Tačke dnevnog reda van Programa rada

Nastavak Treće radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

9. d. Izvještaj o poslovanju KJKP „TRŽNICE-PIJACE“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


9. g. Izvještaj o poslovanju KJKP „PARK“ d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


10. c. Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


10. e. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo – Ilidža za 2017. godinu


10. d. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


10. b. Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


10. a. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu


Treća radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

3. Nacrt zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih i imenovanih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika Kantona Sarajevo


4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za 2017. godinu


5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o zajedničkoj izgradnji kompleksa objekata, sportsko rekreativni centar sa otvorenim bazenom i pratećim sadržajem i platformom iznad rijeke Dobrinje između Kantona Sarajevo-Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Općine Novi Grad Sarajevo s druge strane


6. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo


6. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Anex-a br.1. na osnovni Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj: 0203-13-990 od 28.09.2017. godine, između ugovornih strana: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kao zakupodavca i Kantona Sarajevo (Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstva zdravstva i Kantonalne javne ustanove „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“), kao zakupca


8. Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2017. godine


ZAPISNICI I STENOGRAMI


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u 2017. godini


Treća Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


2. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu


3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.2019. godine do 31.03. 2019. godine


4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2019. godine


Druga radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2019. godine;


2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2018. godinu sa Odlukom o izvršavanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2018. godinu


3. Prijedlog odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo


Zapisnik i stenogram sa 1.Hitne sjednice SKS


Izvještaji radnih tijela


Prva radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2019.godinu;


3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu


4. Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela, Skupštine Kantona Sarajevo


2. Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Informacija o stanju zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo