Tačke dnevnog reda van Programa rada

Nastavak 43.radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

28. c. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo


29. e. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar d.o.o. Sarajevo


29. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža


29. d. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća KJP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Sarajevo


29. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo


29. c. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo


30. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zamjeni nekretnina između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i Safeta Pozderovića u svrhu realizacije Odluke o dopunama odluke o usvajanju projekta „Opsada i odbrana Sarajeva 92-95“- podprojekta stavljanja u funkciju i preuređenja restorana „Kon-Tiki“ u spomen obilježje-Muzej stradanja građana Bosne i Hercegovine


31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti o statusnoj promjeni Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida


33. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola “ANEKS”;


36. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


43.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. a) Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za period od 25.04.2018. godine do 31.05.2018. godine, sa Izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća;


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


ZAPISNIK I STENOGRAM


- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-mart 2018. godine; -- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec april 2018. godine;


Izvještaj o radu Policijskog komesara za period januar-mart 2018.godine


42.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. a)Informacija privremenog upravitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo; b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo;


5. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednja škola za okoliš i drvni dizajn na djelatnost obrazovanja odraslih


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza radi osnivanja prava građenja u svrhu izgradnje (rekonstrukcije) objekta “Austrijske kuće” između Kantona Sarajevo-Ministarstva pravde i uprave, Općine Centar i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o definisanju elemenata za zaključivanje Ugovora o osnivanju prava građenja radi izgradnje objekta „Kosi lift“ Ciglane


9. Prijedlog odluke o davanju imena parku na području Općine Centar, na lokalitetu MZ „Park-Višnjik”


10. b. Prijedlog odluke o izmjeni naziva dijela ulice, na području Općine Vogošća


10. a. Prijedlog odluke o davanju naziva novoizgrađenoj ulici, na lokalitetu MZ"Blagovac" na području Općine Vogošća


17. c. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2018. godinu


17. e. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2018. godinu


17. b. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2018. godinu


17. g. Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo za 2018. godinu


17. d. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2018. godinu


17. a. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2018. godinu


17. f. Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Odgojni centar Kantona Sarajevo" za 2018. godinu


19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2018. godinu