Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2018-2022

Zastupnik

Vibor Handžić,

Saziv: 2018-2022
29.04.2022

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo zdravstva
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Amra Junuzović-Kaljić,

Saziv: 2018-2022
15.03.2022

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša i Ministarstva saobraćaja, što prije poduzmu potrebni
koraci kako bi se tramvajska i autobuska stajališta detaljno očistila što uključuje čišćenje
grafita, kao i odstranjivanje nepripadajućeg reklamnog materijala sa istih i montažu
nedostajućih korpica za sitni otpad.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Ovim putem pokrećem inicijativu prema Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, da preporuči
uvođenje časa historije u Plan i program nastavnog predmeta historija, u osnovnim i
srednjim školama koji bi se u saradnji sa JU Fond memorijala KS, održavao u Memorijalnom
centru Kovači, na mjestu koje svojim postojanjem i stalnim muzejskim postavkama, svjedoči
našoj skorašnjoj istoriji, Oslobodilačkom ratu 1992-1995, naša djeca i omladina se mogu
podrobnije upoznati sa ratnim događajima i herojskoj odbrani Grada.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:

Arijana Memić,

Saziv: 2018-2022
15.03.2022

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zašto se još uvijek čeka na okončanje istrage i tužilačku odluku u predmetu odbijanja liječenja
djevojčice Nadin Smajlović?
Da li su ispitani svjedoci, da li su saslušani prijavljeni doktori i u kojem svojstvu su saslušani?
Da li ste utvrdili štetne posljedice radnji po život i zdravlje mldb. djevojčice?
Jeste li izvršili procjenu mogućih i izvjesnih posljedica po zdravlje djeteta, da je izostala reakcija
roditelja koji još uvijek dijete liječe u Turskoj?
Da li ste angažovali vještaka medicinske struke i obavili vještačenje kako bi se utvrdio nastanak
štete?
Prema riječima glavne kantonalne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva KS, Sabine Sarajlije, ovaj
predmet je prioritet a već 28 mjeseci nema tužilačke odluke.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS
Puni tekst pitanja:

07.09.2021.g pred zastupnicima Skupštine KS i javnošću izjavili ste da je smrt Dženana Memića
posljedica saobraćajne nesreće, te da kao i cjelokupna javnost čekate presudu Vrhovnog suda FBiH.
14.01.2022.g gostovali ste na programu TVSA u emisiji “Polis”, kada ste također izjavili da čekate
pisani otpravak presude Vrhovnog suda FBiH, te da ćete tada odlučiti kakve ćete radnje poduzeti na
ovom predmetu.
Pisani otpravak presude je stigao 07.02.2022.g u kojem je navedeno da Tužilaštvo KS ni jednim
dokazom nije van razumne sumnje dokazalo da je Dženan Memić stradao na način kako je opisano
u optužnici Kantonalnog tužilaštva KS.
Odgovorite nama ali i javnosti koje su vaše prve radnje po otpravku presude?
Koje ste mjere preuzeli toga dana, sutradan?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS

Bibija Kerla,

Saziv: 2018-2022
15.03.2022

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Koji je način realizacije nastave na fakultetima Univerziteta u Sarajevu u ljetnom semestru 2021./2022.

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

U ime stanovnika KS i cijele Bosne i Hercegovine pitam Vladu KS kao i ministra MUP-a kakva je trenutno sigurnosna situacija u kantonu a i u cijeloj zemlji? Hoće li doći do oružanih sukoba i šta smo sve preduzeli da osiguramo stanovnoštvo u slučaju da nam dolazi 92 godina?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Pitanje: Kada i na koji će se način riješiti pitanje parkinga stanovnika naselja Koševo?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

Danijela Kristić,

Saziv: 2018-2022
15.03.2022

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim incijativu za refundiranje troškova prevoza onih pacijenata koji pri odlasku na dijalizu koriste vlastiti prevoz, kao što je regulisano u drugim kantonima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH
Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu prema JP ZOI84 da se za narednu skijašku sezonu, 2022/23, izvrši numeracija skijaških staza kao i dodjeljivanje imena svakoj od staza prema kriteriju koje odredi komisija.

Proslijeđeno:
KJP ZOI84

Elvedin Okerić,

Saziv: 2018-2022
15.03.2022

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Izgradnja objekta Policijske stanice Trnovo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, UPRAVA POLICIJE

Hamed Aljović,

Saziv: 2018-2022
15.03.2022

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo unutrašnjih poslova KS, da mi odgovori: Kad će se krenuti u rekonstrukciju

Policijske stanice u Trnovu koja je uništena u prošlogodišnjim poplavama?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, KS, da mi odgovori: Zašto ministarsvo odbija da provede dvije pravosnažne sudske presude u slučaju direktora „Osnovne Muzičke Škole „Ilidza Mehmeda Bajraktarević?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo za stavljanje van snage Odluke Ministarstva za odgoj i obrazovanje broj 02-04-5574-24/22 od 24.2.2022. godine („Službene novine Kantona sarajevo“ broj 9/2022 od 3.3.2022.godine). Svrha je omogućavanje nastavnicima Kulture življenja da realizuju nastavne sadržaje u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom i Kurikulumom, a u cilju unapređenja zdravlja i života naše djece.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo zdrastva KS, da mi odgovori: Dali je tačno da je došlo do nezakonitog poklanjanja zgrade starog Doma zdravlja i Hitne pomoći na Ilidzi i zemljišta oko njih bez saglasnosti Skupštine KS privatnoj firmi ,,Bosna lik“doo Ilidza?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanja Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo i Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo:

1. U kojoj fazi je izrada Strategije turizma Kantona Sarajevo?

2. Da li je formirana radna grupa , koo čini radnu grupu i da li su u istoj zastupljenih predstvnici jedinica lokalne samouprave?

3. Koja su to proglašena turistička mjesta/područja na lokalitetu općine Trnovo?

4. Da li je Komisija za proglašenje turističkog mjesta aktivno radno tijelo i ko su članovi prednje navedene Komisije?

Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: 2018-2022
15.03.2022

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

U Sarajevogasu je izvršena nabavka revizije Informacionog sistema u vrijednosti od cca 50.000 KM kao i nabavka Informacionih sistema ERP i Biling u vrijednosti cca 900.000 KM. Svako poboljšanje u radu komunalnih preduzeća pohvaljujem i podržavam. Ono što zabrinjava jeste da osoba koja je bila član tima za Reviziju IS nakon revizije postaje i član tima koji rade implementaciju ERP-a, Bilinga i SCADA rješenja

1. Kako je moguće da osoba koja napravi reviziju IS ustanovi šta nedostaje unutar organizacije, da nakon te revizije ista ta osoba implementira tri različita rješenja?

2.Da li su za sva 4 tendera bili isti članovi komisije i da li je poveznica tih Tendera Certifikat jedne osobe?

3.U prethodna dva budžeta KS bila su predviđena sredstva za implementaciju Informacionog ERP i Biling sistema u iznosu od 2 miliona KM za svih 7 komunalnih preduzeća. Ne čini li vam se malo čudnim iznos od cca 950.000 KM za samo jedno preduzeće?

Proslijeđeno:
KJKP Sarajevogas, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Puni tekst pitanja:

S obzirom da je završena konkursna procedura za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u JU Osnovnoj školi Šip u školskoj 2021/22 godini (javni oglas od 28.12.2021 godine i ispravke dijela javnog oglasa od 07.01.2022 godine), potrebno je dostaviti odgovore na slijedeća pitanja:

1. Ko su bili članovi komisije za izbor nastavnika? Da li je u sastavu komisije bio imenovan predstavnik sindikata? Da li je direktor škole bio član komisije za ovaj javni konkurs?

2. Da li su se uzimali u obzir i bodovi kandidata koji su dostavili urednu dodatnu dokumentaciju o pripadnosti boračkoj populaciji, a u skladu sa „Uredbom o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo , Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo“?

3. Da li je bilo manipulacija prilikom bodovanja kandidata po određenim kategorijama odnosno da li su se provjeravale potvrde da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ili da je u radnom odnosu na određeno vrijeme?

4. Koliko vremena je prošlo od obavijesti koju su primili kadidati koji nisu prošli konkursnu proceduru do sklapanja ugovora odnosno početka rada primljenih kandidata. Da li je istekao žalbeni rok prije sklapanja ugovora?

Koji je tačan datum kada su svi kandidati obavješteni o ishodu konkursa kao i tačan datum sklapanja ugovora sa kandidatima koji su prošli konkursnu proceduru.

Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje da li je v.d. predsjednika Nadzornog odbora KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Tanović Irsa prijavila Tužilaštvu Kantona Sarajevo da poslovi javnih nabavki koji su u nadležnosti izvršnog direktora Oblasti za opšte poslove nisu obavljeni u cjelosti u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti javnih nabavki i općih akata KJP “Sarajevo-šume” d.o.o., jer je na Nadzornom odboru usvojen Zaključak br. 0102-3121-35/21, čiji je ona potpisnik?

Proslijeđeno:
JKP Sarajevo Šume, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA