Tačke dnevnog reda van Programa rada

36.Radna sjednica Skupštine kantona Sarajevo

16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tjela Skupštine Kantona Sarajevo;


20. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo;


21. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo


22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina, a u vezi otkupa Azila za napuštene životinje u Prači u cilju trajnog rješavanja i zbrinjavanja napuštenih životinja i životinja bez nadzora vlasnika sa područja Kantona Sarajevo.


23. Prijedlog odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to: a) Ugovor o kupoprodaji nekretnine koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva, između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“, kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao kupca, kojim se kupuje 16 stanova sa obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 1.129.415,70 KM. b) Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao investitora i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za 4 stana ukupne vrijednosti od 294.411,60 KM sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 291.118,80 KM i očekivanom obavezom krajnjih korisnika od 3.292,80 KM, kojim Ministarstvo za boračka pitanja dodjeljuje stanove u vlasništvo ili na korištenje licima iz čl. 40. i 41. Zakona o pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12-Prečišćeni tekst, 26/14 i 46/17), na osnovu sredstava predviđenih Budžetom Kantona Sarajevo za ovu namjenu.


24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina putem neposredne pogodbe Imamović Elviru u svrhu oblikovanja građevinske parcele


25. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje škole metalskih zanimanja na djelatnost obrazovanja odraslih


27. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec oktobar 2017. godine


IZVJESTAJI RADNIH TJELA


ZAPISNIK I STENOGRAM


35.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo-hitni postupak


5. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine - hitni postupak


6. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih


7. a)Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma kojim se Općina Centar Sarajevo i Kanton Sarajevo obavezuju da povuku tužbeni i protivtužbeni zahtjev ; b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o korištenju dijela poslovne zgrade između Općine Centar Sarajevo i Kantona Sarajevo. Predmet Ugovora je korištenje dijela poslovne zgrade u ulici Reisa Džemaludina Čauševića 1, ukupne površine 2985 m2,, koja se koristi za potrebe organa Kantona Sarajevo;


9. Elaborat - Inicijativa za osnivanje JU Naučni centar za podršku inkluziji;


10. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


ZAPISNIK I STENOGRAM


1. Izvještaj o radu Policijskog komesara za period maj-august 2017. godine; 2. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec septembar 2017. godine; 3. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - septembar 2017. godine;


34.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom-hitni postupak


5. Prijedlog zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije


6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;


7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju člana Nezavisnog odbora


8. a. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo;


8. b. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo;


9. Prijedlog odluke o izdvajanju Organizacione jedinice “Collegium artisticum” iz Javne ustanove “Centar za kulturu Kantona Sarajevo” u samostalnu javnu ustanovu;


10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spajanju javnih ustanova kulture u Javnu ustanovu „Centar za kulturu Kantona Sarajevo”;


11. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenos prava vlasništva zemljišta na Državu Bosnu i Hercegovinu za potrebe Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine;