Tačke dnevnog reda van Programa rada

9.Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

4. Informacija o nabavci zaštitnih maski maski od firme PANTA REI doo Sarajevo


24.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo


3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu


4. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja Kantona Sarajevo


5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina u skladu sa članom 23 Zakona o eksproprijaciji FBiH u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, dionica Kranjčevićeva-Bare-Hotonj;


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o prenosu prava vlasništva i posjeda na nekretninama između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo sa druge strane bez naknade


7. Prijedlog Programa rada SKS za 2020. godinu


8. Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05. do 09.05.2020. godine


9. Informacija Vlade Kantona Sarajevo i Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo, o poduzetim akitvnostima po resorima u vezi sporovođenja mjera radi sprječavanja širenja zarazne bolesti koronavirus


10. Informacija o ublažavanju posljedica pandemije koronavirusa na privredu u Kantonu Sarajevo sa prijedlogom mjera;


INFORMATIVNI MATERIJALI


ZAPISNIK I STENOGRAM


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Osma Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu


7 Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog odluke o dopuni Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo


23.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Informacija o epidemiološkoj situaciji i stanju zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo, kao i efekti isth na privredu u Kantonu Sarajevo


3. Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, za period 01.07. do 01.10.2019. godine


4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Nacrt Ugovora o kupoprodaji nekretnine - zemljišta (označeno kao k.č. 286 po kulturi cvijetnjak, površine 150 m2, zk ul. Broj 148 k.o. Sarajevo LV, državno vlasništvo sa upisanim pravom raspolaganja u korist Javne ustanove Centar za zaštitu žena i materinstva sa 1/1, stari premjer) koje predstavlja okućnicu objekta u ulici Džidžikovac broj 7 u Sarajevu, u kome je smještena Ambasada Republike Austrije;


5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o poslovnoj saradnji između Općine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo-Ministarstvo saobraćaja na realizaciji Projekta izgradnje stambeno - poslovnog objekta u ul. Grbavička, kao zamjenske lokacije u cilju obezbjeđenja zamjenskih stambenih jedinica vlasnicima stanova u objekatu u ul. Grbavička br. 62-68, koji se uklanja radi izgradnje saobraćajnice - Južne longitudinale;


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina između Kurtović Muharema sa jedne strane i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa druge strane u svrhu proširenja gradskog groblja „Vlakovo“;


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o neposrednoj zamjeni nekretnina između Kantona Sarajevo i firme “BLOK” d.o.o Sarajevo radi oblikovanja građevinske parcele u svrhu izgradnje poslovnog objekta (prodajno-servisnog centra) na lokaciji Ilidža-Stup i okončanja rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi saobraćajnice XII transverzale sporazumnim putem;


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Hasić Amer);


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu B1-B, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine(Kasim Pezo) ;


10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu O1, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Kruščica Samir) ;


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu O2, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Bešlić Belma i Mehidin)


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Salić Nusreta i Sedin)


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3C, izgrađenom u naselju Rosulje, Općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Zahida Fazlagić) ;


14. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje medicinske škole – Jezero Sarajevo na djelatnost formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih;


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu


16. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat „Javni prevoz Sarajevo“.