Upit sindikalne organizacijUpit sindikalne organizacije JP TV SA Upravi, od 15.02.2022. godine, o razlogu ne isplaćivanja povećanja platae JP TV SA Upravi, od 15.02.2022. godine

Samir Suljević
Pitanje

Upit sindikalne organizacijUpit sindikalne organizacije JP TV SA Upravi, od 15.02.2022. godine, o razlogu ne isplaćivanja povećanja platae JP TV SA Upravi, od 15.02.2022. godine, o razlogu ne isplaćivanja povećanja plata
1 Upitom sindikalne organizacije JP TV SA Upravi, od 15.02.2022. godine, o razlogu ne isplaćivanja povećanja plata Uprava je odgovorila aktom 01-212/22 od 19.02.2022. godine i nije dala odgovor na traženo, ali je između ostalog navela:

„Uprava je postojeću sistematizaciju u potpunosti prilagodila stručnoj spremi i radnom iskustvu uposlenika bez obzira što značajan broj nema adekvatnu stručnu spremu, niti je stekao iskustvo kojima je kompenzirao nedostatak formalnog obrazovanja“. Ne razumijem šta ovo znači?

Još više mi ništa nije jasno kada se uzme u obzir da među četvero uposlenika, sa najvećom platom u JP TV SA (po novom Pravilniku) je dvoje sa VSS 180 ECTS bodova, a da skoro svi uposlenici sa smanjenom platom su dugogodišnji radnici JP Tv Sa, sa VSS 240 ECTS bodova i više.

Pošto znam da ste o svemu obavješteni, pitam Vas : Da li smatrate da li ima osnova tvrdnja da je sistematizacija učinjena nesinhronizovano, bez postojanja ikakvih kriterija u određivanju koeficienata u platnim razredima, te sa preklapanjem radnih mjesta i obaveza?

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 9 Mart, 2022
Pošalji mail: 
Ne