Pošto komunalna javna preduzeća potražuju značajne novčane sume od strane građana, od kojih većina neće nikad biti plaćena, pogotovo ako se radi o vremenu neposredno poslije rata ( zbog velike migracije), pa na ovamo.

Solaković Adnan
Inicijativa

Pošto komunalna javna preduzeća potražuju značajne novčane sume od strane građana, od kojih većina neće nikad biti plaćena, pogotovo ako se radi o vremenu neposredno poslije rata ( zbog velike migracije), pa na ovamo.
Predlažem reprogramiranje dugova na način da iznos dužnika se podijeli na određeni broj jednakih mjesečnih rata, npr.u Beogradu je to na 60 rata, ali je slično urađeno i u Ljubljani, te na taj način smanje dugovanja prema javnim preduzećima i smanje tužbe, kojih je sada oko 700 hiljada. Na taj način bi reprogramiranjem bila plaćena dugovanja i barem djelomično se utjecalo na rješenje problema sa dugovanjima građana

Odgovor: 

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša ovim putem daje izjašnjenje na traženu inicijativu.

U vezi inicijative zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Adnana Solakovića, obavještavamo Vas da je reprogramiranje neizmirenog dospjelog duga prema javnim preduzećima uređeno Odlukom o utvrđivanju povoljnijih uslova za zaključenje ugovora o izmirenju dospjelog duga prema javnim preduzećima („Službene novine FBiH“ broj 4/10).
Kantonalna javna komunalna preduzeća su od stupanja na snagu ove Odluke počela sa primjenom iste, a sve u cilju naplate dugovanja po osnovu izvršenih usluga.
Tačkom II Odluke regulisano je da:

Javna preduzeća i njihovi dužnici mogu, u skladu sa važećim propisima i ovom Odlukom, pristupiti regulisanju međusobnih odnosa po osnovu neizmirenog dospjelog duga i o tome zaključiti poseban ugovor, uz pisano ovlaštenje Nadzornog odbora javnog preduzeća za svaki pojedinačni slučaj.

Pod neizmirenim dospjelim dugom, u smislu ove Odluke, se podrazumijeva:
• Dug čiju su naplatu javna preduzeća ovlaštena zahtijevati, a koji još nije utužen pred nadležnim sudom i
• Dug koji je utužen pred nadležnim sudom, a po kojem sudski postupak još nije pravosnažno okončan.

Takođe, osim ove Odluke, Visoko sudsko tužilačko vijeće formiralo je tim koji radi na poboljšanju efikasnosti naplate potraživanja dugovanja, a što podrazumijeva izmjenu važećih zakonskih propisa koji regulišu oblast izvršenja (prijedlog za izvršenje).
U navedenom timu se nalazi pored resornog ministra, i sudije za izvršenje Općinskog suda, Visokog sudskog tužilačkog vijeća.