Tačke dnevnog reda van Programa rada

37.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2016. godinu;


26. Izvještaj o poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu;


27. b. Izvještaj o poslovanju KJP “ Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža, za 2016. godinu


27. d. Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


27. a. Izvještaj o poslovanju KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


27. c. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


27. e. Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu


28. Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju broja slobodnih taksi oznaka


29. Analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite u kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova iz oblasti socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo za 2016. godinu


Informacija o monitoringu i evaluaciji Programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, po javnom pozivu od 06.06. i 07.06.2016. godine i Programa sufinansiranja zapošljavanja "Posao za sve", po javnom pozivu od 17.04.2017. godine;


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2017. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec decembar 2017. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


ZAPISNIK I STENOGRAM


36.Radna sjednica Skupštine kantona Sarajevo

2. a)Informacija Uprave KJKP "Vodovod i Kanalizacija " d.o.o. Sarajevo za period od 17.10.-10.11.2017. godine, Izvještaj o radu v.d. članova Skupštine KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo za period od 31.07-10.11.2017. godine i Izvještaj o radu Nadzornog odbora KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo za period od 20.09.2017. godine do 14.11.2017. godine, o poduzetim aktivnostima; b)Informacija privremenog upravitelja KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo u periodu od tri mjeseca;


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu


10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2017. godinu i na Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2017. godinu


13. Prijedlog odluke kojom se prihvata notarski obrađen ugovor o kupoprodaji nekretnina neposrednom pogodbom između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Kantona Sarajevo;


14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o zakupu poslovnog prostora – bolničkog kompleksa bivše klinike za kožno-venerične bolesti “Dr. Ernest Grin”;


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o nastavku realizacije Projekta “Izgradnja objekta kolektivnog stanovanja, po principu ROU-BAU, lokalitet Šip, općina Centar, za stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe”


16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tjela Skupštine Kantona Sarajevo;


20. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo;


21. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo


22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina, a u vezi otkupa Azila za napuštene životinje u Prači u cilju trajnog rješavanja i zbrinjavanja napuštenih životinja i životinja bez nadzora vlasnika sa područja Kantona Sarajevo.


23. Prijedlog odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, i to: a) Ugovor o kupoprodaji nekretnine koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva, između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“, kao prodavca i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao kupca, kojim se kupuje 16 stanova sa obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 1.129.415,70 KM. b) Ugovor o udruživanju sredstava za dodjelu stana u vlasništvo koji će biti zaključen pred Jasminom Selimović, notarom iz Sarajeva između „Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe“ kao investitora i Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao udružioca sredstava, kojim se udružuju sredstva za 4 stana ukupne vrijednosti od 294.411,60 KM sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja od 291.118,80 KM i očekivanom obavezom krajnjih korisnika od 3.292,80 KM, kojim Ministarstvo za boračka pitanja dodjeljuje stanove u vlasništvo ili na korištenje licima iz čl. 40. i 41. Zakona o pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12-Prečišćeni tekst, 26/14 i 46/17), na osnovu sredstava predviđenih Budžetom Kantona Sarajevo za ovu namjenu.


24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji nekretnina putem neposredne pogodbe Imamović Elviru u svrhu oblikovanja građevinske parcele


25. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje škole metalskih zanimanja na djelatnost obrazovanja odraslih


27. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


ZAPISNIK I STENOGRAM


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec oktobar 2017. godine