Zastupnička pitanja

Smiljana Viteškić

15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Šta ste planirali u narednom periodu za nesmetano odvijanje autobuskog saobraćaja na linijama Hrasnica-Ilidža i Ilidža-S.Kolonija, kao i na drugim linijama, posebno Ilidža-Vlakovo


16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Kada će radnice koje rade na čišćenju vozila GRASA-a biti primljene u stalni radni odnos, jer su potrebne preduzeću koje je tražilo prijem istih?


Adi Kalem

16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za rješavanje problema nedovoljnog broja polazaka autobusa za dane vikenda na relaciji Ilidža-Tarčin-Vukovići i obratno


16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je moguće obezbjediti redovan minibus (minibuska linija Hadžići-Mokrine-ne vozi već skoro mjesec dana jerje minibus sate linije preusmjerendavozinaRječicu), obzirom naprobleme voznog parka u GRAS-u do početka drugog polugodišta tekuće školske godine


Marijela Hašimbegović

15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa resornom ministarstvu da se žurno uključi u aktivnosti uspostavljanja neophodne komunikacije i saradnje između direktora i radnika Elektrotehničke škole za energetiku i rješavanju problematike narušenih međuljudskih odnosa, prijava o mobingu..


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši inspekcijski nadzor u Ministarstvu zdravstva KS vezano za postupak izdavanja Rješenja i potpisanih ugovora za obavljanje pripravničkog staža za zubne tehničare u JU Dom zdravlja KS radi uvida u zakonitost izdatih rješenja..


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

iInicijativa da se izvrše provjere na kojim sjednicama Školskog odbora je razmatrana problematika narušenih međuljudskih odnosa, prijava o nezakonitom radu Uprave i nepoštovanj8u zakonskih propisa u Elektrotehničkoj Školi za energetiku?


Sanela Klarić

16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa Vladi i Skupštini KS da na svom primjeru smanjimo količinu plastičnog otpada


Jelena Pekić

21.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu dokumenta analize aktivnih politika zapošljavanja i prijedloga novih mjera sa ciljem smanjenja nezaposlenosti na području Kantona Sarajevo

Odgovor:

Odgovor JU "Služba za zapošljavanje KS, broj: 04/1-34-0/65/24 od 30.01.2024. godine


Arijana Memić

15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Koje je aktivnosti MUP KS proveo u protekle tri godine, po pitanju edukacije uposlenika a kada je riječ o nasilju u porodici kao i po pitanju zaštite žrtava nasilja u porodici?


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Koje sve preventivne i represivne radnje je preduzela Uprava policije od zaključaka Skupštine koji su doneseni 09.06.2023. godine na Prvoj hitnoj sjednici SKS, kako bi se poboljšala situacija u saobraćaju,planske aktivnosti,prijedlozi za postavljanje..?


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Tražim da mi dostavite sve statističke podatke vezano za broj prijava nasilja u porodici u posljednje tri godine, kao i informaciju o tomeu kom stadiju su ti slučajevi, kako su okončani?


Danijela Kristić

14.02.2024
Puni tekst pitanja:

Imaju listatističke podatke koliko je na KS izrađeno IPP ili IEP/ova, za koliki broj djece? Ko prati evaluaciju individualnog plana i programa i programa djeteta i na osnovu čega? Ko evaluira rad Koordinatora Mobilnih timova?


Davor Čičić

23.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za omogućavanje korištenja službenog parkinga Skupštine KS predsjednicima klubova zastupnika u Skupštini KS u vrijeme radnog vremena


22.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izdvajanje sredstava za pomoć studentima iz Palestine koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u KS uz sredstava tekuće rezerve Budžeta KS za 2023. godinu


Vedrana Vujović

15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Molim da mi odgovorite i dostavite informacije vezane za projekat SchoolFood4Change a koja se tiču:članova i članica grupe koji učestvuju u projektu, partnere na projektu, obrazovno-odgojne javne ustanove koje će realizovati projekat, vremenski rok..?


Admela Hodžić

15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da osnivači općinskih domova zdravlja, koji su sada praktično organizacione jedinice JU Dom zdravlja KS, organizuje tako da osnivači budu općine KS


Mersiha Mehmedagić

16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno izvrši preraspodjela sredstava kako bi osigurali nedostajuća sredstva za normalno funkcionisanje J.U Studentski Centar Sarajevo


Vibor Handžić

26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za sanaciju dječijeg igrališta u sklopu vrtića Dječiji grad (MZ Olimpijsko naselje)


Elza Gaković

25.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se uradi idejno rješenje i projekat za izgradnju vrtića, osnovne škole i sportskih igrališta za potrebe stanovnika naselja Bojnik II


Danijela Kristić

06.12.2023
Puni tekst pitanja:

Molim Vas za informaciju o broju poziva u 2023. godini koje su PU u KS uputili prema KJKP RAD za izlazak vozila Pauk na intervenciju


26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se izvrši rekonstrukcija krova Srednje škole za stručno osposobljavanje

Odgovor:

Zahtjev za odobravanje sredstava za rekonstrukciju krova, broj: 08-55/24 od 31.01.2024. godine


Sanela Klarić

25.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se hitno krene sa planiranjem efikasnije funkcionalne organizacije prostora, infrastrukturnih proširenja, održivog i odgovornog upravljanja na grobljima KS posebno na groblju Vlakovo


Muamer Bandić

27.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za postavljanje stacioniranog radara/kamere u ulici Safeta Zajke na relaciji Briješće-Rajlovac


Samir Avdić

04.01.2024
Puni tekst pitanja:

Zanima me trenutni pravni status Hotela Maršal, na Bjelašnici i to:...?