Tačke dnevnog reda van Programa rada

42.RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

28. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-37, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Dženana Zametica)


29. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Mohamed i Mejra Semrin);


30. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Irmel Dervišević);


31. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Studije društveno-ekonomske opravdanosti uspostave holdinga javnih komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo;


33. Prijedlog Odluke kojom se daje saglasnost na Nacrt Ugovora o zakupu koji treba da zaključe J.P. Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo i Turistička zajednica Kantona Sarajevo;


34. Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to: Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stanova u vlasništvo pripadnicima boračkih populacija koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao investitora i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za kupovinu 25 stanova u stambenom objektu „E“ u Vogošći, naselje Rosulje, za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračke populacije, ukupne vrijednosti od 2.670.325,00 KM sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 2.409.058,50 KM i očekivanom obavezom krajnjih korisnika od 261.266,50 KM, kojim Ministarstvo za boračka pitanja kupuje stanove za dodjelu u vlasništvo ili na korištenje licima iz člana 40. i 41. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21- Novi prečišćeni tekst), na osnovu utvrđenih lista lica kojima se stan dodjeljuje i u okviru sredstava predviđenih Budžetom Kantona Sarajevo za ovu namjenu.


Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period april-juni 2021. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


I nastavak 41.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

7. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo- skraćeni postupak


11. Nacrt Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027. godine


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3-D, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Lejla Ljutović Džabija i Adnan Džabija)


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji kojim se regulišu međusobni odnosi na zajedničkoj realizaciji Projekta izgradnje objekta Javne ustanove Osnovna škola „Pofalići“ sa vanjskim uređenjem sa Općinom Novo Sarajevo i Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo i davanju saglasnosti Ministrici za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da potpiše navedeni Sporazum;


41.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo;


4. Prijedlog Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo


5. Prijedlog Zakona o kažnjavanju govora mržnje Kantona Sarajevo


12. Prijedlog Odluke o prihvatanju ostavke i potvrđivanju rješenja o razrješenju ministrice Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juli 2021. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2021. godine


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - juni 2021. godine


40.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo ONLINE

1. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo


7. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o udžbenicima u Kantonu Sarajevo-skraćeni postupak;


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine nastale nadziđivanjem postojećeg stambenog objekta na adresi Huseina Đoze broj 238E, općina Ilidža, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Fazlić Ismet);


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


I NASTAVAK 39.RADNE SJEDNICE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

8. Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2021. godinu;


10. Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu sa finansijskim izvještajem;


39. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo,


4. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta gradskog prijevoza u Sarajevu;


5. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola ,,ŠIP”;