Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.05.2021

Puni tekst pitanja:

Zastupnička pitanja:
1. Da li je izrađen Izvještaj o provođenju Gender akcionog plana Kantona Sarajevo za
period od 2019. do 2021. godine za 2020.godinu i kada će isti biti dostavljen Skupštini
na razmatranje?
2. Koji je broj korisnika porodiljskog odnosno roditeljskog odsustva (broj naknada
umjesto plaće ženi - maji i broj naknada umjesto plaće muškaracu – ocu djeteta)
finansiran iz Budžeta Kantona Sarajevo u toku 2020. godine i koji je iznos naknade?

Vlada Kantona

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.05.2021

Puni tekst pitanja:

“Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo da u skladu sa svojim nadležnostima pronađe način i smanji visinu školarina za sve studente na Univerzitetu u Sarajevu u iznosu od 30% za školsku 2020.-2021. godine, u skladu sa zahtjevom Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu broj: 38/20-21 od 22.03.2021. godine.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
40. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

"Imajući u vidu da je Skupština Kantona Sarajevo prekinula sa praksom razmatranja informacije o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, molim za informaciju koje mjere se trenutno provode, te da li je osigurano funkcionisanje javnog gradskog prevoza u narednim mjesecima? Da li je Vlada Kantona Sarajevo sačinila korigovani plan aktivnosti s obzirom da je aktuelna pandemija dodatno pogoršala ionako vrlo kompleksno pitanje rješavanja statusa GRAS-a?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.04.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 39. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Apoteke Sarajevo, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

KJKP Tržnice-pijace, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

JU Apoteke Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 11.05.2021

Puni tekst pitanja:

Zastupnička pitanja:
1. U sklopu razvoja Galas laboratorije koji proizvodi su uvedeni, kad i koji su u pipremi?
2. Sa kojim podugovaračima je JUAS u periodu 2019., 2020. i 2021. do momenta postavljanja pitanja
potpisan ugovor i u kojem iznosu?
3. Koliki je prihod po osnovu proizvoda Galas laboratorije je JUAS ostvarila u 2019., 2020. i koji je
planiran po istom osnovu za 2021.godinu?
4. Da li se vrši ili je u planu plasiranje i prodaja Galas proizvoda u nekim drugim prodajnim mjestima,
apotekama, prodajnim lancima i sl., ako da u kojim?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, ZZO KS

35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.04.2021

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa:
S obzirom da Odluka o refundiranju troskova za aparate za kontinuirano mjerenje secera u krvi – senzore, sa pripadajucim potrosnim materijalom, istice 19.06.2021. godine, ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za postupak javne nabavke, upucujem inicijativu prema Zavodu zdravstvenog osiguranja KS za produzenjem navedene Odluke.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori