Tačke dnevnog reda van Programa rada

15.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu K-37, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine, kako slijedi: • Nacrt Ugovora o kupoprodaji – stan broj 5, u prizemlju, površine 72,99m2, kao poseban etažni dio stambenog objekta K-37, upisan u zk.ul.broj: 12228, K.O. Koševo, s.p., na par.br. 540/EZ1U1J22, koji će se zaključiti sa kupcem Edhemom Bajrićem (obrađen kod izabrane i ovlaštene notarke Jasmine Selimović iz Sarajeva).


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2019. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2019. godine


Informacija Nezavisnog odbora;


STENOGRAM I ZAPISNIK


14.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. b. Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija”d.o.o Sarajevo za period od 14.06.2019. godine do 15.09.2019. godine;


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo-skraćeni postupak


5. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove „Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo“ na djelatnost obrazovanja odraslih


6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji u stambeno-poslovnom objektu K-94, izgrađenom u naselju Šip, Općina Centar Sarajevo;


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća;


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o zakupu poslovnog prostora (restorana) i otvorenog prostora ispred objekta (ljetne bašte) u sklopu Edukaciono - Informativnog centra na Bijambarama, između ugovornih strana: Kantona Sarajevo - Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja kao zakupodavca i UR FAST FOOD BISTRO ''OAZA-DINO'' kao zakupca, koji je izabran putem Javnog oglasa


9. g. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za sahrane i upravljanje grobljem “POKOP” sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;


9. d. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća “RAD” sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;


9. a. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za transport i distribuciju gasa “SARAJEVO-GAS” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


9. f. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “TRŽNICE-PIJACE” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;


9. c. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “VODOVOD I KANALIZACIJA” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


9. e. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća “PARK” sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;


9. b. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije “TOPLANE-SARAJEVO” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;


10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “GRADSKI SAOBRAĆAJ” D.O.O. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


14. Prijedlog odluke o osnivanje Javne ustanove Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za porodice šehida, poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe;


15. Prijedlog odluke o osnivanje Javne ustanove Kantonalni stambeni fond Sarajevo


16. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o koncesiji između Kantona Sarajevo - Vlade Kantona Sarajevo kao Koncesora i privrednog društva “Amina trade” d.o.o. Sarajevo kao Koncesionara;


18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambenom objektu “K-37, izgrađenog u naselju Šip, Općina Centar, Sarajevo zaključen između Fonda Kantona za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobiliziranih boraca i poginulih osoba i Mujanović Nedima kupca nekretnine;


19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o kupoprodaji nekretnina- etažno vlasništvo u stambeno-poslovnim objektima Niz „B“, lamele 1-3 i Niz „E“, lamele 1-7, izgrađenim u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac zaključiti sa kupcem „Džekos“ d.o.o. Sarajevo


20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kantona Sarajevo i G-Petrol d.o.o. Sarajevo, u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj;


- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec avgust 2019. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


ZAPISNICI I STENOGRAMI