Zastupnička pitanja

Vildana Bešlija

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za formiranje i proširenje desne izljevne saobraćajne trake u ulici Envera Šehovića, pravac zapad-istok”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “ za uvrštavanje programa edukacije znakovnog jezika kao namjenske stavke u budžet Kantona Sarajevo za 2020 godinu”.


Zvonko Marić

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Ukidanje pravnog subjekta u lancu dopreme gasa


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo poduzme sve aktivnosti kako bi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa ostalim odgovornim javnim organima i preduzećima ubrza radove na izgradnji Južne interkonekcije kao alternativnog pravca snabdjevanja prirodnim gasom Kantona Sarajevo.


Danijela Kristić

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “ za izradu registra stručnih lica „asistenata u nastavi”, obaviti inicijalnu procjenu navedenog kadra i vršiti kontinuirana edukacije istih”


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu privrede da zajedno sa Zavodom za informatiku i statistiku KS pokrene proceduru akreditacije Zavoda za informatiku i statistiku kod Instituta za akreditaciju BiH, kako bi Zavod za informatiku i statistiku mogla biti ovlaštena institucija za verifikaciju elektronskih potpisa


Neira Dizdarević

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za dopunu Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na funkcionalna medicinska sredstva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/18)”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim da mi dostavite informacije o provedenim inspekcijskim nadzorima nad provođenjem Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) u 2018. i 2019. godini, a naročito informacije o mjerama i prekršajima shodno članu 59. i 60. Odluke.”


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim KJKP RAD da mi dostavi kopiju Dinamičkog plana KJKP Rad za prikupljanje i tretman otpadnih voda na RCUO „Smiljevići“ za period 2019. - 2023. godine”


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim Vladu KS i sva njena resorna ministarstva da izvrše nadzor nad provedbom UREDBE O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO shodno članu 11. Uredbe (Službene novine KS, 21/19), te me obavijeste o poduzetim aktivnostima kao i utvrđenom stanju.”


Damir Nikšić

18.12.2019

Jasmina Bišćević-Tokić

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo za skrining program dojki za žene u dobi od 55 do 65 godina starosti.


Smiljana Viteškić

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se iznađe lokacija i urade tipski objekti za prodaju suvenira i ostalih artikala na Vrelu Bosne”.


Bibija Kerla

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Pacijenti koji boluju od šećerne bolesti


28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Koliko je Turistička zajednica zabilježila posjeta pećini Megara


Haris Pleho

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da me obavijeste da li su tokom 2019. godine imali sastanke sa upravnicima koji posjeduju rješenje za obavljanje poslova na upravljanju i održavanju zgrada na području Kantona Sarajevo, te molim informacije o eventualnim dogovorima i zaključcima, kao i novim zakonskim, podzakonskim i drugim aktima proizašlim kao posljedica tih sastanaka.”


Elvis Vreto

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Tražim objašnjenje zašto se obračunava i naplačuje puni iznos računa za mjesece početka i kraja grijne sezone a građani uslugu koriste pola mjeseca, plate uslugu za jedan mjesec u punom iznosu u toku grijne sezone a ista nije izvršena ?


Admela Hodžić

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za rekonstrukciju i sanaciju krova na Društvenom domu Tarčin u Tarčinu za što je potrebno 80.000,00 KM”.


Damir Marjanović

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Da li su poduzete aktivnosti u cilju pripreme tematske sjednice o procesu inkluzije, sa posebnim osvrtom na proces inkluzivnog obrazovanja? Da li će biti ispoštovan predviđen rok za organiziranje ove tematske sjednice?


Samra Ćosović-Hajdarević

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa „da se obustavi kretanje vozila auto-škola u jutarnjem periodu na lokaciji Alipašino polje, tačnije u blizini škola OŠ „Meša Selimović” i OŠ „Fatima Gunić”.


Segmedina Srna-Bajramović

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

• U kojoj je fazi realizacija tendera kojim se nabavlja 25 novih trolejebusa? Ugovor o isporuci, prema tekstu EBRD-a na njihovoj zvaničnoj stranici, trebalo je da starta u ponedjeljak, 18.11.2019. godine.


Sabahudin Delalić

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da nadležni resori pronađu način kako da riješe problem skupljanja vode na spoju ulica (raskrsnica) Ante Babića i Safeta Hadžića, koje pri svakoj većoj padavini izgleda poput jezera i onemogućava kretanje automobila i ljudi.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo HITNO pristupi sanaciji pješačke staze (trotoara) u ulici Ante Babića u smjeru od kružnog toka Mojmilo do Bulevara Meše Selimovića.Tražim od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja da u Nacrtu Budžeta za 2020 godinu planiraju sredstva za rekonstrukciju navedene pješačke staze”.


Vibor Handžić

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za sanaciju fasade obdaništa Slavuj, JU "Djeca Sarajeva".


Arijana Memić

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se Vlada Kantona Sarajevo (nadležne službe), aktivno uključe u rješavanje problema sa grijanjem u Historijskom muzeju BiH u Sarajevu”.