Tačke dnevnog reda van Programa rada

32.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

18. Prijedlog odluke o davanju naziva dijela šetnice na području Općine Stari Grad


20. Prijedlog zaključka o prijedlogu mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo


21. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


STAVOVI VLADE


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


ZAPISNICI I STENOGRAMI


31.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Vladi Kantona Sarajevo da može dati saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da putem javne licitacije izvrši prodaju motornih vozila koja se vode u evidenciji osnovnih sredstava navedenog Ministarstva, odnosno Uprave


4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo – Biro za zapošljavanje Novi Grad, koji se nalazi u ulici Branislava Nušića broj 170, naselje Dobrinja V, ukupne površine 383,73 m2 za kupoprodajnu cijenu od 547.740,00 KM sa uračunatim PDV-om, po ponudi Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, broj: 02-640-2/2017 od 11.05.2017. godine


5. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti za obrazovanje odraslih Javne ustanove Osnovna škola „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo


7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za sahrane i upravljanje grobljem "Pokop" sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


8. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja člana Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo


9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


10. . Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2017. godinu


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2017. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo


20. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


INFORMATIVNI MATERIJAL


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Dokument okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo za period 2018-2020. godina


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Nastavak rada 30.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora za otkup zemljišta u cilju proširenja gradskog groblja “Vlakovo”, označenog kao parcela k.č.765 K.O. Vlakovo površine 7.900 m2, 766 K.O. Vlakovo površine 9.728 m2, k.č., i k.č.764 K.O. Vlakovo površine 35.425 m2, ukupne površine 53.053 m2;


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku i mlade, za zaključivanje Sporazuma o izgradnji poslovnog objekta i način i uslovi korištenja istog, sa Općinom Centar, Sarajevo;


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje privatne srednje škole naziva: Srednja škola „MAARIF KOLEDŽ“, Sarajevo, Banjalučka bb;


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji sa privrednog društva "NEXE" d.o.o. Sarajevo na privredno društvo "AMINA TRADE" d.o.o, Sarajevo


10. a. Program rada i finansijski plan JU "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2017. godinu


10. f. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Porodično savjetovalište" za 2017. godinu


10. c. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2017.godinu.


10. e. Program rada i finansijski plan JU Terapijska zajednica- Kampus Kantona Sarajevo za 2017. godinu


10. b. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Dom za djecu bez roditeljskog starenja" za 2017. godinu