- Zahid Pita, član
- Tehvida Džebo, član
- Zdenka Đurić, sekretar

7. Komisija za popis stalnih sredstava i sitnog inventara sa stanjem na dan 31.12.2013.godine imenovana Rješenjem Ministra stambene politike Kantona Sarajevo, broj:27/01-49-30465/13 od 28.11.2013.godine, u sastavu:
- Sejdalija Sejfić, predsjednik
- Damir Hamalukić, član
- Jasna Topalović, član.

NAPOMENA: Komisije delegirane poslove obavljaju bez posebne naknade za rad.

Na Vaše traženje dostavljamo vam podatke o komisijama koje je formirao rukovodilac Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, kao i rješenje koja je donijela Vlada Kantona Sarajevo, a na osnovu kojeg je izvršeno plaćanje sa pozicije ovog ministarstva, kako slijedi:

1.Komisija za polaganje stručnog upravnog ispita namještenika srednje školske spreme, Broj:03-01-05-4217/13 od 21.02.2013.
Ljiljana Ćehajić, predsjednik, (55 KM)
Đevada Čaušević, član, (55 KM)
Hasan Zemanić, član, (55 KM)
Indira Šulović, član, (55 KM)
Irena Zima, član, (55 KM)
Azra Šahinagić, zapisničar (27,50 KM)

*Naknada za rad članovima i zapisničaru ove komisije isplaćuje se na trošak kandidata, koji uplaćuje naknadu za polaganje stručnog upravnog ispita.

2.Vlada Kantona, Komisija izbor kandidata na pozicije predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o, Broj :02-05-5831-19/13 od 12.03.2013.
Irena Zima, predsjednik, (150 KM)
Hasan Zemanić,član, (100 KM)
Indira Šulović, član, (100 KM)
Lejla Mujkić, član, (100 KM)
Belma Ključo,član, (100 KM)
Azra Šahinagić, sekretar. (70 KM)
*Naknada za rad članovima i zapisničaru ove komisije isplaćena je sa pozicije Ministarstva pravde i uprave.

3.Komisija za popis stalnih sredstava i sitnog inventara u Ministarstvu pravde i uprave na dan 31.12.2013. godine, Broj:03-01-14-31761/13 od 16.12.2013.
Farida Cikotić, predsjednik,
Indira Šulović, član,
Azra Šahinagić,član.
*Naknada za rad komisije nije utvrđena.

4.Komisija za popis potraživanja i obaveza u Ministarstvu pravde i uprave na dan 31.12.2013. godine , Broj:03-01-14-31761-1/11 od 16.12.2013.
Indira Šulović, predsjednik,
Farida Cikotić,član,
Azra Šahinagić,član.
*Naknada za rad komisije nije utvrđena.

