Tačke dnevnog reda van Programa rada

Treća radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Treća Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


2. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu


3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.2019. godine do 31.03. 2019. godine


4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2019. godine


Druga radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2019. godine;


2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2018. godinu sa Odlukom o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2018. godinu


3. Prijedlog odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo


Zapisnik i stenogram sa 1.Hitne sjednice SKS


Izvještaji radnih tijela


Prva radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.godinu;


3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu


4. Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela, Skupštine Kantona Sarajevo


2. Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Informacija o stanju zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo


1.Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu


2. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu


11.Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Aktuelna bezbjedonosna situacija u Kantonu Sarajevo


Nastavak rada 44.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

9. Nacrt strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanju sa sedmogodišnjim planom implementacije u Kantonu Sarajevo


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje sporazuma između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade, Javne ustanove „Željeznički školski centar“, Javne ustanove „Studentski centar“ i Javne ustanove „Djeca Sarajeva“


12. Prijedlog odluke o verifikaciji Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo"-Prečišćeni tekst;


13. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo;


13. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo;


14. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo


14. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“.


16. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na djelatnost obrazovanja odraslih, koje se odnosi na osnivanje i rad pravnog subjekta za obrazovanje odraslih Centra za edukaciju, razvoj i istraživanje Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;


17. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih;


18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera


19. Prijedlog odluke kojom se usvaja Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za period 01.01.-31.12.2017. godine


20. Prijedlog strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina