Tačke dnevnog reda van Programa rada

39. RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za osnivanje "SREDNJA POSLOVNA ŠKOLA“ Ilidža;


7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Mrzić Đemila);


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2021. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Dokument okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo za period 2022. - 2024. godina


Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period januar-mart 2021. godine


I Nastavak 38 Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

28. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2019. godinu;


35. Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu


36. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo - Ilidža za 2019. godinu


38. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2019. godinu


39. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, za 2020. godinu;


41. Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju slobodnih dopunskih taksi oznaka za prijevoz lica sa invaliditetom


44. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo, u formi dokumenta „Analiza COVID-19 epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo” juni 2021. godine


38.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

3. Nacrt Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo;


4. Prijedlog odluke o potvrđivanju rješenja o razrješenju ministrice Ministarstva za pravdu i upravu Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja ministrice Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo;


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa Finansijskim planom za 2021. godinu


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji kojim se regulišu međusobni odnosi na realizaciji projekta rekonstrukcije, finansiranja, ustupanja, opremanja i korištenja objekta PU ,,Ciciban“ sa Općinom Novo Sarajevo i Udruženjem porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju ,,Dajte nam šansu“ i davanju saglasnosti direktorici Javne ustanove ,,Djeca Sarajeva“, da potpiše navedeni Sporazum sa Općinom Novo Sarajevo i Udruženjem porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju ,,Dajte nam šansu“


9. Prijedlog Rezolucije o zaštiti i unaprijeđenju kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru u Kantonu Sarajevo;


10. Prijedlog Odluke o uslovima i načinu predinvestiranja u poticajnu stanogradnju


11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-A, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Ćato Bekir)


12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-A, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Mucić Bisera)


13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Čolak ZijadA);


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Sejdinović Ajdin i Lidija);


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine u stambenom objektu K-35, izgrađenom u naselju Šip, općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Haseta Nurko);


16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3-B, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Šukalić Adis);


17. Prijedlog Odluke o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelova preduzeća kojim upravlja KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa privatizacije


18. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo;


19. Prijedlog Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo;