Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Prošle godine u martu sam podnijela inicijativu Vladi KS i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS, da se 6. Februar proglasi kantonalnim Danom borbe protiv vršnjačkog nasilja u cilju sjećanja na Denisa Mrnjavca, koji je tragično preminuo 6.2.2008. godine, zbog teških tjelesnih povreda koje je zadobio od svojih vršnjaka nasilnika. Inicijativa je jednoglasno usvojena u SKS.

Prijedlog je bio da se ovaj Dan obiježi na način da Ministarstvo prethodno uputi dopis direktorima škola svake godine, da se u svim osnovnim i srednjim školama u KS trebaju organizirati tematski časovi/predavanja ili gledati filmovi koji govore o vršnjačkom nasilju. Uz to se mogu organizirati časovi ispovijesti o nasilju, kako bi se razbile sve predrasude koje imamo o ovoj temi i ohrabrila djeca, žrtve vršnjačkog nasilja da javno i glasno o tome govore, bez straha od stigmatizacije i diskriminacije od svojih vršnjaka u istim školskim klupama. Jedino na ovakav način možemo ublažiti nesagledive pogubne posljedice koje vršnjačko nasilje ima na svako dijete i mladog čovjeka, koji je bio žrtva ili će tek postati žrtva vršnjačkog nasilja.

1. Koje aktivnosti je ministarstvo poduzelo po ovom važnom pitanju?

2. Šta je konkretno urađeno u cilju prevencije vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama u KS?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje provjerilo navode i žalbe roditelja i djece da u Građevinsko-geodetskoj školi djeca ne pohađaju nastavu u adekvatnim uslovima (bez grijanja)?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu ministru zdravstva, gospodinu Vraniću, da izvrši izmjenu Odluke koju je donio bez saglasnosti Ministarstva za boračka pitanja i Saveza RVI (koji ostvaruju dopunska prava boraca) na način da izbriše pojam da doktori (opće prakse i ortopedi) propisuju ortopedsko pomagalo za RVI obzirom da je o riječ trajnom pravu koje se ne mjenja i da ZZO KS i Ministarstvo zdravstva KS instanca koja provjeraava i odobrava kada korisnik se stekne to pravo /datum ,mjsec i godina/.

Puni tekst pitanja:

Molila bih da mi se dostave tačne informacije o sredstvima ZZOIR Kantona Sarajevo koja su utrošena na pomenuti program ( za period 2019, 2020 i 2021 godina) kao i o sredstvima koja se eventualno nisu iskoristila a mogla su se usmjeriti na bolesnike koji se nalaze na listi čekanja, rebalansom je sigurna sam izvršena prenamjena, zanima me na koju poziciju?.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

1. Da li je u budžetu za 2020. godinu bilo predviđeno povećanje plata za zaposlene u socijalnim ustanovama za posebne tj. otežane uslove rada?

2. Da li će raditi izmjene zakona o platama u ustanovama socijalne zaštite i kada će se naći u skupštinskoj proceduri? Da li se planira da se ovaj Zakon mijenja u hitnoj proceduri ili redovnoj? 3. Kada očekujete da bi plate zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite mogle biti uvećane?

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Da li je tačna informacija da je Upravni odbor JU Službe za zapošljavanje u prvom konkursu za izbor direktora predložio Tomislava Martinovića i poslao na saglasnost resornom Ministarstvu, ali ministrica Ivana Prvulović je vratila dokumente i nije htjela dati saglasnost. Zatim UO službe za zapošljavanje poništava konkurs. Molim da mi se dostave informacije na osnovu čega je poništen prvi konkurs za izbor direktora?

Dalje UO JU Službe za zapošljavanje opet raspisuje konkurs i opet predlaže Tomislava Martinovića za direktora. Tražim da mi se dostave sve Odluke upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje KS o izboru direktora, a zatim i Odluke poništenju javnog oglasa za poziciju direktora.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Služba za zapošljavanje KS, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Prema navedenoj procjeni 2021.godina će biti završena sa 22 miliona viška prihoda nad rashodima, od toga se 21,3 miliona odnosi na mjere podsticajne politike zapošljavanja čija se realizacija prenosi u 2022.g.. Molim za objašnjenje zašto je ovako ogroman iznos sredstava ostao neutrošen.

2. Neutrošena sredstva se odnose na 14 programa. Koji od ovih programa imaju najveći stepen realizacije u 2021.g., a koji najmanji?

3. Planirano je izuzetno veliko smanjivanje sredstava za mere aktivne politike zapošljavanja u 2022. i u slijedeće dvije godine u odnosu na realizaciju u prethodnim godinama - samo 6 miliona za 2022.g. Možete li obrazložiti ovakav pristup?

4. Molim vas i za informaciju o tome da li je vršena analiza efikasnosti pojedinih mjera aktivne politike zapošljavanja i ako nije da li je planirana ovakva analiza odnosno evaluacija rezultata mjera aktivne politike zapošljavanja u cilju boljeg planiranja mjera u 2022. i slijedećim godinama.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, ZZO KS

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu zdravstvenog osiguranja da osiguraju povećanje broja odraslih osoba oboljelih od reumatskih bolesti koji će se liječiti sa biološkim lijekovima kroz postojeći program ZZOIR Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Da li je Uprava policije MUP-a KS dostavila kompletnu dokumentaciju za nezakonito
činovanje po internom oglasu od 8.juna 2012.g nadležnom tužilaštvu a shodno pravosnažnoj
presudi Kantonalnog suda od 02.11.2020.godine?
Drugo pitanje također se odnosi na Upravu policije i vezano je za već pomenuto nezakonito
činovanje:
U kojoj su fazi pravni postupci po donesenim rješenjima o poništenju činova za policijske
službenike/ preciznije da li su uložene žalbe na rješenja i da li su pokrenuti upravni sporovi
pred nadležnim sudom/?
Svako odugovlačenje postupanja povlači za sobom da ovaj predmet

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Ljubazno molim da mi dostavite sljedeće podatke u zadnje 4 (četiri godine) koji su potrebni radi opravdanosti postavljanja radara na relaciji Hadžići – Pazarić, mjesto Gradac
Ukupan broj saobraćajnih nesreća

Broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima

Broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom

Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima

Broj poginulih lica, razvrstano po kategoriji učesnika: vozači, putnici I pješaci

Broj povrijeđenih lica, razvrstano po kategoriji učesnika: vozači, putnici I pješaci

Broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda za koje su učesnici nezgode popunili obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.12.2021

Puni tekst pitanja:

• Da li je u planu donošenje izmjena zakona o policijskim službenicima MUP KS u dijelu napredovanja a gdje bi policajci napredovalikroz vrijeme provedeno u činu . Npr svakih 5 godina bi trebali napredovati za 1 čin, tako bi se ujedno otvorio prostor za prijem novih policajaca, tako bi se riješio dugogodišnji problem činovanja I izbjegla eventualna ,,zloupotreba ,, I samovolja komesara .
• Trenitna situacija je da stotine policajaca imaju 20 I više godina staža I u penziju idu sa početnim činom bez obzira na stručnost I školovanost, čak I magistri kriminalistike rade kao ,,obični,,policajci jer im do sada zakon nije omogućio da napreduju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova da li je razmatrana inicijativa upućena na 38. redovnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo a odnosi se na alociranje više policijskih službenika na područje Općine Vogošća

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je proces donošenja Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u Upravi policije obzirom da se isti reflektira na konkurs koji je u toku?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da se u 2022. godini odnosno u ovoj budžetskoj godini razmotri mogućnost promjena kriterija prethodnih javnih poziva za ostvarivanje prava prilikom rješavanja stambenog pitanja mladih, odnosno da u narednom javnom pozivu za 2022. godinu stoji sljedeća izmjena umjesto u prethodnom pod a):

• Uslovi koje kandidat za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih mora ispuniti su:

• da je starosne dobi od navršenih 18 godina do manje od navršenih 38 godina u momentu podnošenja zahtjeva,

u narednom javnom pozivu stoji izmjena :

• da je starosne dobi od navršenih 18 godina do manje od navršenih 41 godina u momentu podnošenja zahtjeva.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Sarajevogas je potpisao ugovor sa Centrotransom o dovođenju distributivne cijevi do buduće CNG punionice u krugu Centrotransa posto Sarajevogas ima CNG postrojenje oslobodi od punjenja autobusa gasom ,a to omogući privatnoj kompaniji? Zar je moguće da C'N'G postrojenje u vlasništvu Sarajevogasa nije dovoljno ne samo /a autobuse već to će sada sam raditi Centrotrans a CNG postrojenje u koje je uloženo 2 miliona km.ostati bc/ punjenja autobusa gasom.Ujedno koliko će jos Sarajevogas sredstava utrošiti da bi privatnoj kompaniji omogućio da izgradi CNG postrojenje i time umanji promet na CNG postrojenje u vlasnišh i: javne kompanije Sarajevogas.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.12.2021

Puni tekst pitanja:

Stambeno-poslovne zgrade „Palma“ i „Loris“, naselje Hrasno, Općina Novo Sarajevo i poslije dvadeset i pet godina nakon rata predstavljaju estetsko ruglo Sarajeva i sigurnosnu opasnost za građane KS. To jedne od rijetkih zgrada sa velikim brojem stanara, u čiju obnovu nisu uložena skoro nikakva finansijska sredstva, osim pojedinačnih akcija stanara. Prije dvije godine na javnom pozivu za energetsko utopljavanje zgrada od strane Ministarstva, zgrada „Palma“ bila prva na rang-listi, ali je „odlaskom“ Vlade šestorke, ovaj projekat zaustavljen. U skladu s navedenim postavljam

ZASTUPNIČKO PITANJE

Da li Ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo planiraju sanaciju, odnosno energetsko utopljavanje ovih zgrada ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim da naložite KJKP ,,Vodovod I kanalizacija ,, da oformi ekipu koja će redovno kontrolisati kolektor Bjelašnica -Hadžići .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Na osnovu inicijative koju sam lično uputio, Skupština KS je donijela Zaključak da se duple zlatne značke na Univerzitetu u Sarajevu, prime u odgovarajuća naučna zvanja asistenata na matičnim fakultetima.
S obzirom da je prošlo dovoljno vremena od usvojene inicijative, zanima me u kojoj fazi je realizacija navedenog zaključka i šta konkretno je do sada urađeno na njenoj realizaciji?

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.12.2021

Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje Ministarstvu za visoko obrazovanje a koje se odnosi na odgovor koji sam dobila na ranije postavljena pitanja da se izvrše sve neophodne pripremne radnje za uspostavu centra za mlade Kantona Sarajevo.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Iako je ugovorom definisan rok za završetak prve faze radova na rekonstrukciji tramvajske pruge do novembra, ista do danas nije realizovana. Tražim odgovor zašto se to desilo? Također, tražim da mi dostavite ugovor o realizaciji kredita za predmetni projekat, kao i sve ugovore sa izvođačima, kako bismo imali transparentan uvid u cijene i rokove pojedinih faza, a sa ciljem kvalitetnog parlamentarnog monitoringa nad važnim projektom za Kanton Sarajevo.

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.12.2021

Puni tekst pitanja:

U cilju podcrtavanja važnosti i značaja nauke i doprinosa žena u nauci, o kojima nismo mnogo čuli jer im nikada nije ustupljen adekvatan udžbenički prostor, podnosim inicijativu za imenovanje Katedre/amfiteatra za matematiku na Prirodno mnatematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, koji bi nosio naziv profesorice Naze Tanović Miller, akademkinje koja je izuzetno zaslužna za razvoj matematike, pokretanje časopisa u ovoj oblasti, ali i podsticanje razvoja žena u STEM naukama.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.12.2021

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Vladi KS za usklađivanje Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo ( Sl. nov. KS Broj: 37/2020 od 17.9.2020.god) sa članom 14. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl.nov FED Broj:54/19 od 31.7.2019.god.)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP VIK, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.12.2021

Puni tekst pitanja:

Molim vas da naložite KUIP da izvrši pregled svih izvorišta kiji nisu u sastavu KJKP ,,ViK,,I da se ista stave pod zaštitu kao potencijalnaizvorišta koja će koristiti ovo javno preduzeće , takođe molim da se izvrši inspekcijski nadzor nad bivšom kasarnom Žunovnica-Hadžići u kojoj se trenutno odlaže otpad različitog porijekla

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori