Zastupnička pitanja

Neira Dizdarević

02.09.2020
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da putem upravnika obavijestite i upozorite sve predstavnike etažnih vlasnika, a naročito prinudne predstavnike etažnih vlasnik na sljedeće obaveze shodno Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17):
1. Zbog utvrđenih slučajeva putem inspekcijskog nadzora da su predstavnici etažnih vlasnika potpisivali Ugovore o djelu sa fizičkim i pravnim licima suprotno članu 54. stav (1) tačke a), b), d) i e) bez saglasnosti odnosno odluke etažnih vlasnika ili je to protuzakonito učinio upravnik da sve takve ugovore prijave Ministarstvo prostornog uređenja ili Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Ukoliko takvi ugovori nisu potpisani uz saglasnost etažnih vlasnika da odmah obavijeste upravnika i prekinu takav ugovor kao i rashode po osnovu istog jer ukoliko se nastave primjenjivati takvi ugovori mogu biti prekršajno odgovorni shodno Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade sa predviđenim kaznama od 200 KM do 5000 KM, kao i krivično odgovorni. 2. Zbog prakse predstavnika etažnih vlasnika da putem maila i telefona daju saglasnost na radne naloge upravnika, kao i nalog za isplatu sa podračuna ili računa zgrade, a te naloge potpisuju uposlenici upravnika, molim Ministarstvo da upozori predstavnike
etažnih vlasnika da je to suprotno članu 54. stav (1) tačke b) i e) u kojem se izričito pominje potpisivanje naloga, te da za ovakve radnje mogu biti prekršajno odgovorni shodno Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade sa predviđenim kaznama od 200 KM do 5000 KM, kao i krivično odgovorni. 3. Upozoriti predstavnike etažnih vlasnika da ne mogu ovlastiti etažnog vlasnika da umjesto njih potpiše radni nalog upravitelja osim u slučaju planiranog odsustva dužeg od pet dana pismeno određuje jednog od etažnih vlasnika za zamjenika, o čemu obavještava etažne vlasnike na prikladan način i pismeno upravnika, a najduže na period od 30 dana shodno članu 54. stav (1) tačka s) te da za ovakve radnje mogu biti prekršajno odgovorni shodno Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade sa predviđenim kaznama od 200 KM do 5000 KM, kao i krivično odgovorni. 4. Upozoriti predstavnike etažnih vlasnika, a naročito prinudne predstavnike etažnih vlasnika da su dužni na licu mjesta shodno 54. stav (1) tačka e) pratiti izvršavanje radnog naloga upravniku, a ne kako je to često praksa potpisivati radne naloge bez praćenja radova, naročito nakon završetka radova. Zbog ovakve prakse etažni vlasnici se često žale na neizvršene ili nekvalitetno urađene radove.


02.09.2020
Puni tekst pitanja:

:
“Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, odnosno njeni inspektori u stambenoj oblasti u svojim inspekcijskim nadzorima djeluju pokretanjem prekršajnog postupka izdavanjem prekršajnog naloga upravniku i njegovom odgovornom licu, također postupaju na način da za utvrđenu nepravilnost djeluju pokretanjem prekršajnog postupka dostavom zahtjeva nadležnom sudu.
Molim da mi se pojasni razlika između ova dva postupanja, njihov zakonski osnov, te zašto inspektori u jednom nadzoru djeluju izdavanjem prekršajnog naloga, a u drugom pokretanjem prekršajnog postupka dostavom zahtjeva nadležnom sudu, čak za jedne, te iste utvrđene nepravilnosti.”
S


31.08.2020
Puni tekst pitanja:

“Na zahtjev etažnih vlasnika molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrše nadzor nad radom upravnika na adresi Ejuba Sarajkića 6. Naime prema tvrdnjama etažnih vlasnika na ovoj adresi već duže vrijeme ne radi lift, a situaciju dodatno usložnjava potreba bolesnih ljudi u toku pandemije za korištenjem lifta.
Molim Ministarstvo i KUIP da izvrši nadzor nad sljedećim:
1. Utvrditi razlog isključenja lifta, te da li potreba bolesnih etažnih vlasnika za liftom njegovu opravku čini hitnom ili nužnom opravkom, kao i da li je kvar na liftu posljedica neredovnog servisa lifta od strane OKI Upravitelj d.o.o.
2. Da li je isključenje lifta OKI Upravitelj učinio vlastitom odlukom ili je to učinjeno nakon redovnog tehničkog pregleda lifta?
3. Da li upravnik OKI Upravitelj vršio shodno shodno članu 29. stav (2) tačke k) i m) redovni mjesečni servis, te da li je izvršio godišnji tehnički pregled lifta sa izdavanjem upotrebne dozvole u skladu sa važećim propisima o liftovima u 2019 i 2020. godini?
4. Da li je upravnik shodno članu 29. stav (2) tačke n) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS, 19/17) vršio popravku i redovni servis protivpožarne instalacije i protivpožarnih aparata u zgradi 2019 i 2020. godini uključujući i pregled hidrantske mreže?
5. Da li je upravnik shodno članu 29. stav (2) tačke ee) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS, 19/17) vršio pregled, ispitivanje i popravku gromobranske instalacije u 2019 i 2020. godini?
6. Da li je upravnik shodno članu 41. stav (1) tačka k) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS, 19/17) u godišnjem planu održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade za 2019 i 2020. godinu predvidio sredstva za redovni servis lifta i njegov redovni godišnji tehnički pregled, te sredstva za popravku i redovni servis protivpožarne instalacije i protivpožarnih aparata, te pregled, ispitivanje i popravku gromobranske instalacije u 2020. godini?
Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi za pomenutu adresu dostavi:
1. Kopiju važećeg ugovora između etažnih vlasnika i upravnika na pomenutim adresama iz arhive ministarstva koje je upravnik shodno članu 25. stav (3) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS, 19/17) dužan dostaviti Ministarstvu u roku od 30 dana od dana zaključivanja, kao i kopiju zapisnika kojom su etažni vlasnici dali saglasnost na tekst pomenutog ugovora
2. Kopiju godišnjih izvještaja za pomenutu adrese sa informacijama shodno članu 46. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS, 19/17) za 2019 i 2020. godinu”


