Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2018-2022

Zastupnik

Samir Suljević,

Saziv: 2018-2022
22.02.2022

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Imate li saznanja da su u postupcima Donošenja novog Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. prekršene procedure, jer se smatra da Vijeće uposlenika i Sindikat nisu adekvatno upoznati sa istim, pa je čak Sindikat povukao prethodno datu saglasnost na Pravnik, jer kako kažu isti nije u konačnici izgledao isti kao onaj za koj je data saglasnost?

2 Kako je novim Pravilnikom predviđeno povećanje plata za 90 od ukupno 117 uposlenika i to od 20 KM do skoro 300 KM ( 45 uposlenika do 80 KM), a za 19 uposlenika nema povećanja plata, te da je za 7 dugogodišnjih uposlenika predviđeno smanjenje plata u iznosu od 81 KM do 406 KM ( uzimajući u obzir i radni staž ovi iznosi su veći) nije mi jasno iz kojih se sredstava ovo planira?

3 Da li su sredstva za povećanje plata, na ovakav način, ona sredstva koja smo na 45. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, u iznosu od 280.000 KM, predvidjeli na ime linearnog povećanja plata za sve uposlenike JP TV SA

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Puni tekst pitanja:

Upit sindikalne organizacijUpit sindikalne organizacije JP TV SA Upravi, od 15.02.2022. godine, o razlogu ne isplaćivanja povećanja platae JP TV SA Upravi, od 15.02.2022. godine, o razlogu ne isplaćivanja povećanja plata
1 Upitom sindikalne organizacije JP TV SA Upravi, od 15.02.2022. godine, o razlogu ne isplaćivanja povećanja plata Uprava je odgovorila aktom 01-212/22 od 19.02.2022. godine i nije dala odgovor na traženo, ali je između ostalog navela:

„Uprava je postojeću sistematizaciju u potpunosti prilagodila stručnoj spremi i radnom iskustvu uposlenika bez obzira što značajan broj nema adekvatnu stručnu spremu, niti je stekao iskustvo kojima je kompenzirao nedostatak formalnog obrazovanja“. Ne razumijem šta ovo znači?

Još više mi ništa nije jasno kada se uzme u obzir da među četvero uposlenika, sa najvećom platom u JP TV SA (po novom Pravilniku) je dvoje sa VSS 180 ECTS bodova, a da skoro svi uposlenici sa smanjenom platom su dugogodišnji radnici JP Tv Sa, sa VSS 240 ECTS bodova i više.

Pošto znam da ste o svemu obavješteni, pitam Vas : Da li smatrate da li ima osnova tvrdnja da je sistematizacija učinjena nesinhronizovano, bez postojanja ikakvih kriterija u određivanju koeficienata u platnim razredima, te sa preklapanjem radnih mjesta i obaveza?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave
Puni tekst pitanja:

Imajući u vidu da je usvajanjem Budžeta za 2022. godinu, Skupština Kantona

Sarajevo obezbijedila 280.000 KM, za potrebe povećanja plata (10%) uposlenicima

JP Tv Sa, koje se nalazi u Vašem resoru, a da isto nije urađeno, postavljam

ZASTUPNIČKA PITANJA

1. Kako je Budžet zakon, a zakon se mora sprovoditi, da li neisplaćivanjem povećanja plata uposlenicima JP TV SA prekršen zakon?

2. Ako je zakon prekršen, šta će te preduzeti?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave

Segmedina Srna-Bajramović,

Saziv: 2018-2022
22.02.2022

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Očekujem od Upravne inspekcije KS da izvrši nadzor nad zakonitošću rada i postupaka opštinske inspekcije, uvažavajući odredbe Zakona o upravnom postupku, Zakona o organizovanju organa uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Zakona o inspekcijskim poslovima, te Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:

Vildana Bešlija,

Saziv: 2018-2022
22.02.2022

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Prema navedenoj procjeni 2021.godina će biti završena sa 22 miliona viška prihoda nad rashodima, od toga se 21,3 miliona odnosi na mjere podsticajne politike zapošljavanja čija se realizacija prenosi u 2022.g.. Molim za objašnjenje zašto je ovako ogroman iznos sredstava ostao neutrošen.

2. Neutrošena sredstva se odnose na 14 programa. Koji od ovih programa imaju najveći stepen realizacije u 2021.g., a koji najmanji?

3. Planirano je izuzetno veliko smanjivanje sredstava za mere aktivne politike zapošljavanja u 2022. i u slijedeće dvije godine u odnosu na realizaciju u prethodnim godinama - samo 6 miliona za 2022.g. Možete li obrazložiti ovakav pristup?

4. Molim vas i za informaciju o tome da li je vršena analiza efikasnosti pojedinih mjera aktivne politike zapošljavanja i ako nije da li je planirana ovakva analiza odnosno evaluacija rezultata mjera aktivne politike zapošljavanja u cilju boljeg planiranja mjera u 2022. i slijedećim godinama.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Služba za zapošljavanje KS, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Šta je Vlada planirala u smislu uvođenja eksperimentalnih programa u predškolskom odgoju?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:

Elmedin Konaković,

Saziv: 2018-2022
28.12.2021

47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

Sutra je tačno 40 dana od tragične smrti Džene Gadžun.
Da li poduzimate adekvatne radnje u istrazi? Jeste li saslušali sve osumnjičene?
U svojim ste obraćanjima obećali prioritetno postupanje u ovom slučaju, tražim da postupate u skladu sa obećanjima.

Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS

Hamed Aljović,

Saziv: 2018-2022
28.12.2021

47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Koliko je novca uplaćeno advokatima iz Budžeta za zastupanje Osnovne muzičke škole Ilidža u periodu 2014-2020. godina u sudskim sporovima koje je uzrokovala Uprava škole i kojim advokatima (ime i prezime)?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Vibor Handžić,

Saziv: 2018-2022
28.12.2021

47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
Puni tekst pitanja:

Da li mi možete dostaviti informaciju koji je broj prijavljenih po pozivu za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi za isplatu finansijskih potraživanja iz radnog odnosa uposlenicima organa i institucija KS na osnovu pravosnažnih sudskih presuda?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:

Amra Hasagić,

Saziv: 2018-2022
27.12.2021

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu za boračka pitanja da u saradnji sa Fondom memorijala Kantona Sarajevo i porodicom pokojnog Karla Ivandića hitno pristupi izradi i izgradnji adekvatnog spomen obilježja pomenutom tragično stradalom momku.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja
Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je proces donošenja Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Upravi policije obzirom da se isti reflektira na konkurs koji je u toku?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje Ministarstvu za visoko obrazovanje a koje se odnosi na odgovor koji sam dobila na ranije postavljena pitanja da se izvrše sve neophodne pripremne radnje za uspostavu centra za mlade Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova da li je razmatrana inicijativa upućena na 38. redovnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo a odnosi se na alociranje više policijskih službenika na područje Općine Vogošća

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Bilsena Šahman,

Saziv: 2018-2022
27.12.2021

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim da naložite KJKP ,,Vodovod I kanalizacija ,, da oformi ekipu koja će redovno kontrolisati kolektor Bjelašnica -Hadžići .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

• Da li je u planu donošenje izmjena zakona o policijskim službenicima MUP KS u dijelu napredovanja a gdje bi policajci napredovalikroz vrijeme provedeno u činu . Npr svakih 5 godina bi trebali napredovati za 1 čin, tako bi se ujedno otvorio prostor za prijem novih policajaca, tako bi se riješio dugogodišnji problem činovanja I izbjegla eventualna ,,zloupotreba ,, I samovolja komesara .
• Trenitna situacija je da stotine policajaca imaju 20 I više godina staža I u penziju idu sa početnim činom bez obzira na stručnost I školovanost, čak I magistri kriminalistike rade kao ,,obični,,policajci jer im do sada zakon nije omogućio da napreduju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Molim vas da naložite KUIP da izvrši pregled svih izvorišta kiji nisu u sastavu KJKP ,,ViK,,I da se ista stave pod zaštitu kao potencijalnaizvorišta koja će koristiti ovo javno preduzeće , takođe molim da se izvrši inspekcijski nadzor nad bivšom kasarnom Žunovnica-Hadžići u kojoj se trenutno odlaže otpad različitog porijekla

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP VIK, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Danijela Kristić,

Saziv: 2018-2022
27.12.2021

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu za postavljanje dovoljnog broja klupa za odmor posjetilaca na lokalitetu gradskog groblja Vlakovo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Park, KJKP Pokop, Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu za osvjetljenje gradskog groblja Vlakovo uključujući i glavne saobraćajnice.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
KJKP Pokop, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za boračka pitanja, Općina Ilidža

Jasna Duraković,

Saziv: 2018-2022
27.12.2021

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

U cilju podcrtavanja važnosti i značaja nauke i doprinosa žena u nauci, o kojima nismo mnogo čuli jer im nikada nije ustupljen adekvatan udžbenički prostor, podnosim inicijativu za imenovanje Katedre/amfiteatra za matematiku na Prirodno mnatematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, koji bi nosio naziv profesorice Naze Tanović Miller, akademkinje koja je izuzetno zaslužna za razvoj matematike, pokretanje časopisa u ovoj oblasti, ali i podsticanje razvoja žena u STEM naukama.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Vladi KS za usklađivanje Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo ( Sl. nov. KS Broj: 37/2020 od 17.9.2020.god) sa članom 14. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl.nov FED Broj:54/19 od 31.7.2019.god.)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona