Zastupnička pitanja

Elvis Vreto

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

Danijela Kristić

05.10.2020

12.10.2020

05.10.2020

12.10.2020

05.10.2020

Smiljana Viteškić

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
Podnosim inicijativu da se HITNO uplati dug Crvenog križa KS prema privrednom
društvu Opuzenka d.o.o uz stečaju, iz R.Hrvatske, u inosu od 72 458,40 KM.
Crveni križ KS je institucija od izuzetnog značaja za građane KS, posebno u slučaju
socijalne potrebe i prirodnih i drugih nesreća. Ako ovaj dug ne izmire, dolaze u pitanje
opstanak Crvenog križa, niz aktivnosti koje su u toku, kao i opstanak radnih mjesta
uposlenika ove institucije.


Neira Dizdarević

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
Zahvaljujem se svim državnim službenicima koji su odradili ogroman posao na odgovoru
Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-20702-91-
508/20 od 21.09.2020. godine.
U gore pomenutom aktu navodite da za zgradu Fadila Hadžića br. 5 nije moguće dostaviti
fotokopiju zapisnika iz razloga jer upravnik OKI Upravitelj d.o.o. nije potpisivao ugovor iz
razoga što je Rješenjem određen za upravnika koji obavlja poslove prinudnog upravljanja.
Molim da za pomenutu adresu izvršite nadzor nad radom upravnika po sljedećim stavkama:

1. U dostavljenim skraćenim izvještajima za 2018 i 2019. godinu među rashodima se
navodi osiguranje zajedničkih dijelova , budući da nije potpisan ugovor između
upravnika i etažnih vlasnika na osnovu čega je upravnik OKI Upravitelj zasnivao te
rashode, te ukoliko nije zakonski zasnivao rashode po pitanju osiguranja zajedničkih

dijelova obavijestite Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši nadzor, te
naložite upravniku OKI Upravitelj d.o.o. povrat sredstava na račun zgrade.

2. U dostavljenim skraćenim izvještajima za 2018., 2019. i 2020. godinu stoji procenat
provizije na naknadu upravnika od 12%. Molim da provjerite da li je Ministarstvo na
osnovu člana 31. stav (2) svojim Rješenjem utvrdilo pravo na naknadu ili je to
upravnik OKI Upravitelj uradio samostalno. Ukoliko je to uradio samostalno molim
da se izda nalog za povrat svih sredstava na račun zgrade uzetih na osnovu naknade i
obavijesti Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da izvrši nadzor iz svoje
nadležnosti. Molim da mi se dostavi kopija Rješenja za određivanje prinudnog
upravnika na ovoj adresi.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i KJKP
Vodovod i kanalizacija Sarajevo:
“Zbog mnogobrojnih žalbi građana naselja Ljubina-Poturovići Općina Vogošća u vezi
problema vodosnabdjevanja, koji nisu dostojni 21. vijeka, te ignorisanja žalbi i pisanih
obraćanja Općini Vogošća, podnosim inicijativu za hitno poduzimanje koraka ka rješavanju
problema vodosnabdjevanja ovog naselja.
Građani su najavili i mirne proteste ukoliko se ne pristupi rješavanju njihovog problema.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:
“Na kvartalnim i godišnjim izvještajima upravnika Sarajevostan d.d. na rashodovnoj strani
nalazi se stavka “Refundacija sitnih troškova isplaćenih putem Blagajne Sarajevostana.
Molim da izvršite nadzor nad zakonitošću ovakvih refundacija, da li su zasnovani na zakonu
ili nekom ugovoru, da li imaju saglasnost etažnih vlasnika, da li su predviđeni godišnjim
planovima i to utvrdite nad svim zgradama na kojima upravnik Sarajevostan d.d. ima ovu
stavku na rashodovnoj strani u 2018., 2019. i 2020. godini.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi dostavi kopiju
tabele od svakog upravnika, koju shodno članu 11. stav (1) tačka j) Pravilnika o uvjetima za
obavljanje poslova upravnika (Službene novine KS 30/17) dostavljaju Ministarstvu kao dokaz
ispunjenosti uslova za obavljanje poslova upravnika.”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Zahvaljujem se svim državnim službenicima koji su odradili ogroman posao na odgovoru
Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-20702-91-
508/20 od 21.09.2020. godine.
U gore pomenutom aktu za zgradu Avde Smajlovića br. 25 navodite da upravnik OKI
Upravitelj d.o.o. nije dostavio Ministarstvu traženu dokumentaciju, već da će biti dostavljena
iz arhive Ministarstva. Molim da za pomenutu adresu izvršite nadzor nad radom upravnika.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,

na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu privrede:
Zahvaljujem se na odgovoru akt broj 01-04-27823-46/20 od 18.08.2020. godine i ljubazno
molim da mi dostavite Izvještaj o stanju šuma i šumskog zemljišta na području Kantona
Sarajevo za 2019. godinu broj: 07-07-22-14502/20 od 28.5.2020. godine, uz molbu da
Izvještaj objavite i na zvaničnoj web stranici Ministarstva”


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16)
upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i KJKP
Toplane Sarajevo:
“Molim da mi se dostavi cjelovita informacija o navodnoj nabavci gumene lutke od strane
KJKP Toplane Sarajevo, čija nabavka je izvršena zbog obuke radnika iz prve pomoći.
Kada je lutka nabavljena, da li je predviđena planom javnim nabavki?
Da li je obuka radnika iz prve pomoći obavljena i u kojem obimu, te koliko je sredstava
potrošeno na obuku?
Zašto obuka radnika nije obavljena saradnjom sa Zavodom za hitnu medicinsku pomoć
Kantona Sarajevo što predstavlja eventualno finansijski racionalniji način?
Molim da mi se dostavi kompletna dokumentacija o gore pomenutoj nabavci.


Vibor Handžić

08.10.2020
Puni tekst pitanja:

Na sedmoj redovnoj sjednici Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju
Sarajevo koja je održana 28.06.2018. godine doneseni je između ostalog sljedeći
zaključak:
Nalaže se Kantonalnoj agenciji za privatizaciju da obavijesti preduzeće Murai-Komerc
d.o.o. Vogošća, da je Agencija pokrenula postupak za raskid kupoprodajnog ugovora sa
kupcem preduzeća UNIS BIOKOVO;
S tim u vezi imam nekoliko pitanja:
1. Da li je pokrenut postupak za raskid kupoprodajnog Ugovora?
2. Ako jeste u kojoj je fazi, odnosno ako nije zbog čega nije?
3. U kojoj fazi je tužbeni process za nadoknadu štete zbog prodaje nekretnine hotel
Biokovo?
4. Koje aktivnosti je poduzela Kantonalna agencije za privatizaciju vezano za prodaju
imovine hotela Biokovo;
5. Da li prekršen Ugovor o privatizaciji?
6. Da li je Murai Komerc bio u obavezi obezbjediti saglasnost Kantona ili Agencije za
privatizaciju za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na parceli 2077/2?


08.10.2020
Puni tekst pitanja:

1. Koliko je trenutno bivših uposlenik KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo koji ne mogu da ostvare
pravo na penziju iz razloga što im nisu isplaćivani doprinosi u ranijem periodu, te koliki je broj
onih koji će primati minimalnu penziju jer im nisu isplaćivani puni doprinosi?
2. Koliko je iznos potreban za rješavanje ovog problema, te koliko je sredstava planirano
budžetom za ove namjene i kako Ministarstvo generalno planira i u kojem periodu rješiti ovaj
problem?


Damir Marjanović

05.10.2020

05.10.2020

Segmedina Srna-Bajramović

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

"Molim Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da u okviru svojih nadležnosti provjeri postupanje svih javnih organa po pitanju izgradnje objekta Vidikovac na zaštićenom dijelu planine Trebević, jer je riječ o području na kome je takva gradnja zabranjena. Napominjem, da je suprotno zakonu, novi objekat deset puta veći od starog objekta restorana."


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

"Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za mišljenje da li su Gradsko vijeće Sarajevo, te općinska vijeća prema Zakonu o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (Službene novine 24/17) dužna u svojim odlukama imati Stratešku procjenu uticaja na okoliš kod donošenja novih odluka o izmjenama i dopunama odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionih i ostalih planova koji su započeti po starom zakonu."


Vildana Bešlija

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovani,
Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-
Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) postavljam sljedeća pitanja:
1. Koliko učenika/ca ne mogu odgovoriti Metodologiji izvođenja online nastave, zbog
neposjedovanja opreme?
2. Koliko nastavnika/ca ne mogu odgovoriti Metodologiji izvođenja online nastave zbog
neposjedovanja opreme?
3. Da li su završene aktivnosti obezbijeđenja opreme i besplatne konekcije za internet za praćenje
online nastave za djecu iz socijalno ugroženih kategorija na užem području Kantona Sarajevo, na
osnovu usvojene inicijative koju sam podnijela 01.09.2020. godine?