Zastupnička pitanja po zastupniku - mandat 2018-2022

Zastupnik

Jasna Duraković,

Saziv: 2018-2022
15.03.2022

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Koje planske preventivne aktivnosti preduzima Policija KS u vezi sa KD “Nasilje u porodici“?

Da li u programima RPZ (rad policije u zajednici) postoje aktivnosti koje se odnose na ovo krivično djelo?

Kada je posljednji put sprovedena posljednja javna kampanja o podizanju svijesti građana o prepoznavanju i prijavljivanju nasilja u porodici?

Da li Policija KS vrši obuku policijskih službenika u vezi s načinom postupanja prema žrtvama nasilja u porodici? (humani pristup)

Da li u slučajevima kada su uključena djeca, da li kao žrtve ili kao svjedoci nasilja u porodici, policija ima obučene policijske službenike za rad i postupanje s djecom u takvim okolnostima, koliko policajaca je prošlo te obuke i koje obuke su u pitanju?

Kakva je saradnja Policije KS sa nevladinim organizacijama i centrima za socijalni rad u ovim slučajevima, te da li provode zajednički preventine aktivnosti? Koje?

Da li su (bile) preduzete bilo kakve pojačane mjere u vezi s nasiljem u porodici za vrijeme lockdowna i pandemije općenito, kako je to bio slučaj sa policijskim agencijama u okruženju (npr. Hrvatska imala kampanju za pomoć žrtvama nasilja u porodici koje su zatvorene s nasilnicima tokom lockdowna)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu resornom ministarstvu da, ukoliko trenutno nema, kreira i usvoji protokol djelovanja u slučaju nasilja u porodici, te da pokrene aktivnosti s ciljem punog upoznavanja svih policijskih službenika o načinu postupanja u skladu sa protokolom.

Ukoliko takav protokol već postoji upućujem inicijativu da se uradi opsežna kampanja edukacije policijskih službenika o djelovanju u skladu sa navedenim protokolom.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Samir Suljević,

Saziv: 2018-2022
15.03.2022

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Šta se sve podrazumjeva u funkcionalno stanje?

Da li imate informacije u kakvom su stanju namjenska skloništa u KS i šta uraditi sa skloništima koja su izdata privrednicima kao skladišni prostor?

Slažem se da se skloništa trebaju što hitnije osposobiti, mada nisam siguran da je to putem kućnih savjeta funkcionalno. Takođe predlažem da se putem medija i printanih obavještenja stanovništvo obavjesti šta raditi ukoliko se šta desi, gdje ko ići i tako dalje...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Puni tekst pitanja:

Da li Vlada Vlada Kantona Sarajevo ima evidenciju o direktorima kantonalnih preduzeća i uprava, koji su zbog kršenja normativnih akta, ugrožavanja prava radnika, te drugih zloupotreba položaja kažnjavani od nadležnih sudova, inspekcija i agencija? Molim da mi se osim imena direktora dostavi i visina kazni, te da li su te kazne plaćene iz sredstava firmi. Ukoliko imate ove informacije molim vas da mi ih dostavite i to za period posljednje tri ( 3 ) godine.

Proslijeđeno:
Puni tekst pitanja:

Da li ste Vi ministrice Softić-Kadenić dostavili moja zastupnička pitanja i napisali tekst objavljen u navedenom portalu koji sadrži niz neistina. Ovo pitanje postavljam iz razloga što sam jedino Vama, na Vaše traženje, ista dostavio putem vibera, potpisana. Napominjem da u vrijeme pisanja tog teksta pitanja nisu bila objavljena na zvaničnoj stranici SKS?

Ako je odgovor da niste, imajući u vidu da ste ih Vi jedino imali možete mi odgovoriti kome ste ih proslijedili?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave

Segmedina Srna-Bajramović,

Saziv: 2018-2022
15.03.2022

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Na 66. sjednici Vlade KS održane 24.2.2022.godine, donesena je Odluka broj 02-04-5574-24/22 e, a odnosi se na izmjenu Pedagoških standarda za osnovnu školu, tačnije, dijela koji se odnosi na nastavni predmet Kultura življenja i to konkretno na podjelu učenika u grupe pri realizaciji nastave

Da li je kod donošenja predmetne odluke urađena ikakva stručna analiza koja je dovela do zaključka potrebe za navedenom promjenom?

Da li je u tom procesu vršena ikakva konsultacija sa aktivom nastavnika?

Da li je sindikat dao saglasnost za brisanje navedene odredbe?

Želim da naglasim kako se radi o izuzetno značajnom nastavnom predmetu koji djecu uči bontonu, pravilima odijevanja, stanovanja, pravilnoj ishrani, bolestima i posljedicama nepravilne ishrane, načinima raspolaganja novcem, štednji, bosanskoj tradiciji i to sve kroz praktičan rad.

Izuzetno je važno da ne odustajemo od metodologije izvođenja nastave zbog činjenice da neko istu u praksi ne želi implementiratui, pa iz razloga zaštite odgovornih od inspekcijskog nadzora, ministarstvo ne bi trebalo bez detaljne analize prihvatiti opciju u kojoj se direktorima izlazi u susret brisanjem odredbe/obaveze na štetu djece.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

Senad Hasanović,

Saziv: 2018-2022
15.03.2022

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Da li je došlo do popunjavanja radnih mjesta u okviru Inspektorata Kantonalne uprave civine zaštite Kantona Sarajevo i to na pozicijama:

Kantonalni inspektor za vatrogastvo

Kantonalni inspektor civilne zaštite

Glavni kantonalni inspektor civilne zaštite

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava civilne zaštite, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Imajući u vidu složenu sigurnosnu situaciju u Evropi, te intezivno izvođenje ratnih operacija relativno blizu teritorije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, da li nadležne službe poduzimaju specifične preventivne aktivnosti u cilju zaštite civilnog stanovništva i osiguranja dovoljnih količina osnovnih životnih namirnica?

Da li se poduzimaju ili planiraju poduzeti aktivnosti na edukaciji stanovništva, pripremi i obezbjeđenju neophodnih materijalnih sredstava u cilju zaštite ljudi, vode za piće, hrane i dr. a u slučaju radiološke, hemiske ili biološke opasnosti?

Proslijeđeno:
Direkcija za robne rezerve KS, Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Smiljana Viteškić,

Saziv: 2018-2022
15.03.2022

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pitanje koje se odnosi na Osnovnu muzičku školu Ilidža

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
Puni tekst pitanja:

Izmjena odluke o pedagoškim standardima

Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Admela Hodžić,

Saziv: 2018-2022
22.02.2022

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Tražim da dostavite tačnu informaciju o odlasku/napuštanju novinara u zadnjih 12 mjeseci sa ovog medija? (Jasmin Begić, Sunčica Šehić, Lejla Kurbegović, Aid Mršić, Lejla Lipa)

2. Koliko je uredničkih ugovora zaključeno u posljednja 24 mjeseca i po kojem osnovu?

3. Koliko je disciplinskih mjera izrečeno zbog lakših ili težih povreda na radu radnicima u zadnja 24 mjeseca i po kojem osnovu?

Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Molim da se odgovori što je prije moguće, kada radnici GRAS-a mogu očekivati da će se izmiriti dugovanja prema PlO-u kako bi oni radnici koji čekaju da se osiguraju usiovi za penzionisanje mogli ostvariti svoja prava'.'

Proslijeđeno:
Ministarstvo saobraćaja
Puni tekst pitanja:

Incijativa Vladi Kantona Sarajevo da se djeca i omladina u osnovnim i srednjim školama KS uključe u „program edukacije i obuke djece i omladine o opasnostima koje prouzrokuje vatreno oružje i nedozvoljeno i nestručno rukovanje i streljaštvu kao modernoj sportskoj disciplini“ i da se za izradu i dostavljanje prikladno osmišljenih preventivno-edukativnih programa od strane stručnih lica zaduže streljački klubovi koji imaju certificirane instruktore od strane Policijske akademije FBiH i Centara za obuku kadrova Mostar a koji su registrovani u KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da se u 2022. godini odnosno u ovoj budžetskoj godini razmotri mogućnost promjena kriterija prethodnih javnih poziva za ostvarivanje prava prilikom rješavanja stambenog pitanja mladih, odnosno da u narednom javnom pozivu za 2022. godinu stoji sljedeća izmjena umjesto u prethodnom pod a):

• Uslovi koje kandidat za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih mora ispuniti su:

• da je starosne dobi od navršenih 18 godina do manje od navršenih 38 godina u momentu podnošenja zahtjeva,

u narednom javnom pozivu stoji izmjena :

• da je starosne dobi od navršenih 18 godina do manje od navršenih 41 godina u momentu podnošenja zahtjeva.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Amra Hasagić,

Saziv: 2018-2022
22.02.2022

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu zdravstvenog osiguranja da osiguraju povećanje broja odraslih osoba oboljelih od reumatskih bolesti koji će se liječiti sa biološkim lijekovima kroz postojeći program ZZOIR Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, Zavod zdravstvenog osiguranja KS
Puni tekst pitanja:

Molila bih da mi se dostave tačne informacije o sredstvima ZZOIR Kantona Sarajevo koja su utrošena na pomenuti program ( za period 2019, 2020 i 2021 godina) kao i o sredstvima koja se eventualno nisu iskoristila a mogla su se usmjeriti na bolesnike koji se nalaze na listi čekanja, rebalansom je sigurna sam izvršena prenamjena, zanima me na koju poziciju?.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Arijana Memić,

Saziv: 2018-2022
22.02.2022

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Da li je Uprava policije MUP-a KS dostavila kompletnu dokumentaciju za nezakonito
činovanje po internom oglasu od 8.juna 2012.g nadležnom tužilaštvu a shodno pravosnažnoj
presudi Kantonalnog suda od 02.11.2020.godine?
Drugo pitanje također se odnosi na Upravu policije i vezano je za već pomenuto nezakonito
činovanje:
U kojoj su fazi pravni postupci po donesenim rješenjima o poništenju činova za policijske
službenike/ preciznije da li su uložene žalbe na rješenja i da li su pokrenuti upravni sporovi
pred nadležnim sudom/?
Svako odugovlačenje postupanja povlači za sobom da ovaj predmet

Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Bibija Kerla,

Saziv: 2018-2022
22.02.2022

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za kupovinu fluorescentnih prsluka za djecu u vrtićima

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Bilsena Šahman,

Saziv: 2018-2022
22.02.2022

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Podrška projekata u organizaciji Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka.

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Zbog sve lošije ekonomske situacije izazvane unutrašnjim I vanjskim faktorima I činjenici da sve ukazuje na vrlo vjerovatne nestašice hrane I lijekova , da li Direkcija za robne rezerve ima dovoljne količine zaliha istih I za koji period ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kabinet premijera KS, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Stavljanje Diazepam klizmi 5mg I 10 mg na esencijalnu listu lijekova .

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

Danijela Kristić,

Saziv: 2018-2022
22.02.2022

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Ljubazno molim da mi dostavite sljedeće podatke u zadnje 4 (četiri godine) koji su potrebni radi opravdanosti postavljanja radara na relaciji Hadžići – Pazarić, mjesto Gradac
Ukupan broj saobraćajnih nesreća

Broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima

Broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom

Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima

Broj poginulih lica, razvrstano po kategoriji učesnika: vozači, putnici I pješaci

Broj povrijeđenih lica, razvrstano po kategoriji učesnika: vozači, putnici I pješaci

Broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda za koje su učesnici nezgode popunili obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

Haris Pleho,

Saziv: 2018-2022
22.02.2022

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Sarajevogas je potpisao ugovor sa Centrotransom o dovođenju distributivne cijevi do buduće CNG punionice u krugu Centrotransa posto Sarajevogas ima CNG postrojenje oslobodi od punjenja autobusa gasom ,a to omogući privatnoj kompaniji? Zar je moguće da C'N'G postrojenje u vlasništvu Sarajevogasa nije dovoljno ne samo /a autobuse već to će sada sam raditi Centrotrans a CNG postrojenje u koje je uloženo 2 miliona km.ostati bc/ punjenja autobusa gasom.Ujedno koliko će jos Sarajevogas sredstava utrošiti da bi privatnoj kompaniji omogućio da izgradi CNG postrojenje i time umanji promet na CNG postrojenje u vlasnišh i: javne kompanije Sarajevogas.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona