Odluka o Listi lijekova Kantona Sarajevo.

Mehmedić Besim
Pitanje

Odluka o Listi lijekova Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

1. Komisija za lijekove je formirana u skladu sa tačkom IX Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 19/12) sa zadatkom da najmanje jednom godišnje preispita i inovira Listu lijekova, predloži izmjene i dopune Liste lijekova uz obavezu usaglašavanja sa izmjenama i dopunama Federalne liste lijekova, odnosno liste registrovanih lijekova u BiH i analize podnesenih zahtjeva za uvrštavanje lijekova na Listu lijekova. Formiranje Komisije nije ni u jednom stavu u suprotnosti sa odredbama članova 23-25. Pravilnika o o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji BiH, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/13). Legitimnost posla također nije upitna jer su i Pravilnikom i Odlukom definisane aktivnosti Komisije. Posebno ističemo činjenicu da se dugi niz godina u Kantonu Sarajevo donosila Lista lijekova prije Federalne esencijalne liste, te da takve aktivnosti nisu bile problem. Nadalje, bitno je istaći i da je prije objavljivanja Pravilnika, aktivnosti formiranja Komisije i vođenja svih aktivnosti u okviru Ministarstva zdravstva a ne Zavoda zdravstvenog osiguranja su započete a što je u skladu sa pomenutim Pravilnikom.
2. Izmjene i dopune pomenute liste su usvojene na sjednicama Vlade Kantona Sarajevo održanim 12. i 17. decembra. Iste su objavljene u Službenim novinama Kantona Sarajevo broj 50/13 i 51/13. Proceduru zaprimljenih zahtjeva već smo pojasnili i ponovo ističemo da su svi zaprimljeni zahtjevi dostupni u Ministarstvu zdravstva. Zahtjevi i dokumentacija su uslovi utvrđeni i Pravilnikom. Također, u pozivu koji je upućen zastupništvima proizvođača nije bilo limitiranja u asortimanu lijekova, niti se tražila dokumentacija samo za Esencijalne lijekove.
3. Usklađivanje sa Federalnom B listom lijekova se izvršilo sa pomenutim izmjenama i dopunama Liste lijekova osim za lijek koji nije registrovan, a što je također dugogodišnja praksa na području Kantona Sarajevo. B lista lijekova je u skladu sa tačkom III b) Odluke.
4. Tačkom V Odluke definisana je mogućnost uvrštavanja i nižih cijena lijekova od cijena utvrđenih Federalnom listom a što je već dugo praksa na području Kantona Sarajevo. Što se tiče „neesencijalnih lijekova s visokim cijenama i velikim procentom učešća ZZO koji će dovesti do neekonomičnog i nepotrebnog povećanja potrošnje“ ističemo da je Lista Kantona Sarajevo uvijek bila šira od utvrđene Federalne, ažurnije se mijenjala, nastojala proširiti prava osiguranika u lijekovima i vodila računa o racionaloj upotrebi lijekova.
Na kraju želimo istaći da smo svjesni da na području Federacije BiH/BiH nema pravilnika o načinu praćenja potrošnje lijekova te da obrada potrošnje lijekova putem DDD doze je jedini način koji omogućava uporedne podatke kako između kantona tako i upoređivanje sa zemljama u okruženju odnosno svijetu, stoga je Ministarstvo i u tom segmentu započelo aktivnosti na praćenju potrošnje lijekova kako bi smo sa sigurnošću mogli reći da li se na području Kantona Sarajevo neracionalno troše sredstva za lijekove. Podaci dobiveni o potrošnji antibiotika u prethodnom periodu su demantovali tvrdnje da se previše antibiotika propisuje.