Tačke dnevnog reda van Programa rada

16.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

26. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz E, Lamele E 3 i E 5, izgrađenog u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec oktobar 2019. godine


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Izvještaj o radu Policijskog komesara za period juli - septembar 2019. godine


15.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Informacija o stanju deponije Smiljevići


5. Nacrt zakona o Registru finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo


6. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a) za Projekat „Javni prevoz Sarajevo - Dio 2”.


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu sa Odlukom o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2019. godinu


8. Prijedlog odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode • Ugovor o kupoprodaji nekretnine koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva, između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“, kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao kupca, kojim se kupuje 1 stan u stambenom objektu B1-A u Vogošći, naselje Rosulje, u vlasništvo Kantona Sarajevo za dodjelu na korištenje pripadnicima boračke populacije, sa obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 87.891,05 KM. Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao investitora i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za kupovinu 34 stana u stambenom objektu B1-A u Vogošći, naselje Rosulje, za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračke populacije, ukupne vrijednosti od 2.767.648,65 KM, sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 2.666.508,30 KM i očekivanom obavezom krajnjih korisnika od 101.140,35 KM, kojim Ministarstvo za boračka pitanja kupuje stanove za dodjelu u vlasništvo ili na korištenje licima iz čl. 40. i 41. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 45/12-Prečišćeni tekst, 26/14, 46/17 i 18/19), na osnovu utvrđenih lista lica kojima se stan dodjeljuje i u okviru sredstava predviđenih Budžetom Kantona Sarajevo za ovu namjenu


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji zemljišta putem neposredne pogodbe između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Imamović Elvira u svrhu oblikovanja građevinske parcele;


10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina neposrednom pogodbom u skladu članom 363. Stav 3. Zakona o stvarnim pravima FBiH u svrhu oblikovanja građevinske parcele A3, na lokalitetu Marijin Dvor


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o zakupu zemljišta u krugu gradske deponije Smiljevići, zaključen između KJKP ”RAD” d.o.o. Sarajevo kao zakupodavca i Regulatorne agencije za komunikacije BiH kao zakupca na nekretnini označenoj kao k.č. broj: 6525 KO Donji Butmir, s.p., k.č. 2120/14 pod oznakom “oranica” ukupne površine 8150 m2 (što po novom premjeru odgovara parceli k.č. 395 KO Novo Sarajevo IV, koja je upisana u katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo u PL/KKU br.2000);


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamele B-1, B-2 i B-3, izgrađenog u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-91, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine, kako slijedi: • Nacrt Ugovora o kupoprodaji-stan broj 14, na mansardi, površine 42,75 m2, kao poseban etažni dio stambenog objekta K-91, upisan u zk.ul.broj: 11522, K.O. Koševo, s.p., na par.br. 591/97EZ1U1J21, koji će se zaključiti sa kupcem Elmirom Začinovićem (obrađen kod izabrane i ovlaštene notarke Zdravke Bago iz Sarajeva).


14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-36, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar, Sarajevo, koje će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodiva šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine: Nacrt Ugovora o kupoprodaji-stan broj 18, na 3. spratu, površine 72,38m2, kao poseban etažni dio stambenog objekta K-36, upisan u zk.ul.broj: 12180, K.O. Koševo, s.p., na parceli broj 537/E18, koji će se zaključiti sa kupcem Admirom Mušinovićem iz Sarajeva (obrađen kod izabrane i ovlaštene notarke Jasmine Selimović iz Sarajeva).


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-36, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar, Sarajevo, koje će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodiva šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine: • Nacrt Ugovora o kupoprodaji-stan broj 3, u prizemlju, površine 71,65m2, kao poseban etažni dio stambenog objekta K-36, upisan u zk.ul.broj: 12165, K.O. Koševo, s.p., na parceli broj 537/E3, koji će se zaključiti sa kupcem Amarom Memićem iz Sarajeva (obrađen kod izabrane i ovlaštene notarke Jasmine Selimović iz Sarajeva).


16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-37, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine, kako slijedi: • Nacrt Ugovora o kupoprodaji – stan broj 5, u prizemlju, površine 72,99m2, kao poseban etažni dio stambenog objekta K-37, upisan u zk.ul.broj: 12228, K.O. Koševo, s.p., na par.br. 540/EZ1U1J22, koji će se zaključiti sa kupcem Edhemom Bajrićem (obrađen kod izabrane i ovlaštene notarke Jasmine Selimović iz Sarajeva).


- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2019. godine


STENOGRAM I ZAPISNIK


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2019. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Informacija Nezavisnog odbora;


14.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. b. Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija”d.o.o Sarajevo za period od 14.06.2019. godine do 15.09.2019. godine;


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo-skraćeni postupak


5. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ na djelatnost obrazovanja odraslih


6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji u stambeno-poslovnom objektu K-94, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo;


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća;


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora (restorana) i otvorenog prostora ispred objekta (ljetne bašte) u sklopu Edukaciono - Informativnog centra na Bijambarama, između ugovornih strana: Kantona Sarajevo - Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja kao zakupodavca i UR FAST FOOD BISTRO ''OAZA-DINO'' kao zakupca, koji je izabran putem Javnog oglasa


9. e. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća “PARK” sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;