Zastupnička pitanja

Sabahudin Delalić

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo HITNO pristupi sanaciji pješačkih staza (trotara) u ulicima Olimpijska (nastavak A transferzale nakon kružnog toka Mojmilo), Hasiba Brankovića (dio koji se spaja sa Olimpijskom) do spoja sa ulicom Safeta Hadžića. Tražim od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja da u Nacrtu Budžeta za 2020 godinu planiraju sredstva za rekonstrukciju navedenih pješačkih staza”.


Neira Dizdarević

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu odgovora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj 14-02-05-04954/19 od 12.11.2019. godine o izvršenom inspekcijskom nadzoru nad stanjem kanalizacionog kolektora Bjelašnica-Igman-Hadžići u kojem se kaže da rekostrukcija dionice Brezovača u dužini od jedan km, nije izvršena zbog neuslovnog terena za koji ne postoje podaci o deminiranju, podnosim incijativu da Vlada KS, resorna ministarstva kao i KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo stupe u kontakt sa Centrom za uklanjanje mina BH MAC ili drugim nadležnim tijelom i utvrde činjenično stanje dionice Brezovača po pitanju podataka o deminiranju.”


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Separatori ulja na Babinom dolu


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim da mi se dostave podaci o izvršenim kontrolama saobraćajne policije, prometne i tržišne inspekcije shodno članu 17. stavu (5) i (6) Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) u 2019. godini”


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se u budžetu Kantona Sarajevo izdvoje dostatna sredstva za izradu glavnog projekta za vodovod Crna rijeka koji se nalazio u prethodnim budžetima, ali nije realiziran”.


Damir Marjanović

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Da li su poduzete aktivnosti u cilju realizacije ove inicijative i da li su započeti procesi u uspostavljanju ovoga fonda?


Danijela Kristić

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se dvorište PRVE OSNOVNE ŠKOLE NA ILIDŽI uredi i izvrši sanacija potrebnih dijelova”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za uvođenje prakse korištenja heklanih hobotnica na odjelu neonatalogije OPĆA BOLNICA DR.ABDULAH NAKAŠ u inkubatorima, posebno za prijevremeno rođene bebe”.


Elvis Vreto

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Tražim da mi dostavite podatke za prethodnih 10 godina sa prikazom po godinama i podatkom za svaku godinu kada je grijna sezona počela, odnosno završila ?


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izradu prezentacije „Budžet KS za građane“ kao sastavni dio osnovnog Budžeta KS.


Senad Hasanović

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Koliko uposlenih ukupno ima JU Studentski centar, te koliko je od ukupnog broja uposlenih angažovano u Studentskom naselju Bjelave, a koliko u Studentskom domu Nedžarići ?

• Molim za potpunu informaciju koliko je radnika u stalnom radnom odnosu, na određeno vrijeme i prema ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, te kolika je popunjenost JU Studentski centar u odnosu na važeću sistematizaciju ?


Arijana Memić

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za rješavanje problema socijalne linije gradskog prijevoza kao pomoći migrantima u kampu Ušivak”


Zvonko Marić

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim da mi ​SVA javna preduzeća, ustanove, kao i samostalne kantonalne organizacije dostave informacije o ​svakom pravnom licu koje ima dug prema njima, tražim spisak ​SVIH pravnih lica-dužnika bez obzira na njihov broj, visinu duga, period dugovanja. Tražena informacija odnosi se na dugove nastale od 2010. godine.

• Spisak pravnih lica-dužnika treba sadržavati:

1. Ime pravnog lica
2. Visinu ukupnog duga
3. Period nastanka duga
4. Informaciju da li je pravno lice na vrijeme utuženo zbog duga.


22.11.2019

Haris Pleho

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da me obavijesti da li operatori u skladu sa članom 34. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) organizuju provjeru emisije, te o tome obavještavaju Ministarstvo.

• Da li to čine i operatori pogona i postrojenja iz federalne nadležnosti za izdavanje okolinskih
dozvola po zahtjevu Ministarstva?

• Da li je uspostavljen registar pogona za sagorijevanje kotlovnica? Kako je moguće doći do
podataka iz registra?”


Damir Nikšić

18.12.2019

Vibor Handžić

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, u skladu sa Statutom KCUS insistiraju na zaključenju ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze suosnivača.


Hamed Aljović

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, da mi dostavi odgovor na osnovu čega i kojeg Zakona je izdato iješenje o reprezentativnosti Samostalnom sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH - Kantonalni odbor SSOOIO Kantona Sarajevo za nivo Kantona Sarajevo. Posebno zahtijevam da mi se odgovori kako je moguće da pomenuti sindikat dobije reprezentativnost, a da isti nema svojstvo pravnog lica i nije upisan u Registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, a što je jasno potvrdilo Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo u odgovoru na moje zastupničko pitanje Broj: 01-05-23628-44/19 od 09.07.2019.godine.”


Smiljana Viteškić

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za uređenje autobuskog stajališta na Gradskom groblju Vlakovo.


Bibija Kerla

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Kada će se sanirati krov male dvorane na Skenderiji?


Sead Milavica

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema resornom ministarstvu da pristupi izradi propisa kojima će definirati pružanje određene finansijske pomoći penzionerima koji nisu trajno riješili stambeno pitanje.


Samir Suljević

29.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Da li je tačna informacija daje u predhodnom periodu u opremu za proizvodnju i distributivnu mrežu u KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. uloženo 97,753,412.00 KM, a da trenutna vrijednost iznosi 11,639,468.00 KM.


Admela Hodžić

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za postavljanje kamera za videonadzor na području općine Hadžići na određenim lokacijama”.


Vildana Bešlija

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Imajući u vidu da su završeni radovi na izgradnji šetnice na lijevoj obali Miljacke od mosta Ars Aevi do ulice Topal Osman-paše u dužini od 1200 metara, te s obzirom da je Kanton Sarajevo sufinansirao projekat molim da mi se dostavi informacija da li je i koliko iz budžeta Kantona Sarajevo uplaćeno Općini Novo Sarajevo za realizaciju ovog projekta.


Samra Ćosović-Hajdarević

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa „da nadležni resori HITNO pronađu način kako da riješe problem prelaska saobraćajnice na raskrsnici ulica Želimira Vidovića Kelija, Dedijerova i Ilhamina na Dobrinji IV”.