Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2018-2022

Zastupnik

Danijela Kristić,

Saziv: 2018-2022
29.04.2022

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, UPRAVA POLICIJE
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Puni tekst pitanja:

Ljubazno molim da mi dostavite sljedeće podatke:

• Trenutni broj uposlenih pulmologa u DZ i stvarna potreba broja uposlenih pulmologa u DZ
• Trenutni broj uposlenih radiologa u DZ i stvarna potreba broja uposlenih radiologa u DZ

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Proslijeđeno:

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: 2018-2022
29.04.2022

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Federalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo zdravstva, Pravobranilaštvo KS, Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Zavod zdravstvenog osiguranja KS

Jasna Duraković,

Saziv: 2018-2022
29.04.2022

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu prema ministarstvu zdravstva da se pronađe mehanizam/način kako bi se omogućila dnevna posjeta članu porodice u svrhu rehabilitacije pacijenata na Klinici za neurohirurgiju KCUS-a, koji su nakon moždanog udara bili u komi, a nije im se dozvolila posjeta članova porodice za sve vrijeme njihovog boravka u bolnici.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva

Neira Dizdarević,

Saziv: 2018-2022
29.04.2022

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

“Porodilje sa područja Kantona Sarajevo žale se da im se u uvjerenjima o podacima
registrovanim u matičnoj evidenciji aktivnih osiguranika FZPIO ne evidentira i onaj tokom
porodiljskog odsustva. Prema informacijama porezne uprave na području Kantona Sarajevo
vrše redovno uplate doprinosa, ali to se iz nekog nepoznatog razloga ne evidentira.
Ljubazno molim da se ovaj problem što prije riješi, a nadležni inspekcijski organi da poduzmu
potrebne korake na utvrđivanju tačnog uzroka problema putem nadzora.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE, Federalna uprava za inspekcijske poslove, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Porezna uprava Federacije BiH
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu žalbi građana podnosim inicijativu za izmjenu člana 2. stav (1) tačka o) Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Službene novine KS 22/16), te drugih članova Uredbe i drugih potrebnih zakonskih i podzakonskih akata kako bi se korisna površina definisala kao površina navedena u ugovoru o korištenju sa stambenim preduzećem ili u ugovoru o otkupu ili na osnovu dokaza o vlasništvu umanjena za površinu balkona, jer balkon predstavlja površinu koja se ne grije i prema tvrdnjama građana nikakve instalacije grijanja ne nalaze se na balkonima, što prema tvrdnjama građana predstavlja nelogično zakonsko rješenje i udar na njihove kućne budžete.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu žalbi građana sa umanjenim tjelesnim mogućnostima, stanovnika naselja Tibra 1-
2 i naselja Bulevar-Stup molim da izvršite inspekcijski nadzor na primjenom Uredbe o
prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje
stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim
mogućnostima (Službene novine FBiH 48/09, 99/14) naročito člana 38. i 50. Uredbe.
Građani se žale da parking mjesta za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima ne
postoje, te da im nedostatak rezervisanog parking mjesta pričinjava znatnu poteškoću.
Shodno članu 59. Uredbe nadzor nad provedbom Uredbe ima nadležna federalna i kantonalna
inspekcija, te ukoliko je nadzor nad gore pomenutim u nadležnosti Federalne uprave za
inspekcijske poslove ljubazno molim da inicijativu proslijedite shodno Zakonu o upravnom
postupku FBiH.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Puni tekst pitanja:

“Pravno lice Euroterm d.o.o. Kiseljak kao isporučilac toplotne energije na području Kantona Sarajevo donijelo je odluku broj 1-26/22 od 23.02.2022. godine u kojem mijenja cijene za isporučenu toplotnu energiju u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o tarifnim stavovima KJKP Toplane od 17.02.2022. godine (Službeni list KS 9/22)

Budući se pomenuta Odluka o tarifnim stavovima odnosi samo za KJKP Toplane, da li se pravno lice Euroterm d.o.o. Kiseljak shodno članu 68. Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Službene novine KS 22/16) kao davalac usluge obraćao Vladi Kantona Sarajevo, jer Vlada donosi tarifni sistem za davaoca usluge na prijedlog davaoca, a davalac usluge je svaki proizvođač i distributer toplotne energije.

Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor na gore pomenutu okolnost u vezi člana 68. kao i poštivanja člana 46. Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Službene novine KS 22/16) vezano za očitavanja mjerila.”

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo finansija, Ministarstvo kulture i sporta
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu mnogobrojnih žalbi etažnih vlasnika molim Ministarstvo da hitno uputi nalog
predstavnicima etažnih vlasnika i upravnicima kao upozorenje da za poslove vanrednog
upravljanja shodno članu 36. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene
novine KS 19/17) moraju imati odluke etažnih vlasnika putem zapisnika za iste, a ovisno o
vrsti poslova moraju imati odluku svih ili većine etažnih vlasnika.
Primjetno je da se poslovi vanrednog upravljanja obavljaju bez odluke etažnih vlasnika,
naloge za ove vrste poslova naročito bez odluka potpisuju prinudni predstavnici etažnih
vlasnika.
Molim da se u nalogu naročito naglasi da će kršenje odredbe člana 36. Zakona biti predmet
inspekcijskih nadzora u narednom periodu i da će protuzakonito uzeta sredstva za ovakve
vrste poslova morati biti vraćena na račune zgrada.
Također molim da mi se u odgovoru na zastupničku inicijativu pošalje kopija naloga.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu molbe građana, naročito roditelja oboljele djece podnosim inicijativu da se lijek diazepam klizma stavi na odgovarajuću esencijalnu listu lijekova jer u pojedinačnim slučajevima potreban je veći broj istog što predstavlja preveliko finansijsko opterećenje za porodice, računi dostižu i preko pet stotina KM. Molim da se razmotri mogućnost refundacije za navedeni lijek.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Federalno ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zdravstva, Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Puni tekst pitanja:

“KJKP Toplane su više puta u svojim godišnjim izvještajima o radu naglašavali da je cijena gasa prema KJKP Toplane ista kao i prema pojedinačnim domaćinstvima i da je nerealno da KJKP Toplane nemaju povoljniju cijenu gasa kao veliki potrošači u odnosnu na pojedinačna domaćinstva koja su mali potrošači, stoga podnosim inicijativu Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u saradnji sa KJKP Sarajevogas da razmotri nižu cijenu za KJKP Toplane kako bi se tom javnom preduzeću olakšalo poslovanje i u konačnici shodno mogućnosti snizila cijena grijanja za građane.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Sarajevogas, KJKP Toplane, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“Ponovo nakon gotovo godinu dana upućujem inicijativu u vezi osiguranja redovnog
obavljanja gradskog prijevoza na relaciji Dom Armije-Bare. U nastavku prenosim tekst
prethodne inicijative.
`Na zahtjev stanovnika naselja Bare – Šip, molim resorno ministarstvo da reaguje prema KJP
Gras, u cilju osiguravanja redovnog obavljanja javnog gradskog prevoza na relaciji Dom
Armije – Bare. U posljednjih nekoliko sedmica sve je češći slučaj izostanka vožnji koje bi po
rasporedu trebale saobraćati. Vjerujem da ovo nije pojedinačni slučaj i da se slični propusti
dešavaju i u drugim naseljima, ali naša obaveza i odgovornost je sugrađanima obezbijediti
uslugu koju zaslužuju.`”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Gras, Ministarstvo saobraćaja
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Park
Puni tekst pitanja:

“Na osnovu žalbi građana, stanovnika naselja Tibra 2 molim da izvršite inspekcijski nadzor
na adresi Latička broj 3 i 5 zbog dugogodišnje emisije nesnosnog smrada koji stvara dim iz
ovih objekata.

