Tačke dnevnog reda van Programa rada

31.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

8. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja člana Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo


9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


10. . Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2017. godinu


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2017. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo


20. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


ZAPISNICI I STENOGRAMI


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


INFORMATIVNI MATERIJAL


Dokument okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo za period 2018-2020. godina


Nastavak rada 30.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora za otkup zemljišta u cilju proširenja gradskog groblja “Vlakovo”, označenog kao parcela k.č.765 K.O. Vlakovo površine 7.900 m2, 766 K.O. Vlakovo površine 9.728 m2, k.č., i k.č.764 K.O. Vlakovo površine 35.425 m2, ukupne površine 53.053 m2;


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku i mlade, za zaključivanje Sporazuma o izgradnji poslovnog objekta i način i uslovi korištenja istog, sa Općinom Centar, Sarajevo;


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje privatne srednje škole naziva: Srednja škola „MAARIF KOLEDŽ“, Sarajevo, Banjalučka bb;


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji sa privrednog društva "NEXE" d.o.o. Sarajevo na privredno društvo "AMINA TRADE" d.o.o, Sarajevo


10. d. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Gerontološki centar" za 2017. godinu


10. a. Program rada i finansijski plan JU "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2017. godinu


10. f. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Porodično savjetovalište" za 2017. godinu


10. c. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2017.godinu.


10. e. Program rada i finansijski plan JU Terapijska zajednica- Kampus Kantona Sarajevo za 2017. godinu


10. b. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Dom za djecu bez roditeljskog starenja" za 2017. godinu


10. g. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Disciplinski centar za maloljetnike" za 2017. godinu


14. Informacija Ministarstva saobračaja Kantona Sarajevo o sticanju uslova za uvođenje privremenih mjera za sanaciju stanja u KJKP „Gradski saobraćaj“ d.o.o. isključivanjem rada upravljačkih tijela i postavljanjem privremenog upravitelja;


15. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


INFORMATIVNI MATERIJALI


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


30.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

ZAPISNICI I STENOGRAMI


Nastavak rada 29.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

7. Prijedlog odluke o usvajanju “B” faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine sa Prijedlogom odluke o provođenju “B” faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine i Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi i javnom uvidu na Nacrt “B” faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine


10. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2016. godinu;


14. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;