Dostavljamo Vam spisak komisija, koje je u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo u 2013. godini, imenovao ministar i to:
1. Stručni tim za pregovore sa privrednim društvom "Akova impex" d.o.o. Sarajevo u postupku dodjele koncesije za eksploataciju podzemne vode iz bunara OB-1, na lokalitetu Mostarsko raskršće bb, Općina Hadžići, u sastavu: Nurija Memić predsjednik, članovi Senad Nović, Mirsada Čeho i Alma Izmirlija. Naknada za predsjednika iznosila je 500,00 KM, a za članove po 400,00 KM.
2. Stručni tim za pregovore sa privrednim društvom "Coca-Cola HBC B-H" d.o.o. Sarajevo u postupku dodjele koncesije za eksploataciju pitke podzemne vode iz bunara B-1, na lokalitetu Mostarsko raskršće bb, Općina Hadžići, u sastavu: Nurija Memić predsjednik, članovi Zekija Muraspahić, Rasim Rapa i Alma Izmirlija i tehničko lice Zinaida Omerkadić. Naknada za predsjednika iznosila je 500,00 KM, za članove po 400,00 KM i za tehničko lice 280,00 KM.
3. Komisija za obradu zahtjeva i utvrđivanje liste obrtnika-zanatlija kojima se dodjeljuju podsticajna sredstva, po javnom pozivu za dodjelu podsticajnih sredstava za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata-obrta na području Kantona Sarajevo, u sastavu: Tatjana Fikais predsjednik i članovi Senad Nović i Bruno Vištica. Naknada za predsjednika i članove iznosila je po 300,00 KM.
4. Komisija za provođenje kontrole dokumentacije i izbora kandidata, kao i utroška sredstava Programa za korištenje novčanih sredstava predviđenih Budžetom Kantona Sarajevo u 2012. godini za pretvaranje neobradivog poljoprivrednog zemljišta u obradivo, u sastavu: Senad Nović predsjednik i članovi Ljubica Livaja-Mitrović i Kemal Čorbo. Naknada za predsjednika iznosila je 700,00 KM, a za članove po 500,00 KM.
5. Komisija za nabavke u postupku plasmana kreditnih sredstava, putem odabrane banke, za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća na području Kantona Sarajevo, u sastavu: Bruno Vištica predsjednik, članovi Nermina Hadžić i Sabrina Budnjo i sekretar Nizana Obhođaš. Naknada za predsjednika iznosila je 350,00 KM, za članove po 300,00 KM i za sekretara 210,00 KM.
6. Komisija za provođenje postupka javne nabavke za izbor nadzornog organa, koji će vršiti nadzor nad izradom šumskoprivrednih osnova za ŠPP "Igmansko" i ŠPP "Fojničko"-dio, u sastavu: Jasmin Mameledžija predsjednik, članovi Nedžad Ćurovac i Mirza Konaković i sekretar Amira Belko. Naknada za predsjednika iznosila je 300,00 KM, za članove po 250,00 KM i za sekretara 150,00 KM.
7. Komisija za provođenje internog i javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Ministarstvu privrede u Upravi za šumarstvo, u sastavu: Nedžad Ćurovac predsjednik, članovi Denis Kahriman i Duran Mešanović i sekretar Đelmina Čolić. Naknada za predsjednika iznosila je 350,00 KM, za članove po 300,00 KM i za sekretara 210,00 KM.
8. Komisija za izbor projekata iz oblasti šumarstva neprofitnih organizacija i udruženja građana sa područja Kantona Sarajevo, za koje će se obezbjediti finansijska podrška, u sastavu: Mirza Konaković predsjednik, članovi Samir Fazlić i Dževad Terović i sekretar Zinaida Omerkadić. Naknada za predsjednika, članove i sekretara iznosila je po 200,00 KM.
9. Prvostepena disciplinska komisija Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za namještenike, u sastavu: Azra Ahmespahić predsjednik, članovi Sanja Mikavica i Đemo Zukić i sekretar Nizana Obhođaš. Naknada za predsjednika iznosila je 200,00 KM, za članove po 150,00 KM i za sekretara 100,00 KM.
10. Komisija za javne nabavke, za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku šumarskih čekića i kolobroja za potrebe Uprave za šumarstvo, u sastavu: Mirza Konaković predsjednik i članovi Sedin Kozadra i Samira Duraković. Naknada za predsjednika i članove iznosila je po 200,00 KM.
11. Komisija za kontrolu i prijem izvršenih radova po Programu pretvaranja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u obradivo u 2012. godini, u sastavu: Rusmir Muhić predsjednik i članovi Enesa Isaković i Kemal Starogorčić. Naknada za predsjednika iznosila je 300,00 KM, a za članove po 250,00 KM.
12. Komisija za otvaranje ponuda po Javnom pozivu za sufinansiranje zakupa izložbenog prostora na sajmovima poljoprivrede i prehrambene industrije na području Bosne i Hercegovine, koji je objavljen u dnevnim novinama "Oslobođenje" dana 17.08.2013. godine, u sastavu: Kemal Starogorčić predsjednik i članovi Enes Međuseljac i Fadila Bošnjak. Naknada za predsjednika iznosila je 150,00 KM, a za članove po 100,00 KM.
13. Komisija za provođenje postupka javne nabavke za izbor nadzornog organa koji će vršiti kontrolu kvaliteta izrade šumskoprivrednih osnova za ŠPP "Gornjebosansko"-dio i ŠPP "Olovsko" -dio, u sastavu: Jasmin Mameledžija predsjednik, članovi Nedžad Ćurovac i Mirza Konaković i tehnički sekretar Amira Belko. Naknada za predsjednika iznosila je 250,00 KM, za članove po 200,00 KM i za tehničkog sekretara 150,00 KM.

U Minstarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo djeluju komisije kako slijedi:

1. Kantonalna Komisija za implementaciju člana 143. Zakona o radu – imenovana Rješenjem ministra, a na osnovu Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 43/99, 32/00 i 29/03) i Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 35/05).

Sastav Komisije
1. Cica Pljevljak , predsjednik
2. Zoran Timarac , član
3. Slavica Gorančić, član
Lirija Ademi, tehničko lice koje obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe Komisije.

Nadležnost Komisije
Rješavanje po žalbama zaposlenika koji smatraju da je poslodavac povrijedio njihovo pravo koje je utvrđno članom 143. st. 1. i 2. Zakona o radu.

Naknada za rad Komisije
Naknada za rad vrši se u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa uprave („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 21/09)
Naknada iznosi: 150,00 KM mjesečno.
Naknada se isplaćuje iz sredstava Minstarstva za rad, socijalnu politiku, raseljna lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

2. Komisija za prvostepeno rješavanje u postupku utvrđivanja ispunjavanja opštih i posebnih uslova za osnivanje ustanova socijalne zaštite – imenovana Rješenjem ministra, a na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12 i 15/13) i Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 35/05)

Sastav Komisije
1. Mesud Peljto, predsjednik
2. Azra Mulaomerović, član
3. Nurija Hodžić, član
4. Cica Pljevljak, član

Nadležnost Komisije
Donošenje prvostepenog Rješenja o ispunjavanju uslova za osnivanje ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač fizičko ili pravno lice.

Naknada za rad Komisije
Naknada za rad vrši se u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa uprave („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 21/09)
Naknada iznosi: 200,00 KM i isplaćuje se po riješenom predmetu.
Naknada se isplaćuje iz sredstava Minstarstva za rad, socijalnu politiku, raseljna lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.
Do sada je Komisija, od imenovanja ( 2010. godine) obradila ukupno četiri predmeta i donijela četiri Rješenja.

3. Komisija za za popis sredstava, potraživanja i obaveza za 2013. godinu - imenovana Rješenjem ministra, a na osnovu Pravilnika o knjigovodstvu Budžeta-Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine – Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 56/02 i Uputstva o radu popisnih komisija i obavljanju popisa sredstava, potraživanja i obaveza za 2013. godinu i Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 35/05).

Sastav Komisije
1. Jakubović Edina, predsjednik
2. Dedović Miralem, član
3. Tolj Šefika, član
4. Mastalica Fatima, član

Nadležnost Komisije
Komisija jednom godišnje usklađuje stanje sredstava i njihovih izvora iskazanih u knjigovodstvu sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom koji se vrši na dan 31.12. tekuće godine.

Naknada za rad Komisije
Naknada za rad vrši se u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa uprave („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 21/09).
Naknada iznosi: 200,00 KM

Naknada se isplaćuje iz sredstava Minstarstva za rad, socijalnu politiku, raseljna lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

4. Komisija za rješavanje pitanja povrata kredita za zapošljavanje – imenovana Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo

Sastav Komisije
1. Asifa Vrabac , predsjednik
2. Elvir Velić, član
3. Zejnil Lučkin, član
4. Enisa Demić, član
5. Nermina Filipović, član
6. Dženan Zagorac, član
Sekretar Komisije: Fatima Mastalica

Nadležnost Komisije
Proučavanje pojedinačnih spisa predmeta korisnika kredita – dužnika koji se nalaze kod komisionih banaka a u cilju pripremanja prijedloga instrukcije za poduzimanje pravnih radnji u svrhu povrata kreditnih sredstava za zapošljavanje u svakom pojedinačnom slučaju. Prijedlozi instrukcija se dostavljaju JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo na dalje postupanje a u skladu sa zaključenim ugovorom o komisionim poslovima.

Naknada za rad Komisije
Naknada za rad vrši se u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa uprave („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 21/09)
Naknada iznosi: Za članve Komisije 300,00 KM mjesečno, a za sekretara Komisije 200,00 KM mjesečno i isplaćuje se samo za mjesec u kojem je Komisija radila.
Naknada se isplaćuje iz sredstava JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

5. Komisija za realizaciju pojedinačnih mjera podsticanja zapošljavanja iz 2012. i 2013. godine - imenovana Rješenjem ministra, a na osnovu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 4/04, 29/09 i 15/03)

Sastav Komisije
1. Tatjana Fikais, predsjednik
2. Mahir Lokvančić, član
3. Enisa Demić, član

Nadležnost Komisije
Priprema prijedloge odgovora na žalbe poslodavaca i nezaposlenih osoba za Upravni odbor JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo i Vladu Kantona Sarajevo, vrši monitoring provođenja pojedinačnih podsticajnih mjera itd.

Naknada za rad Komisije
Naknada za rad vrši se u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa uprave („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 21/09).
Naknada iznosi: 200,00 KM mjesečno i isplaćuje se samo za mjesec u kojem je Komisija radila.
Naknada se isplaćuje iz sredstava JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

O D G O V O R
U skladu sa odredbama člana 145. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ br. 46/10 i 75/13) i čl. 17. i 18. Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/11, 10/11-ispravka i 41/11), Ministar zdravstva Kantona Sarajevo imenovao je deset ispitnih komisija za polaganje stručnog ispita zdravstvenih tehničara sa stečenom srednjom stručnom spremom, u sljedećim stručnim zvanjima: medicinska sestra-tehničar, farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar, zubni tehničar, pedijatrijska sestra-tehničar, laboratorijski tehničar, akušersko-ginekološka sestra-tehničar, stomatološka sestra-tehničar, psiho-gerijatrijska sestra-tehničar i sanitarno-ekološki tehničar. U komisije su imenovani stručnjaci iz odgovarajućih oblasti rada, čija nadležnost je provjere znanja kandidata za samostalan rad u stečenom stručnom zvanju.
Članovi komisije imaju pravo na naknadu za svoj rad u istoj, u iznosu od 15,00 KM za obavljen ispit jednog kandidata.Komisije su imenovane na mandat od dvije (2) godine, u sljedećem sastavu:
Medicinska sestra-tehničar:
Dr Abdulah Smajić - predsjednik
Šejla Brković, med. sestra-tehničar - član
Dr Senida Zvrko - član
Dr Semin Bećirbegović - član
Hadžan Konjo, dipl. med. tehničar - član
Faris Backović, dipl. pravnik – član
Izeta Milišić – sekretar.
Farmaceutski tehničar:
Mr sci ph Sejfudin Tokić, predsjednik
Mr ph Mirsad Šabaredžović, član
Mr. ph. Sabahudin Plakalo - član
Prim. mr. ph. Edina Stević - član
Mr. ph. Amra Kočo- član
Prim. dr Amra Ajanović - član
Prim. dr Senad Pešto- član
Alma Pehlić, dipl. pravnik - član
Muris Muratović – sekretar.
Fizioterapeutski tehničar:
Prim. dr Emina Brbović - predsjednik
Pleho Mirela, fizioterapeutski tehničar - član
Dr Sakip Korać - član
Prim. dr Eldina Bešlagić – član
Mr sci med dr Samir Kazić - član
Smail Demirović, dipl. pravnik – član
Ediba Musić, pravnik – sekretar. Zubni tehničar:
Prim. dr Bassam Koudeimati - predsjednik
Prim. dr Suada Krupalija Drinjak - član
Dr Emina Kurtagić-Pepić - član
Dr Irma Šećerbegović - Srna – član
Dr Aldin Džambasović - član
Sevda Valjevčić, dipl. pravnik - član
Muris Muratović – sekretar.
Pedijatrijska sestra-tehničar
Dr Sabina Sadović – predsjednik
Šejla Brković, med. sestra - tehničar – član
Dr Alma Kadić – član
Prim. dr Sena Softić – član
Dr Alem Česir - član
Sanela Latić, dipl. pravnik- član
Enis Rašidović, prof. – sekretar.
Laboratorijski tehničar:
Fadila Miljanović, dipl. ing. med. lab. dijagnostike - predsjednik
Amela Babović, dipl.ing.med.lab.dijag. - član
Prim. dr Zvonimir Ožegović - član
Hadžan Konjo, dipl. med. tehničar – član
Dr Amira Rizvanović - član
Suada Jusić, dipl. pravnik - član
Enis Rašidović, prof. – sekretar.
Akušersko-ginekološka sestra-tehničar:
Dr mr sci Sanjin Deković – predsjednik
Fatima Kožljak, med. sestra - tehničar – član
Dr Emina Kurtagić Pepić- član
Samra Manov, dipl. med. sestra – član
Dr Elvira Džambasović - član
Edina Bukva, dipl. pravnik - član
Izeta Milišić – sekretar. Stomatološka sestra-tehničar:
Dr Melina Latić Dautović - predsjednik
Prim. dr Bassam Koudeimati - član
Prim. dr Amra Ajanović, - član
Dr Ana Mehmedbegović– član
Dr Šejla Redžepagić - član
Alen Katović, dipl. pravnik - član
Ediba Musić, pravnik. – sekretar.

Psiho-gerijatrijska sestra-tehničar:
Prim. dr Alija Čeljo - predsjednik
Dr Suada Deljković - član
Dr Semin Bećirbegović - član
Prim mr med. sci. dr Haris Vila - član
Mr sci. med. dr Nedžad Rustempašić - član
Azra Zejnilagić, dipl. pravnik - član
Muris Muratović – sekretar. Sanitarno-ekološki tehničar:
Dr med. sci Snježana Balta, primarius- predsjednik
Mr sci. med. dr Kenan Karavdić - član
Prim.. dr Mustafa Bećirović - član
Dr Almira Hajdar,– član
Mr sci. med. dr Amra Memić-Sredarević - član
Sevda Valjevčić, dipl. pravnik - član
Enis Rašidović, prof. – sekretar.

Pored navedenih komisija, u Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo se, po podnesenom zahtjevu za otvaranje privatne zdravstvene ustanove, ordinacije, laboratorija, apoteke te specijalizovane trgovine za promet medicinskim sredstvima, imenuju „ad hoc“ komisije, čiji je zadatak da na licu mjesta utvrde ispunjenost uvjeta za rad u pogledu prostora, kadra i opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Rad ovih komisija prestaje sačinjavanjem zapisnika o obavljenom neposrednom uvidu na licu mjesta.

Ministarstvo prostornog uređenja
Na osnovu postavljenog pitanja dajemo slijedeći odgovor, odnosno dostavljamo slijedeće podatke:

1. Savjet za provođenje Odluke o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za projekt otpadnih voda Sarajevo

Sastav Savjeta:
Suad Zeljković, premijer – predsjednik Savjeta
Zlatko Petrović, Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša – član
Muhamed Kozadra, Ministar finansija – član
Emir Hrenovica, Ministar privrede – član
Zijada Krvavac, pomoćnik ministra – član
Nermin Drnda, KJKP „ViK“ – šef Tima za implementaciju tima – član
Hasija Busuladžić, direktor KJKP „ViK“ – član

Zadaci Savjeta su da:
- prati realizaciju obaveza Kantona Sarajevo utvrđenih u Odluci o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) namijenjen za Projekat otpadnih voda u Sarajevu, donesene od strane Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-18150/10 od 30.06.2010.godine,
- preduzima aktivnosti na blagovremenom izvršenju finansijskih i drugih obaveza Kantona prema davaocu kredita,
- koordinira sva pitanja vezana za finansijsko upravljanje Projektom (obezbjeđivanje nedostajućih finansijskih sredstava i obezbjeđivanje vlastitog učešća),
- prati rad tijela zaduženih za implementaciju tehničkog dijela Projekta (PMT – Tim za vođenje projekta i PIT – Tim za implementaciju projekta) i daje prijedloge za unapređenje njihovog rada,
- radi na obezbjeđenju preduslova za efikasan rad postrojenja za prečišćavanje Butila u fazi eksploatacije,
- izvještava Vladu Kantona o toku aktivnosti na realizaciji Projekta i priprema izvještaje za Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo,
- vrši i druge poslove vezane za uspješnu realizaciju Projekta.

Naknada za rad savjeta utvrđena je u slijedećem iznosu:
Predsjednik savjeta 400,00 KM (neto)
Član Savjeta 350,00 KM (neto)

2. Stručna komisija za ocjenu Plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za Farmu koka nosilja društva „WALD-Produkt“ d.o.o. Sarajevo

Sastav Komisije:
Aida Muminović, dipl.ing.tehn. – predsjednik;
Rusmir Muhić, dipl.ing.polj. – član;
Jasminka Bjelavac, dipl.ing.građ. – član;
Elvana Daidžić-Hodžić, dipl.ing.arh. - tehnički sekretar

Zadatak Komisije:
Da izvrši kontrolu podataka i ocjenu mjera aktivnosti utvrđenih u Planu aktivnosti, te da predloži uslove i mjere za ublažavanje negativnih uticaja na okoliš, kao preduslova za izdavanje okolinske dozvole.

Naknada za rad Komisije:
Troškove za rad članova Stručne komisije snosi operator pogona i postrojenja.

3. Stručna komisija za ocjenu Plana aktivnosti za „Brojler“ d.o.o. Sarajevo klaonica peradi sa preradom

Sastav Komisije:
Sanda Midžić-Kurtović, dipl.ing.građ. - predsjednik
Aida Muminović, dipl.ing.tehn. – član;
Aladin Macanović, dr. vet.med. – član;
Alija Suljagić-Nekić, dipl.ing.geod. - tehnički sekretar

Zadatak Komisije:
Da izvrši kontrolu podataka i ocjenu mjera aktivnosti utvrđenih u Planu aktivnosti, te da predloži uslove i mjere za ublažavanje negativnih uticaja na okoliš, kao preduslova za izdavanje okolinske dozvole.

Naknada za rad Komisije:
Troškove za rad članova Stručne komisije snosi operator pogona i postrojenja.

4. Stručna komisija za ocjenu Plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisije/zagađenja i usaglašavanje sa najboljom praksom „Bešlić Be Be“ d.o.o. Sarajevo

Sastav Komisije:
Andrea Muharemović, dipl.ing.hem.tehn. – predsjednik;
Dragana Selmanagić, dipl.ing.građ. – član;
Aida Murtezić, dipl.pravnik - tehnički sekretar

Zadatak Komisije:
Da izvrši kontrolu podataka i ocjenu mjera aktivnosti utvrđenih u Planu aktivnosti, te da predloži uslove i mjere za ublažavanje negativnih uticaja na okoliš, kao preduslova za izdavanje okolinske dozvole.

Naknada za rad Komisije:
Troškove za rad članova Stručne komisije snosi operator pogona i postrojenja.

5. Stručna komisija za ocjenu Plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisije, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom tehnikom za pogone i postrojenja „Drvo Produkt“ d.o.o. Ilijaš

Sastav Komisije:
Andrea Muharemović, dipl.ing.hem.tehn. – predsjednik;
Dragana Selmanagić, dipl.ing.građ. – član;
Kemal Starogorčić, dipl.ing.šum. – član;
Milena Kadrić, dipl.pravnik - tehnički sekretar

Zadatak Komisije:
Da izvrši kontrolu podataka i ocjenu mjera i aktivnosti utvrđenih u Planu aktivnosti, kao preduslova za izdavanje okolinske dozvole.

Naknada za rad Komisije:
Troškove za rad članova Stručne komisije snosi operator pogona i postrojenja.

6. Stručna komisija za ocjenu Plana aktivnosti za postupno smanjenje emisije/ zagađenje za kotlovnicu Radio-televizije Bosne i Hercegovine u Sarajevu

Sastav Komisije:
Aida Muminović, dipl.ing.tehn. – predsjednik;
Nijaz Čustović, dipl.ing.maš. – član;
Nurija Memić, dipl.ing.maš. – član;
Edina Ajdinović, dipl.pravnik - tehnički sekretar

Zadatak Komisije:
Da izvrši kontrolu podataka i ocjenu mjera i aktivnosti utvrđenih u Planu aktivnosti, kao preduslova za izdavanje okolinske dozvole.

Naknada za rad Komisije:
Troškove za rad članova Stručne komisije snosi operator pogona i postrojenja.

7. Stručna komisija za ocjenu Plana aktivnosti za kotlovnicu u sklopu kompleksa KJU Geronotološki centar Sarajevo

Sastav Komisije:
Aida Muminović, dipl.ing.tehn. – predsjednik;
Nijaz Čustović, dipl.ing.maš. – član;
Nurija Memić, dipl.ing.maš. – član;
Edina Ajdinović, dipl.pravnik - tehnički sekretar

Zadatak Komisije:
Da izvrši kontrolu podataka i ocjenu mjera aktivnosti utvrđenih u Planu aktivnosti, kao preduslova za izdavanje okolinske dozvole.

Naknada za rad Komisije:
Troškove za rad članova Stručne komisije snosi operator pogona i postrojenja.

8. Stručna komisija za ocjenu Plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisije/zagađenja i usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom za benzinsku stanicu „EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE“ d.o.o. Sarajevo

Sastav Komisije:
prof.dr. Tidža Muhić-Šarac, dipl.ing.hem. – predsjednik;
Plamenko Tais, dipl.ing.el. – član;
mr. Dženana Durmišević, dipl.ing.maš - tehnički sekretar

Zadatak Komisije:
Da izvrši kontrolu podataka i ocjenu mjera aktivnosti utvrđenih u Planu aktivnosti, te da predloži uslove i mjere za ublažavanje negativnih uticaja na okoliš, kao preduslova za izdavanje okolinske dozvole.

Naknada za rad Komisije:
Troškove za rad članova Stručne komisije snosi operator pogona i postrojenja.

9. Stručna komisija za ocjenu Plana aktivnosti za kotlovnicu „Hotel Grand“ d.o.o. Sarajevo

Sastav Komisije:
Jasmina Bjelavac, dipl.ing.građ. – predsjednik;
Ramiz Selimović, dipl.ing.maš. – član;
Vesna Ilić, dipl.ing.građ. - tehnički sekretar

Zadatak Komisije:
Da izvrši kontrolu podataka i ocjenu mjera aktivnosti utvrđenih u Planu aktivnosti, te da predloži uslove i mjere za ublažavanje negativnih uticaja na okoliš, kao preduslova za izdavanje okolinske dozvole.

Naknada za rad Komisije:
Troškove za rad članova Stručne komisije snosi operator pogona i postrojenja.

10. Komisija za javne nabavke za provođenje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za održavanje javne rasvjete na području Kantona Sarajevo

Sastav Komisije:
Hajrudin Djedović – predsjednik;
Jasna Sadagić – član;
Adnan Begić – član;
Faruk Begeta – član;
Hasib Gibanica – član;
Nedim Ohranović - tehnički sekretar

Zadatak Komisije:
Da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH, Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH i Pravilnika o nabavci roba, vršenje usluga i ustupanje radova Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, pripremi tendersku dokumentaciju, objavi obavještenje o javnoj nabavci, organizuje i obavi javno otvaranje blagovremeno primljenih ponuda, sačini zapisnik o provedenom postupku i odabiru najpovoljnijeg ponuđača, po okončanom postupku da Ministru prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo preporuku, zajedno sa izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke.

Naknada za rad Komisije utvrđena je u slijedećem iznosu:
Predsjednik Komisije 300,00 KM
Član Komisije 250,00 KM
Sekretar Komisije 200,00 KM

11. Radna grupa za izradu teksta Uredbe o organizaciji i načinu održavanja javne rasvjete na području Kantona Sarajevo

Sastav Komisije:
Hasan Karačić, predsjednik
Adnan Begić, član
Jasna Sadagić, član
Zlatko Eminagić, član
Hajrudin Djedović, član
Muamer Mraković, sekretar

Zadatak Komisije:
Da u skladu sa odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 31/04 i 21/05-ispravka) izrade tekst Uredbe o organizaciji i načinu održavanja javne rasvjete na području Kantona Sarajevo

Naknada za rad Komisije utvrđena je u slijedećem iznosu:
Predsjednik Komisije 350,00 KM
Član Komisije 300,00 KM
Sekretar Komisije 250,00 KM

12. Komisija o popisu materijalno – tehničkih sredstava

Sastav Komisije:
Vajzović Muharem – predsjednik
Češko Rusmira - član
Kovačević Sanela – član

Zadatak Komisije:
Je obavezna da utvrdi Plan rada komisije, izvrši popis stalnih sredstava, nalijepi inventurne markice sa inventurnim brojevima na nova sredstva naznačena u popisnoj listi, sačini popisne liste u tri primjerka, utvrdi Prijedlog za otpis materijalno-tehničkih sredstava, sačini Odluku o popisu materijalno-tehničkih sredstava, sačini popisne liste po kancelarijama uz potpis službenika, sačini Zapisnik o otpisu materijalno-tehničkih sredstava i podnese Izvještaj Centralnoj komisiji.

Naknada za rad Komisije:
Komisija će za svoj rad primiti novčanu naknadu čija će se visina utvrditi Odlukom koju će donijeti Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo nakon što Komisija izvrši svoje obaveze.

