Zastupnička pitanja

Danijela Kristić

30.07.2020

30.07.2020

30.07.2020
Puni tekst pitanja:

Zog nedoumice koja se javlja kod etažnih vlasnika, kao i predstavnika etažnih vlasnika molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša pojašnjenje o redoslijedu plaćanja troškova poslova redovnog održavanja, kao i zakonskih obaveza po pitanju protupožarne zaštite, održavanja lifta i slično u odnosu na dug za pozajmicu.


06.08.2020
Puni tekst pitanja:

Kakvi su Vam planovi za rad mobilnih timova i asistenata u OŠ koji su bili angažovani u ovoj školskoj godini, te hoće li Vlada za narednu školsku godinu izdvojiti sredstva za mobilne timove i asistente.


Neira Dizdarević

29.07.2020
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove za pojašenjenje, naime, u mnogim izvještajima o mjerenjima emisije zagađujućih materija u zrak koje mi je dostavila Kantonalna uprava za inspekcijske poslove naročito firme Inspekt-RGH d.o.o. ne vrši se stvarno mjerenje čvrstih čestica već proračun ukupnog godišnjeg opterečenja okoliša koji nije zakonski obavezujući, te se koristi isključivo za procjene Fonda zaštite okoliša FBIH kada je potrebno odrediti naknade. Ovo uputstvo se nikako ne može koristiti kao zamjena stvarnim mjerenjima, posebno što je ova vrsta proračuna za stara postrojenja gotovo nemoguća s obzirom na njihovu starost i neodržavanje. Korištenjem proračuna za emisije čvrstih čestica na ovakvom postrojenju je zasigurno znatno manja prikazana emisija u odnosu na stvarne! Zašto Kantonalna uprava za inspekcijske poslove dozvoljava ovu praksu?
Molim i mišljenje Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na ovakvo postupanje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, jer očigledno imamo pojačano aerozagađenje zimi, a prilikom mjerenja emisije subjekata nadzora u epizodi UZBUNA do sada ni kod ijednog subjekta nije zabilježeno prekoračenje!!!”


29.07.2020
Puni tekst pitanja:

“Podnosim inicijativu da zbog zabrinjavajućeg stanja po pitanju protupožarne zaštite u stambenom sektoru Skupština Kantona Sarajevo na dnevni red narednih radnih sjednica uvrsti tačku dnevnog reda o gore pomenutom problemu, a Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prostornog uređenja i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove pripremi cjelovitu informaciju o stanju protupožarne zaštite u stambenom sektoru za predloženu tačku dnevnog reda.”


29.07.2020

29.07.2020
Puni tekst pitanja:

“Molim da mi dostavite kopiju svih akata koje je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša upućivalo Općini Trnovo i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove vezano za prostorne planove, gradnju, sječu šume na prostoru planine Bjelašnica.”


29.07.2020
Puni tekst pitanja:

“Budući je u odgovoru Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša akt broj 05/03-19-12553-26-3/20 od 09.07.2020. godine upravnik OKI upravitelj dostavio godišnje izvještaje u čijem se zaglavlju nalazi procenat od 12% što je u suprotnosti sa kopijama izvještaja koje je dostavio, a koje se nalaze u aktu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 05/03-23-38844-147-2/19 od 17.12.2020. godine, te molim za nastavak nadzora i pojašenjenje za različite podatke koje je upravnik dostavio u dva različita navrata, te utvrdite na koji način je upravnik mijenjao procente u kopijama izvještaja.”


29.07.2020
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da od subjekta nadzora OKI Upravitelj d.o.o. akt Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 01-05-43190-374/19-pz dostavi kopije bankovnih uplatnica povrata sredstava koji su naplaćeni više nego što je to ugovorom između upravnika i etažnih vlasnika predviđeno, a koje dokazuju da je upravnik OKI Upravitelj sredstva uplatio sa svog računa bilo na poseban podračun zgrade u okviru transakcijskog računa upravnika otvorenog u ime i za račun etažnih vlasnika zgrade ili na transakcijski račun upravnika, otvorenog isključivo za poslove upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova zgrade, odnosno dokaže da nije vršio samo internu knjigovodstvenu prepravku unutar podračuna ili svog transakcijskog računa za poslove upravljanja i održavanja.”


29.07.2020
Puni tekst pitanja:

“Podnosim inicijativu da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i sve općine na području Kantona Sarajevo u saradnji sa UNDP poduzmu sve potrebne aktivnosti na ugradnji solarnih panela na krovovima svojih zgrada i time kao javni organi prvi poduzmu korake ka korištenju obnovljivih izvora energije čiji troškovi ugradnje su protokom vremena sve jeftiniji.

Također podnosim inicijativu da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i sve općine u budžetima za 2021. godinu planiraju sredstva za projekte ugradnje solarnih panela.”


23.09.2020
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da zajedničkim naporima zajedno sa relevatnim stručnim institucijama poput rudarsko-geoloških fakulteta (Tuzla, Zenica) i instituta utvrde koji ugljevi tj. njihovi rudnici nikako ne mogu odgovarati uslovima iz člana 17. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo. ("Sl.novine Kantona Sarajevo" br.23/16), te potom obavijeste putem Televizije Sarajevo, putem zvanične stranice i FB profila Ministarstva pravna lica koja vrše prodaju istih, kao i građane da takve ugljeve ne smiju stavljati na tržište i koristiti na području Kantona Sarajevo, a sve gore pomenute aktivnosti treba poduzeti što prije kao pripremu za nadolazeću sezonu aerozagađenja.”


29.07.2020

29.07.2020

29.07.2020
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da me detaljnije informiše o tvrdnji koju je subjekt nadzora OKI Upravitelj d.o.o. akt Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša broj 01-05-43190-374/19-pz izrekao da se ni u jednom rješenju o određivanju upravnika na prinudno upravljanje nije u skladu sa članom 31. stav (2) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade utvrdilo visinu naknade na koju upravnik za prinudno upravljanje ima pravo.
Ukoliko je tvrdnja tačna molim Ministarstvo da u što skorijem roku u skladu sa svojim mogućnostima ispravi pomenutu grešku, a meni dostavi spisak adresa na kojima visina naknade nije bila rješenjima određena.
Molim da me obavijestite da li se upravnik OKI Upravitelj d.o.o. po ovome pitanju obraćao Ministarstvu, te da li je Ministarstvo odgovorilo na dopis u vezi ovog problema."


29.07.2020
Puni tekst pitanja:

“Zbog utvrđenih slučajeva putem inspekcijskog nadzora da su predstavnici etažnih vlasnika potpisivali usklađene ugovore između etažnih vlasnika i upravnika shodno članu 26. stav (2) bez saglasnosti odnosno odluke etažnih vlasnika molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da putem upravnika obavijestite sve predstavnike etažnih vlasnika, a naročito prinudne predstavnike etažnih vlasnika da ukoliko su eventualno potpisali usklađene ugovore bez saglasnosti i odluke etažnih vlasnika da to u što skorijem periodu isprave, prikupe potpise za saglasnost etažnih vlasnika i potpišu na zakonit način novi usklađeni ugovor s napomenom na predviđene prekršajne kazne u iznosu od 200 do 5000 KM shodno članu 71. stav (1) tačka a) jer će takvi ugovori biti predmet obimnijeg nadzora u skorijoj budućnosti nakon odluke Skupštine Kantona Sarajevo ”


Vibor Handžić

28.07.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovana/i,

na osnovu članova 106.i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) upućujem sljedeću zastupničko pitanje prema Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, na koju molim da mi se dostavi odgovor u za to zakonski predviđenom roku:

1. U skladu da članom 85. stav 3 Zakona o turizmu KS, Turistička zajednica Kantona Sarajevo dužna je putem ministarstva, Vladi Kantona Sarajevo dostaviti godišnji izvještaj o radu i poslovanju za prethodnu godinu. Ukoliko je ovaj izvještaj dostavljen, molim vas da mi isti kao zastupniku dostavite na uvid.

Sa poštovanjem,

Vibor Handžić,

zastupnik Naše stranke u

Skupštini Kantona Sarajevo


06.08.2020
Puni tekst pitanja:

Poštovana/i,

na osnovu članova 106.i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12) upućujem sljedeću zastupničko pitanje prema Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, na koju molim da mi se dostavi odgovor u za to zakonski predviđenom roku:

1. U kojoj je mjeri do sada realiziran član 5. Zakona u turizmu KS, konkretno u smislu izrade planskih dokumenata, Strategije razvoja turizma u KS, te pratećih dokumenata (Marketing plan, Plan promocije turizma KS)?

Sa poštovanjem,

 

Vibor Handžić,

zastupnik Naše stranke u

Skupštini Kantona Sarajevo


Elmedin Konaković

28.07.2020
Puni tekst pitanja:

Naime svima je poznato da Opšta bolnica preuzima veliki dio usluga koje je bio dužan pružati KCUS, a novac se i dalje transferira Kliničkom centru. Potrebno je HITNO uskladiti stanje na terenu i novac koji prati pružanje usluga. 


Smiljana Viteškić

29.07.2020

Amra Junuzović-Kaljić

28.07.2020

Senad Hasanović

28.07.2020

Segmedina Srna-Bajramović

29.07.2020

Hamed Aljović

06.08.2020
Puni tekst pitanja:
Molim Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo da mi dostavi spisak farmera (imenom i prezimenom, zatim mjesto i općinu gdje se proizvodnja odvijala) koji su ostvarili pravo na novčani poticaj za 2019. godinu u sistemu krava-tele u Kantonu Sarajevo.
 
Obrazloženje pitanja
 
Velik broj poljoprivrednika mi se kao zastupniku/poslaniku u Skupštini Kantona Sarajevo obratilo sa molbom da postavim ovo zastupničko/poslaničko pitanje jer su izrazili sumnju na nepoštivanje uslova držanje stoke u sistemu krava-tele na pašnjacima u Kantonu Sarajevo