Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2018-2022

Zastupnik

Damir Filipović,

Saziv: 2018-2022
27.07.2022

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za korištenje otvorenog vodotoka rjeke Mošćanice za javno vodosnadbjevanje

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Stari Grad Sarajevo, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zapošljavanje Specijaliste interne medicine-dijabetologa u OJ DZ Ilidža zboz zahtijeva lokalnog stanovništva

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva

Damir Nikšić,

Saziv: 2018-2022
27.07.2022

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

HITNO pokretanje procesa zapošljavanja potrebnih inspektora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, zapravo popunjavanje kapaciteta prvenstveno Inspektorata urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije; Inspektorata poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije, kao i Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu, a i svih ostalih

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Vlada Kantona

Danijela Kristić,

Saziv: 2018-2022
27.07.2022

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da nadležni izvrše reviziju Odluke iz 2009. godine te utvrde da Ii
postojeći normativ zadovoljava stvarne potrebe stanovništva za zdravstvenom zaštitom

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Da se u svim muzičkim školama u Kantonu Sarajevu iskoordinira njihova potreba za asistentima i da u školskoj 2022/2023 godini krenu sa prijemom djece sa poteškoćama u razvoju

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za nabavku softvera Daicom koji bi omogućio svakoj
stomatološkoj službi na nivou Ustanove, te da iste imaju pristup snimcima

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Postavljanje pješačkog prelaza i ležećeg policajca u ulici Čobanija kod JU Djeca Sarajeva "Makovi"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Izrada preciznog i sprovodivog plana stambenog zbrinjavanja djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih porodica, kao i porodica osoba sa urođenim invaliditetom, a kroz programe olakšavanja kupovine stanova ili gradnje kuća, te u vidu olakšica za pribavljanje potrebne dokumentacije i priključaka, ako se radi o izgradnji nove stambene jedinice.

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo izradi i donese pravni okvir koji će
regulisati pravo na prioritetno zapošljavanje roditelja djece sa poteškoćama.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Na adresi Trg nezavisnosti 14 desila se poplava u podrumskim prostorijama u 2021. godini.

Ovaj kvar i izlijevanje kanalizacije etažni vlasnici uredno su prijavili upravniku Sarajevostan

d.d. za izvršenje hitne popravke i za to imaju sredstva na računu zgrade, upravnik

Sarajevostan d.d. odbija postupiti po zahtjevu etažnih vlasnika i uraditi potrebne radove

prema predmjeru i predračunu broj 10/3.3.3/21 izdat od strane KJKP Vodovod i kanalizacija

od 05.08.2022. godine kako bi se ovaj problem riješio.

U proteklom periodu Sarajevostan d.d. nije uspio otkloniti kvar, a sada odbija da na zahtjev

etažnih vlasnika i predstavnika etažnih vlasnika uradi traženo, te molim da izvršite

inspekcijski nadzor zbog pomenutih okolnosti koje navode etažni vlasnici jer podrumske

prostorije su i dalje neupotrebljive, a strada imovine etažnih vlasnika.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:

Elmedin Konaković,

Saziv: 2018-2022
27.07.2022

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Inicijativa Udruženja boraca-maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo za boračka pitanja, Odbor za javna priznanja KS, Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS
Puni tekst pitanja:

U skladu sa članovima 59, 60, 61 i 62. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo pokrećem inicijativu kojom će Komisija za sigurnost izvršiti nadzor nad radom Mup-a KS u predmetu ubistva Ammara Kapidžića.

Proslijeđeno:
Komisija za sigurnost

Elvedin Okerić,

Saziv: 2018-2022
27.07.2022

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

1.Tražim da se za stanove koji su kupljeni od strane Ministarstva za boračka pitanja uz saglasnost Skupštine Kantona Sarajevo, te dodjeljeni na korištenje pripadnicimabranilačke populacije koji su na to imali zakonsko pravo,a u vlasništvu su Kantona Sarajevo, da se provede procedura njihove dodjele u vlasništvo trenutnim korisnicima istih.
Riječ je o 51 stanu od čega na dovršetak procedure upisa u vlasništvo Kantona Sarajevo
čeka 23 stana.
2. Za realizaciju ove inicijative zadužuje se Vlada KantonaSarajevo putem Uprave za geodetske i imovinsko pravneposlove pri Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KantonaSarajevo, Pravobranilaštva Kantona Sarajevo i Ministarstva zaboračka pitanja Kantona Sarajevo.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Igor Stojanović,

Saziv: 2018-2022
27.07.2022

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Na osnovu usmenih i pismenih prijava koje su vlasnici domaćinstava podnosili Općinskom načelniku i Službi za civilnu zaštitu i mjesne zajednice, a sve sa ciljem sanacije štete na stambenim zgradama i pomoćnim objektima, privrednim i općinskim objektima, pčelinjacima, infrastrukturnim objektima i sl., a sve usljed jakog vjetra koji nas je zadesio 04.i 05.11.2021. godine, te bujičnih poplava 05.i 06.2021.godine koji su načinili gore pomenutu materijalnu štetu.

Izlaskom na teren Općinske komisije utvrđene su štete u preliminarnom iznosu od 37,600.00 KM. Po 26 prijava za procjenu štete.

Svi predmjeri radova i potreba su dostavljeni Vladi Kantona Sarajevo i Kantonalnj civilnoj zaštiti, a sve u skladu sa Odlukom o proglašenju prirodne nesreće na području Kantona Sarajevo od 08.11.2021. godine.

Prema izjavama vlasnika koji su pretrpili gore pomenutu štetu, još uvijek čekaju na realizaciju onoga sto im pripada u uslovima prirodne nesreće, što jeste bilo u konkretnom slučaju.

Također, prema izjavama pomenutih vlasnika naknada štete je realizovana na području općina Trnovo i Ilidža, što sa Hadžićima nije slučaj.

Pitanje za Vladu i Kantonalnu civilnu zaštitu je: zašto nije došlo do obeštećenja na području Općine Hadžići, te da li je Općina Hadžići uradila sve sa svoje strane da dođe do obeštećenja kako se gor

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava civilne zaštite, Vlada Kantona

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: 2018-2022
27.07.2022

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za donošenje zaključka kojim će finansirati studij studentima iz Budžeta KS koji prvi put upisuju prvu godinu prvog ciklusa na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, smjer „Rehabilitacija i edukacija“

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da isplati isplati KJKP Vodovod i kanalizacija doo Sarajevo cjelokupan iznos kamata nastalih na osnovu dugovanja stanovnika Crnog vrha u Sarajevu, te im omogući isplatu glavnice u ratama. Dug stanovnika ovog naselja datira još od 2004. godine i za 28 kuća iznosi cca. 220 hiljada KM. Većina stanovnika nije platila račune od priključenja do dana. Mišljenja sam da Vlada Kantona Sarajevo ima dovoljno sredstava te da je u mogućnosti i obavezi da pomogne svim stanovnicima Kantona Sarajevo posebno ranjivim kategorijama društva. Pozivam Vladu Kantona Sarajevo da u što kraćem roku postupi po mojoj inicijativi i na taj način pomogne našim sugrađanima.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Mahir Dević,

Saziv: 2018-2022
27.07.2022

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujemo inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da pripremi Pridjedlog odluke za subvencioniranje povećanja cijene gasa do početka grejne sezone.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Vibor Handžić,

Saziv: 2018-2022
27.07.2022

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za intenzivniju kontrolu nepropisno parkiranih automobila na pješačkom dijelu i uz klupe za sjedenje u ulici Terezija bb

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Razmatranje načina prevencije kretanja motornih vozila neprilagođenom brzinom na dva lokaliteta na Južnoj longitudinali (ulica Safeta Hadžića):
• Pješački prelaz u naselju Aneks, pored Suda Bosne i Hercegovine;
• Pješački prelaz između Olimpijskog naselja i Alipašinog polja (B-faza) kod sportske dvorane Ramiz Salčin;

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za izmjenu Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja

Admela Hodžić,

Saziv: 2018-2022
06.07.2022

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo za dostavljanje detaljnog pojašnjenja koje se odnosi na odgovor na pitanje kolege Harisa Zahiragića, koje je postavio na 45. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 06.12.2021. godine, na tački dnevnog reda Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, kada je postavio pitanje: Zašto se kažnjava osoba koju je ostavio bliski srodnik, odnosno roditelj, i nema niti jednog podatka o njemu koji bi mogao unijeti u obrazac za prijavu imovine, te će zbog toga dobiti prekšajnu prijavu?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da u narednom periodu, odnosno za svaki zaključeni ugovor svih ministarstava, kantonalnih institucija i javnih preduzeća obezbijedi puna transparentnost i dostupnost podataka koji podliježu tretmanu načela transparentnosti i javnosti.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:

Amra Hasagić,

Saziv: 2018-2022
06.07.2022

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu saobraćaja i JKP GRAS Sarajevo da hitno i bez odlaganja u što kraćem roku obezbijede sve potrebne materijalne i tehničke uslove potrebne za prodaju tzv. “invalidskih kupona” na prodajnim mjestima trolejbuska stanica Otoka i tramvajska stanica Ilidža.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu prema Vladi Kantona Saraje da u saradnji sa Ministarstvo zdravstva i Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo stvore sve neophodne uslove da se troškovi procesa potpomognute oplodnje ne sufinansiraju nego finansiraju u potpunosti i cijelosti kao i hormonske terapije koje prate sam proces.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, Zavod zdravstvenog osiguranja KS