Zastupnička pitanja

Danijela Kristić

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za izradu Pravilnika o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika sa teškoćama u razvoju, osnovnih, srednjih škola i specijalnim školama u Kantonu Sarajevo”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “ za izradu registra stručnih lica „asistenata u nastavi”, obaviti inicijalnu procjenu navedenog kadra i vršiti kontinuirana edukacije istih”


Sead Milavica

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za postavljanje rampe za kretanje osoba u invalidskim kolicima i drugim vrstama pomagala na području Platoa Skenderija.


Vibor Handžić

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• U kojoj je fazi realizacija rekonstrukcije obdaništa "Bulbuli"?


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim vas da mi dostavite evidenciju prisustva zastupnika/ca u Skupštini Kantona Sarajevo na sjednicama Kolegija i radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo.


Samir Suljević

29.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Da li imate informaciju o tome koliki je procenat stambeno-poslovnih objekata u KS, u kojima su u funkciji vatrodojavni aparati, te koliki je procenat istih u kojima je hidrantska mreža prikopčana na vodovodni sistem sa komplet opremom u hidrantskim ormarićima.
• Ovo pitanje postavljam prije svega što je nedavno, prilikom požara u stambenoj zgradi na Stupu jedna osoba izgubila život, a po informacijama, kojima raspolažem, mada se radi o stambenom objektu novije gradnje, nije bilo uzbune protiv požara, odnosno vatrodojava nije bila u funkciji.
• Kakva i čija odgovornost je u ovakvim slučajevima?


Arijana Memić

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Zašto niko iz ustanove na čijem se čelu Vi nalazite nije prisustvovao sastanku o početku saradnje Vlade KS i ambasade SAD, a tiče se jačanja kapaciteta za borbu protiv korupcije?-


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za rješavanje problema linije gradskog prijevoza na relaciji Kotorac-Dobrinja, kao i Kasindolska ulica-Dobrinja i povratno.”.


Vedran Jakupović

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izgradnju kanalizacione mreže u naselju Velešići, ulica Velešići od 146, lokacija Strelište i priključenje na gradsku kanalizacionu mrežu.


Vildana Bešlija

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Da li su izvorišta vode u Kantonu Sarajevo u svom obuhvatu zaštićena od neovlaštenog pristupa čvrstom i sigurnom ogradom, te drugim potrebnim mjerama fizičke zaštite i osiguranja?


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za formiranje i proširenje desne izljevne saobraćajne trake u ulici Envera Šehovića, pravac zapad-istok”.


Bibija Kerla

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Koliko je Turistička zajednica zabilježila posjeta pećini Megara


Neira Dizdarević

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim Vladu KS i sva njena resorna ministarstva da izvrše nadzor nad provedbom UREDBE O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO shodno članu 11. Uredbe (Službene novine KS, 21/19), te me obavijeste o poduzetim aktivnostima kao i utvrđenom stanju.”


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim KJKP RAD da mi dostavi kopiju Dinamičkog plana KJKP Rad za prikupljanje i tretman otpadnih voda na RCUO „Smiljevići“ za period 2019. - 2023. godine”


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se uredi pravni i prostorno planski okvir kako bi svaki novi javni objekat (novogradnja) na području Kantona Sarajevo bez obzira da li će njegov vlasnik biti Bosna i Hercegovina, Federacija BIH ili Kanton Sarajevo obavezno posjedovao alternativni obnovljivi izvor električne energije u vidu solarnih panela ili drugih tehnologija korištenja solarne energije sve u cilju podizanja energijske efikasnosti, smanjenja aerozagađenja i troškova električne energije. Trend korištenja obnovljivih izvora energije u svijetu raste dok troškovi tehnologije korištenja obnovljivih izvora solarne energije padaju”.


Samra Ćosović-Hajdarević

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa „da se obustavi kretanje vozila auto-škola u jutarnjem periodu na lokaciji Alipašino polje, tačnije u blizini škola OŠ „Meša Selimović” i OŠ „Fatima Gunić”.


Segmedina Srna-Bajramović

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

• U kojoj je fazi realizacija tendera kojim se nabavlja 25 novih trolejebusa? Ugovor o isporuci, prema tekstu EBRD-a na njihovoj zvaničnoj stranici, trebalo je da starta u ponedjeljak, 18.11.2019. godine.


Sabahudin Delalić

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da nadležni resori pronađu način kako da riješe problem skupljanja vode na spoju ulica (raskrsnica) Ante Babića i Safeta Hadžića, koje pri svakoj većoj padavini izgleda poput jezera i onemogućava kretanje automobila i ljudi.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da Ministarstvo saobraćaja i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo HITNO pristupi sanaciji pješačke staze (trotoara) u ulici Ante Babića u smjeru od kružnog toka Mojmilo do Bulevara Meše Selimovića.Tražim od Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva saobraćaja da u Nacrtu Budžeta za 2020 godinu planiraju sredstva za rekonstrukciju navedene pješačke staze”.


Zvonko Marić

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Ukidanje pravnog subjekta u lancu dopreme gasa


22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim da mi dostavite Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za provođenješumsko-uzgojnihradovairadova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u2019.godini,kao i informaciju o njegovom dosadašnjem izvršenju.

• Također molim da dostavite projekat ​"Monitoring zaštite šuma od požara i šumskih krađa uspostavom videonadzora, fizičkihpreprekasafizičkomitehničkomzaštitomuključujući i stacionarne rampe, a sve u cilju zaštite imovine Kantona Sarajevo" i i informaciju o njegovom dosadašnjem izvršenju.


Elvis Vreto

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Tražim da mi se dostavi informacija o svim uzrocima smrtnosti u kategorizaciji uzroka smrti koji su vezani za respiratorne organe?
• Vodećih pet uzroka smrtnosti za svaku godinu od 1996. do 2018. godine sa brojem umrlih po uzrocima smrtnosti, učešću uzroka specifičnog uzroka smrtnosti u strukturi ukupnog broja umrlih na području Kantona Sarajevo raspodijeljeni po općinama koje pripadaju Kantonu Sarajevo?
• Dostaviti informaciju o pet uzroka smrtnosti za svaku godinu od 1990. do 1995. godine sa brojem umrlih po uzrocima smrtnosti, učešću uzroka specifičnog uzroka smrtnosti u strukturi ukupnog broja umrlih na području koje je 1991. obuhvatalo opštine Trnovo, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Vogošća, Centar Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo i Stari Grad Sarajevo?


Senad Hasanović

22.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo naloži Inspektoratu Kantonalne uprave civilne zaštite provođenje vanrednog pregleda stanja sistema protivpožarne zaštite u zgaradama kolektivnog stanovanja na području Kantona Sarajevo, te o rezultatima i eventualno potrebnim mjerama izvjesti Skupštinu Kantona Sarajevo.


Elvedin Okerić

28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 38/2014-prečišćeni tekst, 38/2016, 44/17 i 28/18). U dijelu Zakona koji se odnosi na novčanu pomoć nakon porođaja ženi - majci koja nije u radnom odnosu, i to u članu 157. St.1 koji glasi: “Novčanu pomoć žena-majka ostvaruje u iznosu 30% od prosječne plaće“. Novčana pomoć iz prethodnog stava isplaćuje se u periodu od godinu dana od dana porođaja.


Damir Nikšić

18.12.2019