Tačke dnevnog reda van Programa rada

Peta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

7. Prijedlog odluke o verifikaciji Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu "Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo"-Prečišćen tekst


8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za transport i distribuciju gasa "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


9. a. Prijedlog odluke o davanju Saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina- etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 3,izgrađenog u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina


9. b. Prijedlog odluke o davanju Saglasnosti na nacrte ugovora o kupoprodaji nekretnina-etažno vlasništvo stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B 2, izgrađenom u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koje će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnina


10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo


11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti o statusnoj promjeni Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida


12. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo


13. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad" d.o.o. Sarajevo


13. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" d.o.o. Sarajevo


14. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo


14. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća “ZOI 84” OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO d.o.o. Sarajevo


15. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo


16. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Rad" d.o.o. Sarajevo


16. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" d.o.o. Sarajevo


17. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo


17. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo


18. Informacija o stanju uzrokovanim poplavama na području Kantona Sarajevo


19. Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu;


Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.07. do 31.12.2018. godine


Izvještaj o provođenju Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo u organima uprave i službama Kantona Sarajevo za 2018. godinu


Zapisnici i stenogrami


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Strategija upravljanja dugom Kantona Sarajevo 2018-2020. godina


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobračaja na pdručju Kantona Sarajevo za mjesec decembar 2018. godine


Nastavak Konstituirajuće sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

5. Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH


Četvrta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. b. Informacija o radu Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za period od 03.10.2018.-31.12.2018. godine sa Izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća za period 01.10.2018.-15.01.2019. godine;


2. a. Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo za period 02.10.2018.godine do 31.12.2018.godine


3. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


4. Prijedlog Zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu;


5. Prijedlog Autentičnog tumačenja člana 47. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo