Tačke dnevnog reda van Programa rada

Nastavak rada 44.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

13. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo;


13. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo;


14. b. Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine KJKP "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo


14. a. Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“.


16. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na djelatnost obrazovanja odraslih, koje se odnosi na osnivanje i rad pravnog subjekta za obrazovanje odraslih Centra za edukaciju, razvoj i istraživanje Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;


17. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Javne ustanove Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo na djelatnost obrazovanja odraslih;


18. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera


19. Prijedlog odluke kojom se usvaja Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu za period 01.01.-31.12.2017. godine


20. Prijedlog strategije prema mladima Kantona Sarajevo za period 2018.-2022. godina


21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaljučivanje "Ugovora o kupoprodaji nekretnine", zemljišta označenog kao k.č.br. 496/1, u naravi "voćnjak 3 klase, površine 1700m2, upisanog u z.k. izvadku broj 1600 KO SP Donji Butmir, između Kantona Sarajevo, kao kupca s jedne strane i Vanovac Zore, Vanovac Fadile i Vanovac Boriše kao prodavaca, s druge strane


24. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo za 2017. godinu;


25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2017. godinu;


26. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2017. godinu


27. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2017.godinu;


27. i. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2017. godinu


27. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 2017. godinu


27. k. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu


27. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2017. godinu


27. h. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2017. godinu


27. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2017. godinu


27. m. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2017. godinu


27. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2017.godinu


27. j. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu


27. g. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2017. godinu


27. l. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2017. godinu


27. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Apoteke Sarajevo za 2017. godinu


29. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevoza 2017. godinu


29. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar '55, Sarajevo za 2017. godinu


29. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2017. godinu