Za nejasnoću u vezi člana 2. tačka c) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12), kojim je data definicija zgrade "Zgrada je samostalna građevinska cjelina ili samostalna građevin

Filipović Selma
Pitanje

Za nejasnoću u vezi člana 2. tačka c) Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12), kojim je data definicija zgrade "Zgrada je samostalna građevinska cjelina ili samostalna građevinska cjelina koja sa građevinskom cjelinom druge zgrade čini funkcionalnu cjelinu", a istovremeno je članom 63. stav (2) Zakona propisano da "etažni vlasnici zgrade biraju jednog upravitelja i jednog predstavnika etažnih vlasnika...."., uz obrazloženje da su ove odredbe u Zakonu izazvale ogromne probleme za etažne vlasnike, jer se traži da zgrada sa više ulaza ima jednog upravitelja i jednog predstavnika etažnih vlasnika. Dalje navodi da su ove odredbe bile u svim zakonima koji su do sada primjenjivani, ali nisu nađeni mehanizmi da se ovo provede na terenu, jer je najveći problem sa donošenjem validnih odluka na skupovima etažnih vlasnika. Iako je od prvog zakona prošlo 12 godina, još uvijek stanje na terenu nije usklađeno sa odredbema što je nedopustivo.
Koliko zgrada u ovom trenutku nije usklađeno sa navedenim odredbema zakona?
Kako i kada Ministarstvo stambene politike namjerava riješiti ovaj očit problem?"

Odgovor: 

ODGOVOR:

Od samog donošenja prvog Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama iz 2001. godine, pa drugog Zakona iz 2004. godine, zatim donošenjem Prečišćenog teksta Zakona iz 2007. godine, kao i sada važećeg Zakona iz 2012. godine pojam zgrada se primjenjivao neprekidno i etažni vlasnici su dužni izabrati jednog upravitelja. Što se tiče izbora predstavnika etažnih vlasnika, ako se radi o zgradi sa više ulaza, nakon donošenja sada važečeg Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom (" Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12) i Pravilnika o uvjetima za izbor predstavnika etažnih vlasnika ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 15/12, 53/12,18/13 i 44/13) preciznije je razrađen izbor predstavnika etažnih vlasnika.
U skladu sa navedenim Pravilnikom započeto je testiranje predstavnika etažnih vlasnika od 04.09.2012. godine, o čemu se u Ministarstvu vodi evidenciji predstavnika etažnih vlasnika. Izabrani predstavnici etažnih vlasnika su dužni da u skladu sa važečim Zakonom i podzakonskim propisima donesenim na osnovu ovog zakona uspješno obavljaju svoje obaveze, pa tako i donošenje validnih odluka na skupovima etažnih vlasnika.
Što se tiče pitanja koliko zgrada u ovom trenutku nije usklađeno sa navedenim odredbema zakona, Ministarstvo na terenu vrši provjeru utvrđivanja građevinske cjeline, provjerava validnost podnesenih Zapisnika sa skupa etažnih vlasnika, da li su izvršene pravilne procedure izbora upravitelja, predstavnika etažnih vlasnika i ostalih odluka u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, te daje mišljenje na odluke iz zapisnika.
Za ostale zgrada za koje nisu podneseni Zapisnici sa donošenjem odluka Ministarstvo, animira i daje upute upraviteljima, predstavnicima etažnih vlasnika i etažnim vlasnicima da usklade izvršene procedure izbora upravitelja, predstavnika etažnih vlasnika i ostale odluke u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima.