Tačke dnevnog reda van Programa rada

14.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

9. a. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za transport i distribuciju gasa “SARAJEVO-GAS” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


9. f. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “TRŽNICE-PIJACE” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;


9. c. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “VODOVOD I KANALIZACIJA” Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


9. e. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća “PARK” sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;


10. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “GRADSKI SAOBRAĆAJ” D.O.O. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


14. Prijedlog odluke o osnivanje Javne ustanove Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za porodice šehida, poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe;


15. Prijedlog odluke o osnivanje Javne ustanove Kantonalni stambeni fond Sarajevo


16. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine


17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o koncesiji između Kantona Sarajevo - Vlade Kantona Sarajevo kao Koncesora i privrednog društva “Amina trade” d.o.o. Sarajevo kao Koncesionara;


18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji stana u stambenom objektu “K-37, izgrađenog u naselju Šip, Općina Centar, Sarajevo zaključen između Fonda Kantona za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobiliziranih boraca i poginulih osoba i Mujanović Nedima kupca nekretnine;


19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o kupoprodaji nekretnina- etažno vlasništvo u stambeno-poslovnim objektima Niz „B“, lamele 1-3 i Niz „E“, lamele 1-7, izgrađenim u naselju Dobrinja V, Općina Novi Grad Sarajevo, koji će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac zaključiti sa kupcem „Džekos“ d.o.o. Sarajevo


20. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kantona Sarajevo i G-Petrol d.o.o. Sarajevo, u skladu sa članom 23. Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj;


Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period mart 2019.godine - august 2019.godine;


- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec avgust 2019. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


ZAPISNICI I STENOGRAMI


V HITNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Izvještaj o stanju i aktivnostima u okviru RCUO Smiljevići, sa prijedlogom mjera, koji je pripremilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo


Nastavak 13. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji zemljišta – građevinske parcele koja se nalazi u naselju Rosulje, Općina Vogošća i koja je kao k.č. 1510/1 K.O. Vogošća (politička općina Vogošća) upisana u zk.ul.br. 2328 iste K.O., (P.L. 411 K.O. Vogošća) koji će Fond Kantona Sarajevo za igradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe zaključiti sa Prodavcem-Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Kanton Sarajevo, Općina Vogošća, ulica Jošanička broj 80, (obrađen kod izabrane i ovlaštene notarke Jasmine Selimović iz Sarajeva)


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o nastavku realizacije Projekta izgradnje objekta kolektivnog stanovanja, lokalitet Šip, Općina Centar, za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe – II faza, u kojem Projektu se objekat kolektivnog stanovanja gradi na zemljištu označenom k.č. broj 591/13 K.O. Sarajevo Koševo (stari premjer), što odgovara k.č. broj 657/5 K.O. Sarajevo VI (novi premjer), za što se u cilju završetka II faze gradnje Kanton Sarajevo – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice obavezuje da finansira izgradnju završetka II faze radova u iznosu od 1.007.679,49 KM (slovima: jedanmilionsedamhiljadašeststotinasedamdesetdevet KM i 49/100 KM) sa porezom na dodatnu vrijednost, pri čemu ukupna procjena troškova za objekat iznosi 1.580.725,71 (slovima: jedanmilionpetstotinaosamdesethiljadasedamstotinadvadesetpet KM i 71/100 KM), sa porezom na dodatnu vrijednost, a što je vrijednost projekta po planskom proračunu broj: 01-04-23-1940/17 od 14.11.2017. godine, izračunata od strane Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe. Predmetni ugovor se zaključuje između Kantona Sarajevo - Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Općine Centar Sarajevo, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između KANTONA SARAJEVO i „HIGIJENA“ d.o.o Sarajevo u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji, broj 02-18-29182/14 od 21.11.2014. godine, za eksploataciju mineralne sirovine dolomita (kao tehničko – građevinskog kamena) u ležištu “Duboki do”, Općina Ilidža, sa privrednog društva “Nexe” d.o.o. Sarajevo na privredno društvo “Amina trade” d.o.o. Sarajevo


16. Nacrt Odluke o obilježavanju javnih površina institucija i ustanova imenima i zgrada brojevima na području Kantona Sarajevo;


19. Prijedlog teksta Sporazuma o uspostavljanju prijateljskih odnosa saradnje između Kantona Sarajevo (Bosna i Hercegovina) i Grada Dalian (Narodna Republika Kina)


13.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, za period 01.03. do 30.06.2019. godine;


3. a. Prijedlog odluke o prihvatanju ostavke i razrješenju dužnosti ministrice za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo


3. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja ministrice za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo;


4. Prijedlog odluke o standardima i kriterijima za imenovanje članova Odbora za žalbe javnosti


5. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate naknada za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo


8. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a) za Projekat „Javni prevoz Sarajevo“.


9. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo