Tačke dnevnog reda van Programa rada

Četvrta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. a. Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo za period 02.10.2018.godine do 31.12.2018.godine


3. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


4. Prijedlog Zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


5. Prijedlog Autentičnog tumačenja člana 47. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2019. godinu


7. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Kanton Sarajevo


8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ broj: 01-05-26159/18 od 26.06.2018. godine


9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


10. Prijedlog odluke o imenovanju Etičkog vijeća Skupštine Kantona Sarajevo


Stavovi Vlade Kantona Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Drugi nastavak Treće radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

11. g. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2017. godinu


11. l. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2017. godinu


11. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Apoteke Sarajevo" za 2017. godinu


11. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu


11. i. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2017. godinu


11. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2017. godinu


11. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2017. godinu


11. k. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu


11. h. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2017. godinu


11. m. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2017. godinu


11. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2017. godinu


11. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2017. godinu


11. j. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu


12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu


13. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“ za 2017. godinu


13. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS za 2017. godinu


13. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2017. godinu


13. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar '55, Sarajevo za 2017. godinu


13. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2017. godinu