02.09.2020
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje Ministarstvu zdravstva i Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo:
“Dana 18.08.2020. godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade na osnovu Mišljenja Ministarstva zdravstva obavijestilo je javnost samo dan nakon što je naložilo provedbu Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-04-25003-8/20 od 28.07.2020. godine da se navedeni zaključak neće moći provesti zato što nema neophodno zakonsko uporište. Na osnovu zahtjeva mnogobrojnih roditelja, iako još uvijek nisam dobila pravni akt na osnovu kojeg je Ministarstvo za obazovanje, nauku i mlade promijenilo mišljenje molim oba Ministarstva da mi odgovore na sljedeće:
1. Molim da mi se dostave imena državnih službenika oba Ministarstva koji su radili na pravnim aktima vezano za provedbu zaključka, kao i pravnih akata koje su oba Ministarstva donosila vezano za problematiku ljekarskih uvjerenja za upis u osnovnu školu iz privatne prakse
2. Zašto JU Djeca Sarajeva prilikom upisa djece u vrtić uredno primaju ljekarska uvjerenja iz privatnih zdravstvenih ustanova, dok se za upis u osnovnu školu isto ne prihvata?
3. Zašto Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade postupa po Mišljenju Ministarstva zdravstva KS koje nije pravno obavezujuće, niti je podzakonski akt
shodno članu 67. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BIH (Službene novine FBIH, 35/05)? 4. Zašto je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u 2019. uprkos Mišljenju Ministarstva zdravstva KS akt broj 10-37-22278-1/19 od 21.06.2019. godine u kojem se navodi sličan stav kao i ove godine nije postupilo po tom aktu, nego u aktu broj 11/03-38-22278-2/19 od 05.07.2019. godine zbog neinformisanosti roditelja prihvatilo ljekarska uvjerenja i iz privatnih zdravstvenih ustanova? Da li je ovo jasan dokaz neobavezujućeg postupanja po mišljenjima Ministarstva zdravstva KS ili je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade postupalo protuzakonito u 2019. godini? Da li je pandemija korona virusa ipak veći razlog od neinformisanosti roditelja? 5. Član 57. stav (2) Zakona o osnovnom obrazovanju Kantona Sarajevo kao dokument koji roditelj dostavlja izričito spominje ‘ljekarsko uvjerenje o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom poteškoća’ pri čemu ne definiše da je to ljekarsko uvjerenje samo iz javne zdravstvene ustanove, pa molim oba Ministarstva da mi pojasne na osnovu čega vrše tumačenje jasnog člana 57. sa pravno neobavezujućim nižim pravnim aktom mišljenjem, a da pri tome nisu zatražili autentično tumačenje koje prema članu 117. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, 41/12, 15/13,47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20) može dati samo Skupština Kantona Sarajevo, a u vezi člana 57. stav (2) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju KS (Službene novine KS 23/17) Skupština Kantona Sarajevo to nikada nije učinila.
6. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u svome saopštenju za javnost od 18.08.2020. godine navodi dio Mišljenja Ministarstva zdravstva KS prema kome je ‘za izdavanje ljekarskog uvjerenja o psihofizičkom stanju djeteta za upis u školu i zdravstvenom statusu s opisom djeteta jedino mjerodavna Javna ustanova Dom zdravlja KS’ te na osnovu toga molim oba Ministarstva da mi pojasne kako je jedina mjerodavna za izdavanje ljekarskih uvjerenja za upis u osnovnu školu javna zdravstvena ustanova kada je takva tvrdnja: - u direktnoj suprotnosti sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10) i to sa članovima 2. 13. 53. i 57. istog, kojim se utvrđuje ravnopravan položaj privatnih i javnih zdravstvenih ustanova; - u direktnoj suprotnosti sa članom 51. stav (1) Zakona o zdravstvenoj zaštiti u kojem se obavljanje pregleda i izdavanje ljekarskog uvjerenja ne navodi kao isključiva djelatnost javnih zdravstvenih ustanova ; - u direktnoj suprotnosti sa Pravilnikom o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti (Službene novine FBIH 69/12, 39/14, 22/16) koji ne navodi pregled i izdavanje ljekarskih uvjerenja potrebnih za osnovnu školu kao isključivu djelatnost javnih zdravstvenih ustanova
7. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade u svome saopštenju za javnost od 18.08.2020. godine navodi dio Mišljenja Ministarstva zdravstva KS prema kome se jedino ‘vodi evidencija zdravstvenih kartona djece od rođenja do polaska u školu, i da jedino sadrže kompletnu medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju djeteta za cijeli taj period’ ,te ‘u kojoj se provodi obavezna imunizacija djece ovog uzrasta o čemu se za svako dijete vodi
karton provedene imunizacije, što je u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva (Službene novine FBiH, broj 37/12)’ što apsolutno nije tačno jer: - shodno članu 6. Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva (Službene novine FBiH, broj 37/12) nosioci privatne prakse kao i druga pravna i fizička lica koja u okviru svoje djelatnosti obavljaju poslove iz oblasti zdravstva dužni su voditi evidencije u skladu sa ovim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona, kao i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10), a Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo nije obavijestilo roditelje da neka privatna zdravstvena ustanova ne smije izdavati ljekarska uvjerenja za upis u osnovnu školu, niti je obavijestilo Federalnu upravu za inspekcijske poslove, kao niti Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da privatne zdravstvene ustanove protuzakonito izdaju ljekarska uvjerenja za upis u osnovnu školu - shodno članu 43. Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva (Službene novine FBiH, broj 37/12) zdravstveni karton iz stava 1. ovog člana prati svakog pacijenta tokom cijelog života, a u slučaju promjene doktora medicine, zdravstvene ustanove ili mjesta stanovanja zdravstveni karton ili prijepis podataka iz zdravstvenog kartona obavezno se dostavlja novoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi u kojoj pacijent ostvaruje prava na zdravstvenu zaštitu, tako da privatna zdravstvena ustanova može doći do bilo kojeg podatka iz zdravstvenog kartona djeteta što je suprotno tvrdnji u saopštenju - shodno članu 59. Pravilnika o načinu provedbe obavezne imunizacije, imunoprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi (Službene novine FBiH, broj 68/16) svi podaci o izvršenoj imunizaciji unose se u osnovnu dokumentaciju obveznika vakcinisanja - "Karton vakcinisanja" koji se nalazi u kartoteci punkta za vakcinaciju kojem gravitira osoba koja se vakciniše. Isti podaci unose se u "Iskaznicu vakcinacije" koja predstavlja ličnu dokumentaciju i koju vakcinisana osoba zadržava kod sebe, te ih roditelj djeteta kao zakonsku dokumentaciju čak u nedostatku evidencije može pokazati ljekaru u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, kao i u svakoj drugoj prilici gdje treba dokazivati vakcinalni status
8. Kada je upućen dopis Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade prema Ministarstvu zdravstva u vezi provjere valjanosti ljekarskih uvjerenja koja izdaju privatne zdravstvene ustanove, a kada je Ministarstvo zdravstva KS odgovorilo na upit, jer jasno je iz dokumenata koji su mi predočili roditelji da odgovor na upit Ministarstvo zdravstva nije ni krajem jula 2020. godine dostavilo, a roditelji su ljekarska uvjerenja priložili još u aprilskom upisnom roku za koje je Ministarstvo za obrazovanje dopustilo dostavu dokumentacije u junu?
9. U dopisima mnogih škola koje su mi predočili roditelji Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je zatražilo dostavljanje spiska privatnih zdravstvenih ustanova koje mogu izdavati ljekarska uvjerenja za upis djece u prvi razred, ni taj odgovor Ministarstvo zdravstva nije na vrijeme uputilo, a sada se u toku pandemije to slama preko leđa roditelja, ko će za to odgovarati? 10. Mnogi roditelji su uporni najavljuju obraćanje Instituciji ombudsmena u BIH, pokretanju krivičnih prijava za zloupotrebu službenog položaja, privatnih tužbi protiv oba Ministarstva jer pored jasnog Zaključka najvišeg zakonodavnog tijela Kantona Sarajevo koje nije oprečno važećem pravnom okviru zbog toga što će odbijanjem prihvatanja ljekarskih uvjerenja biti onemogućen upis i onemogućeno pravo djeteta na obrazovanje shodno UN
Deklaraciji i Konvenciji o pravima djeteta, Ustavu BIH, Ustavu FBIH i drugim pravnim propisima, pa se postavlja pitanje pravne odgovornosti oba Ministarstva? 11. Umjesto da roditeljima olakšate i ukažete na privatne zdravstvene ustanove koje imaju čak i potpisan ugovor sa ZZO KS u vezi pružanja primarne zdravstvene zaštite koja uključuje i oblast porodične medicine, izlažete ih dodatnom stresu i trošku, te stoga predlažem da razmotrite čak i opciju refundacije troškova izdavanja ljekarskog uvjerenja iz privatne zdravstvene ustanove
Budući je početak školske godine uskoro, molim da na ovo zastupničko pitanje dobijem odgovor u što kraćem periodu.”


02.09.2020

02.09.2020

02.09.2020

31.08.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade:

“Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade da provede SVE obaveze iz UREDBE O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO shodno članu 7. (Službene novine KS 21/19), a naročito pitanja i odgovore, te inicijative zastupnika Skupštine KS.”


Igor Stojanović

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

- Po čijem nalogu i zašto su na saslušanje pozvani Predsjednik i Potpredsjednik Saveza Antifašista BiH, Sead Đulić i Nijaz Skenderagić?

- Iz kojih stranaka su se vršili pritisci na policijskog komesara da to naredi?


27.08.2020

Danijela Kristić

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša provodilo godišnji nadzor ili vanredni nadzor nad radom prinudnih predstavnika etažnih vlasnika od 2018 do danas budući da prinudne predstavnike imenuje Minsitarstvo svojim rješenjem?

Ukoliko je Ministarstvo samostalno provodilo takve nadzore bez zahtjeva drugog fizičkog ili pravnog lica molim da mi se dostave izjveštaji o poduzetim nadzorima.


27.08.2020

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

Etažni vlasnici zgrade Nerkeza Smailagića 3 zamolili su me da kao zastupnica Skupštine Kantona Sarajevo uputim zastupničko pitanje Ministrstvu u vezi Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade koji predviđa da su zgrade sa više ulaza jedinstvena građevinska cjelina.


27.08.2020
Puni tekst pitanja:

Kada će se početi primjenjivati nova Uredba o ortopedskim pomagalima iz maja 2020 godine tj. u kom roku se moraju raspisati tenderi za Kontinuirane mjerače i glikozne senzore za djecu sa dijabetesom, ketonske trakice, potrošni materijal za inzulinske pumpe (prošli mjesec bio je zastoj potrošnog materijala za nove pumpe).


Segmedina Srna-Bajramović

27.08.2020

Smiljana Viteškić

02.09.2020

Elmedin Konaković

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

Projekat se pokazao visestruko korisnim te od vas trazimo da se isti nastavi.”


Elvis Vreto

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije
resornom ministarstvu upućujem inicijativu da se ubrzaju aktivnosti
priključenja prirodnog gasa domačinstvima na području MZ Rakovica -
Opština Ilidža.
Obrazloženje
Primarni vod prirodnog gasa je odavno stigao u centralni dio naselja, osnovna škola i još
par objekata su postali korisnici, dok ostatak naselja –individualni objekti još uvijek čekaju
priključak na mrežu prirodnog gasa. Obzirom i na politiku KS da se smanji broj individual-
nih ložišta, podnosim navedenu inicijativu da se ubrzaju i što prije otpočnu aktivnosti
priključenja domačinstava na prirodni gas u navedenom naselju u saradnji sa Općinom
Ilidža.


02.09.2020

31.08.2020

27.08.2020

Jasmina Bišćević-Tokić

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da obzirom da, prema dostupnim informacijama Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS je ranijih godina organiziralo posjete Memorijalnom centru za sve srednjoškolce drugih razreda, te da su profesori historije učenicima tom prilikom prenosili historijske činjenice vezane za period agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine, s posebnim osvrtom na događaje koji su prethodili julu 1995. godine, zatim danu pada Srebrenice, kao i opis događaja koji su uslijedili nakon toga, predlažem da zbog trenutne epidemiološke situacije i pandemije COVID 19,učenici i nastavnici koriste dostupne digitalne izložbe ili virualne ture ili na drugi način, u saradnji sa Memorijalnim centrom Srebrenica organiziraju online edukaciju učenika.


Jasna Duraković

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

- S obzirom da smo u proteklih nekoliko dana mogli pročitati isključivo kroz medijske objave vrlo šture informacije o tom zamišljenom prijedlogu ministarstva i Vlade KS o načinu realizacije nastave za osnovne i srednje škole, možete li nam sada detaljno obrazložiti kako će sve to izgledati, s obzirom da imamo oprečne informacije da je predviđena realizacija nastave u učionici u jednoj sedmici pa potom online nastava u narednoj sedmici za učenike od prvog do petog razreda, pa da će se časovi tjelesnog odgoja odvijati isključivo online u osnovnim školama, (što i nema puno smisla s obzirom da sportski klubovi već par mjeseci rade normalno treninge za sve sportove u fiskulturnim salama s djecom istog uzrasta) i da obrazložite i druge vrlo konfuzne ideje i zamisli o realizaciji nastave?

- S obzirom da će ovakav način rada sigurno iziskivati dodatne kadrove, tj. zaposlenje novog nastavnog osoblja kako bi se vodilo računa i o kvaliteti nastavnog procesa i o poštivanju osnovnih ljudskih prava da radni dan ne smije trajati više od osam sati, te da ni nastavnike/ice ne smijemo izrabljivati dodatkom radnih sati koji im neće biti dodatno plaćeni, da li će se zaposliti novi ljudi na ugovore o radu da pomognu u ovoj situaciji? To je dodatno opterećenje za budžet ali istovremeno idealno da se zaposle prosvjetni radnici koji su već godinama bez posla na birou rada.


Vibor Handžić

10.09.2020

Amra Hasagić

02.09.2020
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu, odnosno, pitanje Kantonalnom Tužilaštvu Sarajevo da mi se dostavi povratna informacija u vezi predmeta koji je pokrenut kod ovog tužilaštva, a tiče se podnošenja krivične prijave protiv predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, gosp.Mirze Čelika, zbog lažnog predstavljanja.