Tačke dnevnog reda van Programa rada

Nastavak 43.radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

36. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


43.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. a) Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za period od 25.04.2018. godine do 31.05.2018. godine, sa Izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća;


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


ZAPISNIK I STENOGRAM


Izvještaj o radu Policijskog komesara za period januar-mart 2018.godine


- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-mart 2018. godine; -- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec april 2018. godine;


42.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. a)Informacija privremenog upravitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo; b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo;


5. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednja škola za okoliš i drvni dizajn na djelatnost obrazovanja odraslih


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza radi osnivanja prava građenja u svrhu izgradnje (rekonstrukcije) objekta “Austrijske kuće” između Kantona Sarajevo-Ministarstva pravde i uprave, Općine Centar i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o definisanju elemenata za zaključivanje Ugovora o osnivanju prava građenja radi izgradnje objekta „Kosi lift“ Ciglane


9. Prijedlog odluke o davanju imena parku na području Općine Centar, na lokalitetu MZ „Park-Višnjik”


10. b. Prijedlog odluke o izmjeni naziva dijela ulice, na području Općine Vogošća


10. a. Prijedlog odluke o davanju naziva novoizgrađenoj ulici, na lokalitetu MZ"Blagovac" na području Općine Vogošća


17. e. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2018. godinu


17. b. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2018. godinu


17. g. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo za 2018. godinu


17. d. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2018. godinu


17. a. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2018. godinu


17. f. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" za 2018. godinu


17. c. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2018. godinu


19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2018. godinu


27. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


Izvještaji radnih tijela


ZAPISNIK I STENOGRAM


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec mart 2018. godine


41.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. a)Informacija KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo; b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo;


6. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo


7. b. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2018. godinu;


7. a. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2018. godinu


11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo;