Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

HITNO pokretanje procesa zapošljavanja potrebnih inspektora u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, zapravo popunjavanje kapaciteta prvenstveno Inspektorata urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije; Inspektorata poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije, kao i Inspektorata sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu, a i svih ostalih

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujemo inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da pripremi Pridjedlog odluke za subvencioniranje povećanja cijene gasa do početka grejne sezone.

Puni tekst pitanja:

Pozvati građane na racionalnu upotrebu energenata

Puni tekst pitanja:

Produžiti radno vrijeme ugostiteljskih objekata.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Povećati cijene za strane državljane u izletištima i zaštićenim podrućjima KS

Puni tekst pitanja:

1.Tražim da se za stanove koji su kupljeni od strane Ministarstva za boračka pitanja uz saglasnost Skupštine Kantona Sarajevo, te dodjeljeni na korištenje pripadnicimabranilačke populacije koji su na to imali zakonsko pravo,a u vlasništvu su Kantona Sarajevo, da se provede procedura njihove dodjele u vlasništvo trenutnim korisnicima istih.
Riječ je o 51 stanu od čega na dovršetak procedure upisa u vlasništvo Kantona Sarajevo
čeka 23 stana.
2. Za realizaciju ove inicijative zadužuje se Vlada KantonaSarajevo putem Uprave za geodetske i imovinsko pravneposlove pri Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KantonaSarajevo, Pravobranilaštva Kantona Sarajevo i Ministarstva zaboračka pitanja Kantona Sarajevo.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da isplati isplati KJKP Vodovod i kanalizacija doo Sarajevo cjelokupan iznos kamata nastalih na osnovu dugovanja stanovnika Crnog vrha u Sarajevu, te im omogući isplatu glavnice u ratama. Dug stanovnika ovog naselja datira još od 2004. godine i za 28 kuća iznosi cca. 220 hiljada KM. Većina stanovnika nije platila račune od priključenja do dana. Mišljenja sam da Vlada Kantona Sarajevo ima dovoljno sredstava te da je u mogućnosti i obavezi da pomogne svim stanovnicima Kantona Sarajevo posebno ranjivim kategorijama društva. Pozivam Vladu Kantona Sarajevo da u što kraćem roku postupi po mojoj inicijativi i na taj način pomogne našim sugrađanima.

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.07.2022

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Zašto nema vakcina protiv Covid 19 u DZ Sarajevo? Zašto Zavod za javno zdravstvo ne poziva građane na vakcinisanje i buster dozu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Zašto su se počeli kažnjavati vozači električnih romobila, zar se nemože naći bolje i pravednije rješenje s obzirom da iste te građane pozivate na manju upotrebu automobila, kako bi se smanjilo zagađenje. Trenutno je i popravka tramvajske pruge i građani su kažnjeni što su se "snašli".

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.07.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo koliko je nabavljeno trolejbusa? Koliko trenutno saobraća? Zašto trolejbusi ne koriste trolejbusku mrežu (struju) kako bi se kretali?

Kantonalna uprava civilne zaštite, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Na osnovu usmenih i pismenih prijava koje su vlasnici domaćinstava podnosili Općinskom načelniku i Službi za civilnu zaštitu i mjesne zajednice, a sve sa ciljem sanacije štete na stambenim zgradama i pomoćnim objektima, privrednim i općinskim objektima, pčelinjacima, infrastrukturnim objektima i sl., a sve usljed jakog vjetra koji nas je zadesio 04.i 05.11.2021. godine, te bujičnih poplava 05.i 06.2021.godine koji su načinili gore pomenutu materijalnu štetu.

Izlaskom na teren Općinske komisije utvrđene su štete u preliminarnom iznosu od 37,600.00 KM. Po 26 prijava za procjenu štete.

Svi predmjeri radova i potreba su dostavljeni Vladi Kantona Sarajevo i Kantonalnj civilnoj zaštiti, a sve u skladu sa Odlukom o proglašenju prirodne nesreće na području Kantona Sarajevo od 08.11.2021. godine.

Prema izjavama vlasnika koji su pretrpili gore pomenutu štetu, još uvijek čekaju na realizaciju onoga sto im pripada u uslovima prirodne nesreće, što jeste bilo u konkretnom slučaju.

Također, prema izjavama pomenutih vlasnika naknada štete je realizovana na području općina Trnovo i Ilidža, što sa Hadžićima nije slučaj.

Pitanje za Vladu i Kantonalnu civilnu zaštitu je: zašto nije došlo do obeštećenja na području Općine Hadžići, te da li je Općina Hadžići uradila sve sa svoje strane da dođe do obeštećenja kako se gor

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo finansija, Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za hitnu finansijsku pomoć ženskoj košarkaškoj reprezentaciji BIH kako bi otišli na Svjetsko prvenstvo.

Potrebno im je 150.000,00 KM do ponedjeljka 15.08.2022. kako bi kupili avionske karte koje su uslov za odlazak, a dokaze o kupovini moraju poslati Međunarodnoj košarkaškoj federaciji (FIBA)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Park, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Centar Sarajevo, Općina Hadžići, Općina Ilidža, Općina Novi Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Općina Stari Grad Sarajevo, Općina Trnovo, Općina Vogošća, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe naše sugrađanke postavljam sljedeća pitanja:

1. Koje su kazne za građane ukoliko posjeku stablo bez dozvole u gradu?

2. Zašto se preostala i rijetka stabla u gradu ne održavaju i dožive opravdanu sječu?

3. Koliko je novih inspektora uposleno za ova pitanja u 2022. godini?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje Plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Stari Grad Sarajevo, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za korištenje otvorenog vodotoka rjeke Mošćanice za javno vodosnadbjevanje

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izmjenu i dopunu Pravilnika o vođenju koncesija na način da podatci o ugovorima o koncesijama budu dostupni građanima poput podataka u mnogim registrima koje je uspostavio Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje pravnog okvira za suzbijanje korupcije u oblasti prostornog planiranja i građenja na području Kantona Sarajevo, u smislu da se Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom omogući nadzor, monitoring svakog podnesenog upravnog akta u prvostepenom postupku kod nadležnog kantonalnog ili općinskog organa kako bi se smanjio koruptivni rizik kod dobijanja urbanističkih, građevinskih, okolišnih, vodnih i drugih dozvola.
Sastavni dio bio bi i Registar takvih podnesaka i omogućavanje javnog praćenja toka upravnog postupka čime bi se smanjila mogućnost koruptivnog i protuzakonitog djelovanja.

Ukoliko je pravno moguće predlažem i da mišljenje Ureda o mogućim koruptivnim rizicima bude sastavni dio upravnog postupka, čak i da mišljenje bude i eliminatorni faktor ukoliko se procijeni da neki predmet predstavlja vid koruptivnog djelovanja ili drugo protupravno postupanje.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Budući ste se pozvali da su informacije koje ste prikupili službena tajna shodno članu 11. Uredbe o osnivanju ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo (Službene novine KS 40/20-prećišćeni tekst) ljubazno napominjem da u članu 11. stav 3. Uredbe Ured iste informacije može otkriti i nadležnim institucijama u svrhu eventualnog provođenja postupaka iz njihove nadležnosti (sudovima, tužilaštvima, revizorima u postupcima revizije i sl.) u što sigurno kao institucija spada i Skupština Kantona Sarajevo, koja imenuje Vladu Kantona Sarajevo i shodno članu 206. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo vrši i nadzor nad radom Vlade, njenih ministarstava i drugih kantonalnih organa uprave.

Građani koji su se žalili i prijavili Uredu slučaj izgradnje benzinske pumpe na Dobrinji ukazivali su na rad pojedinih ministarstva u sastavu Vlade Kantona Sarajevo i njihove zakonske odgovornosti, stoga je neophodno da se u ovom slučaju omogući parlamentarni nadzor nad radom ministarstava Vlade Kantona Sarajevo kao normalnog postupka u svim demokratskim sistemima, a ne da podatke koje mogu ukazivati na protuzakonit rad pojedinih ministarstava jedina Vlada Kantona Sarajevo u čijem sastavu su i ministri na čiji je rad ukazivano mogu raspolagati prikupljenim podacima.

Napominjem da su zastupnici dobijali podatke koji su inače službena tajna npr. podaci iz inspekcijskih nadzora koji su službena tajna shodno Zakonu o inspekcija KS i slično.

Tražene podatke ne tražim kako bi oni dospjeli u javnost, ali kao izabrani predstavnik građana moram imati uvid u tražene podatke te na taj način kontrolisati u ime građana postupanje svih javnih organa koji su učestvovali u donošenju shodno zakonu potrebnih akata.

Prema Zakonu o zaštiti tajnih podataka BIH kao zastupnik kantonalnog zakonodavnog tijela imam pravo na podatke koji se odnose čak na javnu sigurnost, odbranu, vanjske poslove, kao i obavještajnu i sigurnosnu djelatnost koji nose oznaku INTERNO i POVJERLJIVO i to bez prethodne sigurnosne provjere i dozvole, stoga smatram da i tražene informacije kao zastupnik mogu dobiti

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za donošenje zaključka kojim će finansirati studij studentima iz Budžeta KS koji prvi put upisuju prvu godinu prvog ciklusa na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, smjer „Rehabilitacija i edukacija“

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja učenika I-3 razreda JU OŠ “Osman Nakaš” podnosim inicijativu da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje u saradnji sa upravom škole obezbijedi školske ormariće, jer njihova učionica ih trenutno nema, a sve u želji da im olakšamo početak novog razdoblja u životu i spriječimo da budu u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge razrede.

53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.07.2022

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da svim učenicima od prvog do petog razreda osnovne škole obezbijedi besplatne udžbenike za školsku 2022./2023. godinu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Zašto do sada nisu usvojeni amandmani na Ustav Kantona Sarajevo kojim se uspostavlja pravo na vodu za sve stanovnike KS koje je predložilo NVO Eko akcija, a potom i više zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, a ujedno je i dio Principa i mjera djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2021-2022. Godine, kao i Ekspozea premijera Kantona Sarajevo?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Da se postojeći kontejneri i kante za smeće kvalitetnije zatvore i tako se sprijeći da vjetar, psi lutalice, ptice i druge životinje iznose sadržaj iz istih koji na kraju završi u prirodi, parkovima, vodotocima i ulicama

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori