Tačke dnevnog reda van Programa rada

3. Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Nastavak rada 16.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o neposrednoj zamjeni nekretnina označenog kao k.č. br.2229/74, SP_GORNJI BUTMIR, površine 141 m2 vlasništvo firme Blok d.o.o Sarajevo i zemljišta označenog kao k.č. 2225/7, površine 79 m2 i k.č. 2225/8, površine 138 m2 k.o. SP_GORNJI BUTMIR, vlasništvo Kantona Sarajevo, radi oblikovanja građevinske parcele u svrhu izgradnje poslovnog objekta (prodajno-servisnog centra) na lokaciji Ilidža-Stup i okončanja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi saobraćajnice XII transverzale sporazumnim putem;


25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje “Ugovora o kupoprodaji nekretnine - neposrednom pogodbom”, između Kantona Sarajevo (kao prodavca, s jedne strane) i Emirana d.o.o. Sarajevo (kao kupca, s druge strane) u naravi zemljišta - gradilišta označenog kao k.č.br. 1723/13 K.O. Novo Sarajevo III (novi premjer), što odgovara k.č.br. 448/36 (stari premjer), površine 131 m2, upisano u ZK uložak 17682 K.O. SP_Dolac, vlasništvo Kantona Sarajevo sa dijelom 1/1;


27. Prijedlog odluke o izmjeni naziva dijelova ulica, odnosno preimenovanju dijelova ulica na području Općine Novi Grad MZ "Reljevo";


28. Prijedlog odluke o izmjeni naziva dijelova ulica, odnosno preimenovanju dijelova ulica na području Općine Novi Grad, MZ" Zabrđe-MZ Dobroševići";


29. Prijedlog odluke o davanju imena parku na području Općine Centar na lokalitetu MZ "Park-Višnjik"


30. Prijedlog odluke o davanju imena parku na području Općine Centar na lokalitetu MZ "Džidžikovac-Koševo I"


31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o prenosu prava vlasništva u svrhu rekonstrukcije, adaptacije i izgradnje novih pratećih objekata Terminala Blažuj koji namjeravaju zaključiti Kanton Sarajevo i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane kao prenosioci, Federacija Bosne i Hercegovine sa druge strane kao sticalac i „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo sa treće strane kao prenosilac investicionog ulaganja


34. Informacija o provođenju Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo;


16.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. a. Informacija o stanju deponije Smiljevići za period 12.11.2019. godine do 06.12.2019. godine, koju je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo


2. b. Informacija o stanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, koju je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo


6. Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo;


8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju lovišta na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 17/10, 42/12 i 31/15);


9. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;


10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-37, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Selma Popaja)


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambeno-poslovnom objektu K-94, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Tarik Dreca);


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-37, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Ćatović Dino i Bogunić Azra)


14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodiva šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Hajrudin Halilović);


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambeno-poslovnom objektu K-92, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Ermin Mujkić);


16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3D, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Slavica Livnjak);


17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodiva šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (NIhad i Ifeta Bukva);


18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodiva šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Azemović Esed i Azemović-Džamkić Senija);


19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodiva šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Kozlić Amel i Kozlić Alma);


20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B1, B2 i B3, izgrađenog u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina (Talakić Irma,Šerifović Dinko,Jahić Šivšić Minerva Hukeljić Mirza i Hukeljić Berberović Behija, Jusić Šeherzada,Šahbaz Muaz, Bejtović Benjamin Bejtović Jasmin;


21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora umjesto eksproprijacije i to za nekretnine označene kao k.č. 251/1, k.o. Sarajevo VII (kuća i zgrada) povezana sa uspostavljenim etažnim vlasništvom na 251/1J1, k.o. Sarajevo VII, suvlasništvo Marous Musić, Ammar Musić i Malal Musić u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj


22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje ugovora o zamjeni umjesto eksproprijacije i to za nekretnine označene kao k.č. 1028/1, 1028/2, 1028/3 i 1028/4, sve k.o. Sarajevo VII (stambeni objekat i dvorište) vlasništvo Abazović Lejle i nekretnina označenih kao k.č. 3768/1, KPU Stari Grad i k.č. 3767/1, KPU Stari Grad, vlasništvo Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo uz doplatu radi izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj


23. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje kupoprodajnog ugovora umjesto eksproprijacije za nekretnine označene kao k.č. 242/1E1 u naravi posebni dio poslovnog objekta u ul. Livanjska broj 90 i to poslovni prostor u prizemlju, gledajući iz dvorišta desno u površini od 64,53 m2 i suvlasnički dio od 64/128 na nekretnini označenoj kao k.č. 242/1 povezano s vlasništvom na posebnom dijelu; etažna jedinica površine 64,00 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 9138 k.o. Sarajevo VII, vlasništvo Mulaosmanović Belme sa 1/1 dijela i parcela broj: 242/1 u naravi ul.H.Kajtaza; dvorište površine 204m2, kuća i zgrada površine 129 m2, ukupne površine 333m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak broj 257 k.o. Sarajevo VII vlasništvo Mulaosmanović Belme sa ½ dijela


26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz E, Lamele E 3 i E 5, izgrađenog u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina


ZAPISNICI I STENOGRAMI