Molim KUIP da provjeri da li se koristi gorivo za zagrijavanje prostorija shodno članu 17.
stav (1) Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo ("Sl.novine Kantona
Sarajevo" 23/16) kao i druge zakonske obaveze.
Ljubazno molim kopiju akata koji eventualno budu nastali po pitanju ovog nadzora.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

“U cilju razvoja Kantona Sarajevo kao inkluzivnog kantona podnosim inicijativu gore navedenim javnim organima da u saradnji sa privrednim subjektima na području Kantona Sarajevo odnosno vlasnicima većih trgovačkih cenatara dogovore da u nekim danima i tačno određenim satima svi centri koji prihvate inicijativu priguše svjetlo, prilagode glasnoću muzike, isključe nepotrebne električne uređaje koji emituju zvuk i slično kako bi omogućili članovima porodica koji imaju člana sa autizmom obavljanje kupovine. Vrijeme za to bi bilo ograničeno, jednom sedmično u trajanju do dva sata. Inicijativa se provodi u mnogim gradovima koji se smatraju inkluzivnim, ne zahtjeva dodatni novac, naprotiv potiče štednju. Mnoge su dobrobiti ovakve inicijative za djecu sa autizmom u smislu njihovog postepenog navikavanja na zvuk, svjetlo, glasove i slične podražaje iz okoline kako bi ih na lakši način naučili kontrolisati, a roditeljima bi provedba ove inicijative olakšala dio njihovog svakodnevnog života.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, Sve općine KS
Puni tekst pitanja:

“Etažni vlasnici naselja Bulevar već duže vrijeme imaju problem sa fasadama na kojima se
nalaze reklame, što u njihovim stanovima prilikom jačeg vjetra pravi nesnosnu buku i tokom
zime vlagu i stvaranje plijesni na zidovima.
Iako sam ranije upućivala inicijativu za mjerenje buke u stanovima tokom vjetrovitog
vremena nikada od KUIP-a nisam dobila odgovor, te ovom prilikom ponovo upućujem istu.
Molim da se izvrši inspekcijski nadzor nad radom građevinskih inspektora Općine Ilidža koji
su izvršili nadzor i naredili investitoru otklanjanje nedostataka, međutim i pored izvršenih
radova stanje se u mnogim stanovima nije promijenilo.
Molim i da se izvrši inspekcijski nadzor nad radom lica koja su odgovorna za tehnički prijem
i upotrebnu dozvolu za zgrade naselja Bulevar jer je očito da je fasada na mjestu reklama
manje debljine sa manjim termoizolacijskim dijelom.
Budući da su fasade zajednički dijelovi zgrade molim da se u inspekcijski nadzor uključi i
inspektorat u stambenoj oblasti jer ovo predstavlja nužnu ili hitnu opravku koju upravnik
mora u saradnji sa investitorom da prati i otkloni.
Mnogi etažni vlasnici koji imaju probleme sa vlagom i plijesni se žale da predstavnik etažnih
vlasnika na adresama Džemala Bijedića 279K i 279L u potpunosti izbjegava pozive i poruke
etažnih vlasnika u vezi navedenog problema, ignoriše ih dok su zdravlje i njihova imovina
ugroženi, a predstavnik etažnih vlasnika je uposlenik investitora ili njegovih sestrinskih firmi,
pa vjerovatno u tome i leži problem.

Molim inspekciju u stambenoj oblasti da ukoliko je to zakonski moguće naloži upravitelju
angažovanje sudskog vještaka kako bi se jasno utvrdio izvor problema, ukoliko to nije
moguće onda molim da se naloži predstavniku etažnih vlasnika da prikupi potpise za poslove
vanrednog upravljanja shodno članu 36. kako bi se angažovao sudski vještak, čije vještačenje
u ovom slučaju je neophodno.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Općina Ilidža