Tačke dnevnog reda van Programa rada

37.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2018. godinu


16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2018. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo


17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2018. godinu


18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2018. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe


19. Prijedlog odluke o utvrđivanju Nacrta strategije razvoja obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina


20. Prijedlog odluke o utvrđivanju Nacrta strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina


21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za sklapanje kupoprodajnog ugovora o prodaji zemljišta označenog kao k.č. 1358/600 površine 228 m2 iu z.k. ul. 20134 k.o. SP Gornji Butmir radi oblikovanja građevinske čestice u korist Društva za proizvodnju i promet "OCEAN" Travnik d.o.o.


22. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih


23. Prijedlog odluke o određivanju prostora za mirna okupljanja čiji organizator nije poznat na području općine Centar Sarajevo, u skladu sa odredbama Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj:32/09 i 11/11)


24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu


25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2016. godinu;


26. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;


27. b. Izvještaj o poslovanju KJP “ Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža, za 2016. godinu


27. d. Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


27. a. Izvještaj o poslovanju KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


27. c. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


27. e. Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


28. Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju broja slobodnih taksi oznaka


29. Analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite u kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova iz oblasti socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo za 2016. godinu


Informacija o monitoringu i evaluaciji Programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, po javnom pozivu od 06.06. i 07.06.2016. godine i Programa sufinansiranja zapošljavanja "Posao za sve", po javnom pozivu od 17.04.2017. godine;


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2017. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec decembar 2017. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


ZAPISNIK I STENOGRAM


36.Radna sjednica Skupštine kantona Sarajevo

2. a)Informacija Uprave KJKP "Vodovod i Kanalizacija " d.o.o. Sarajevo za period od 17.10.-10.11.2017. godine, Izvještaj o radu v.d. članova Skupštine KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo za period od 31.07-10.11.2017. godine i Izvještaj o radu Nadzornog odbora KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo za period od 20.09.2017. godine do 14.11.2017. godine, o poduzetim aktivnostima; b)Informacija privremenog upravitelja KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo u periodu od tri mjeseca;


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu


10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2017. godinu i na Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2017. godinu


13. Prijedlog odluke kojom se prihvata notarski obrađen ugovor o kupoprodaji nekretnina neposrednom pogodbom između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Kantona Sarajevo;


14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o zakupu poslovnog prostora – bolničkog kompleksa bivše klinike za kožno-venerične bolesti “Dr. Ernest Grin”;


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o nastavku realizacije Projekta “Izgradnja objekta kolektivnog stanovanja, po principu ROU-BAU, lokalitet Šip, općina Centar, za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe”