Tačke dnevnog reda van Programa rada

42.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

17. f. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" za 2018. godinu


17. c. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2018. godinu


17. e. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2018. godinu


17. b. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2018. godinu


19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2018. godinu


27. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


ZAPISNIK I STENOGRAM


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec mart 2018. godine


Izvještaji radnih tijela


41.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. a)Informacija KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo; b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo;


6. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo


7. a. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2018. godinu


7. b. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2018. godinu;


11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo;


13. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


ZAPISNIK I SRENOGRAM SA 39.RADNE SJEDNICE


- Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.07. do 31.12.2017. godine


- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar 2018. godine; -Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec februar 2018. godine;


Nastavak 40.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Osnovne škole "Maarif Primary School" (Osnovna škola "Maarif");


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Srednje škole „Maarif Highschool" (Srednja škola "Maarif");


13. Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice odnosno preimenovanju ulice na području Općine Stari grad -MZ "Širokača";


16. Izvještaj o poslovanju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;


17. Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2017.godinu


18. Informacija o počinjenim političkim ubistvima u Kantonu Sarajevo


19. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


40.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo


3. a)Informacija privremenog upravitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo; b)Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo;


4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o pečatu Kantona Sarajevo;


6. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava- hitni postupak