Tačke dnevnog reda van Programa rada

34.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;


7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju člana Nezavisnog odbora


8. a. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo;


8. b. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo;


9. Prijedlog odluke o izdvajanju Organizacione jedinice “Collegium artisticum” iz Javne ustanove “Centar za kulturu Kantona Sarajevo” u samostalnu javnu ustanovu;


10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Centar za kulturu Kantona Sarajevo”;


11. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenos prava vlasništva zemljišta na Državu Bosnu i Hercegovinu za potrebe Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine;


14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Anexa na Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo pripadnicima boračkih populacija broj OPU-IP: 373/2017 od 03.05.2017. godine, koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim je izmjenjena obaveza Ministarstva za boračka pitanja tako da umjesto 907.857,30 KM koliko je bilo predviđeno osnovnim Ugovorom koji je predmet Anexa, obaveza treba iznositi 988.957,20 KM;


16. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


STENOGRAMI I ZAPISNICI


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec avgust 2017. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Nastavak rada 33.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

16. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar – juni 2017godine;


19. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


33.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

5. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ;


6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo – Biro za zapošljavanje Novi Grad koji se nalazi u ulici Branislava Nušića broj 170, naselje Dobrinja V, ukupne površine 383,73 m2 za kupoprodajnu cijenu od 547.740,00 KM sa uračunatim PDV-om, po ponudi Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, broj: 02-640-2/2017 od 11.05.2017. godine


8. a. Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo


8. b. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo


ZAPISNIK I STENOGRAM


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


INFORMATIVNI MATERIJALI


DEVETA HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Izvještaj o vodosnabdijevanju Kantona Sarajevo sa predloženim mjerama za rješavanje problema vodosnabdijevanja


Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo


2. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo


32.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

3. Prijedlog odluke o proglašenju Amandmana L do LVII na Ustav Kantona Sarajevo


4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu (hitni postupak);


5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (hitni postupak);


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o izgradnji poslovnog objekta – vrtića ,,Razigrani dani” i način i uslovi korištenja istog sa Općinom Centar Sarajevo i davanje saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku i mlade, za zaključivanje Sporazuma o izgradnji poslovnog objekta – vrtića ,,Razigrani dani” i način i uslovi korištenja istog sa Općinom Centar Sarajevo


10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo