Zastupnička pitanja

Elvis Vreto

08.06.2021

Neira Dizdarević

09.06.2021

16.06.2021

08.06.2021

09.06.2021

08.06.2021

08.06.2021

08.06.2021

Danijela Kristić

08.06.2021

08.06.2021

Jasmina Bišćević-Tokić

09.06.2021

09.06.2021

Senad Hasanović

08.06.2021

Vildana Bešlija

09.06.2021

09.06.2021
Puni tekst pitanja:

"Molim nadležno Ministarstvo i KJP Poljoprivredno dobro Butmir da me obavijeste
taksativno o provedbi svih preporuka Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH koje su
navedene u Izvještaju o finansijskoj reviziji KJP Poljoprivredno dobro Butmir za 2018.
godinu broj: 01-02-09-14-4-2171-6/18 (septembar, 2019). "


Smiljana Viteškić

08.06.2021

Vibor Handžić

10.06.2021

Mahir Dević

09.06.2021