13. Komisija za popis novčanih sredstava i vrijednosnih papira

Sastav Komisije:
Begić Adnan – predsjednik
Mraković Muamer - član
Ohranović Nedim - član

Zadatak Komisije:
Da utvrdi Plan rada komisije, izvrši popis novčanih sredstava i vrijednosnih papira, (osnivački ulozi, prava i sl.) dugoročnih plasmana (kredita i pozajmica), vrijednosnih papira i dugoročnih razgraničenja, tekućih sredstava u obliku zaliha (sitnog inventara i materijala) novčanih sredstava (žiro računa, blagajne, administrativnih i sudskih taksi) i potraživanja, sredstava koja se vode u vanbilansnoj evidenciji, sredstava koja se nalaze kod drugih po bilo kom osnovu (izdvojena sredstva, depoziti, sredstva data na posudbu, na čuvanje, na popravak i sl.), tuđih sredstava, obaveze kratkoročne i dugoročne sačini liste u tri primjerka, sačiniti Zapisnik o svom radu i podnese Izvještaj Centralnoj komisiji.

Naknada za rad Komisije:
Komisija će za svoj rad primiti novčanu naknadu čija će se visina utvrditi Odlukom koju će donijeti Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo nakon što Komisija izvrši svoje obaveze.

14. Stručna komisija za klasifikaciju imovine i upis prava na nekretninama u korist Kantona Sarajevo

Sastav Komisije:
Elmedina Delić - predsjednik
Sanija Kapetanović - član
Gordana Banjac - član
Edina Ajdinović - član
Milena Kadrić - član
Sanela Kovačević – sekretar Komisije

Zadatak Komisije:
I Izrada prijedloga izmjena i dopuna Uredbe o evidenciji imovine Kantona Sarajevo.
II Učešće u uspostavi i ažuriranju registra nekretnina u skladu sa važećim zakonskim propisima i Uredbom o evidenciji imovine Kantona Sarajevo.
III Nakon uspostave registra kao početka aktivnosti, članovi Stručne komisije će kontinuirano ažurirati podatke u registru.

Ažuriranje podataka podrazumijeva :
- stručnu analizu unesenih podataka,
- stručnu analizu novopristiglih podataka,
- predlaganje mjera za upis prava titulara na nekretninama u korist Kantona Sarajevo.

Naknada za rad Komisije utvrđena je u slijedećem iznosu:
Predsjednik Komisije 400,00 KM
Član Komisije 300,00 KM
Sekretar Komisije 200,00 KM

Kao stalna radna tijela u Ministarstvu finansija rade slijedeće komisije:
1. Na osnovu člana 12. Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava Ministarstvo finansija rješava prigovore na zapisnike o procjeni vrijednosti nepokretnosti i prava na način da Ministar finansija formira komisiju za rješavanje prigovora, te je u skladu sa navedenom zakonskom odredbom formirana komisija za rješavanje po prigovorima u čijem sastavu su dva dipl.ing.arhitekture (spoljni saradnic) i četiri zaposlenika Ministarstva koji primaju naknadu u iznosu od 400 KM i koji je manji od iznosa utvrđenog Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 21/09-Prečišćeni tekst i 19/12).
2. Na osnovu Zakona o administrativnim taksama i Zakona o sudskim taksama takse u vrijednosti do 50,00 KM plaćaju se u markicama, a na osnovu Uredbe o taksenim markama i Pravilnika o štampanju,distribuciji i prodaji taksenih maraka Ministar finansija je formirao komisiju za štampanje i distribuciju taksenih maraka koja vrši sve poslove oko štampanja taksenih maraka (marke štampa ranije odabrano pravno lice uz prisustvo komisije u štampariji u vrijeme štampanja maraka), ostvaruje stalne kontakte sa distributerima maraka na terenu uz obavezu da u svakom momentu prodajna mjesta u Kantonu moraju imati dovoljan broj maraka za prodaju, kako administrativnih, tako i sudskih.Komisija je sastavljena od pet članova zaposlenika Ministarstva koji primaju naknadu od 300 KM i koja je manja od iznosa utvrđenog Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 21/09-Prečišćeni tekst i 19/12).
Pored navedenih, Ministarstvo finansija nema drugih stalnih komisija.