Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE

37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.05.2021

Puni tekst pitanja:

Da li je Senat visokoškolske ustanove u ovom sl.Univerziteta u Sarajevu propisao načine i uslove pod kojima se može zaključiti i obavljati studentski rad, kao i pripadajuća prava i obaveze studenata i poslodavaca?

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 213. Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo, predlažem
INICIJATIVU
"Da Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za visoko obrazovanje, nauku i mlade obezbijede sredstva i nalože Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu da za asistente prime Zlatne značke, a koji ispunjavaju uslove i koji iskažu želju za tim."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje zaključka kojim će finansirati studij studentima iz Budžeta KS koji prvi put upisuju prvu godinu prvog ciklusa na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu, smjer „Rehabilitacija i edukacija“

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Puni tekst pitanja:

incijativu Vladi Kantona Sarajevo da se djeca i omladina u osnovnim i srednjim školama KS uključe u „program edukacije i obuke djece i omladine o opasnostima koje prouzrokuje vatreno oružje i nedozvoljeno i nestručno rukovanje i streljaštvu kao modernoj sportskoj disciplini“ i da se za izradu i dostavljanje prikladno osmišljenih preventivno-edukativnih programa od strane stručnih lica zaduže streljački klubovi koji imaju certificirane instruktore od strane Policijske akademije FBiH i Centara za obuku kadrova Mostar a koji su registrovani u KS

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Univerzitet u Sarajevu, Vlada Kantona

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za kreiranje posebnih uslova za studiranje studenata iz Sandžaka

OBRAZLOŽENJE

Neophodna je finansijska podrška studiranju studenata iz Sandžaka, slično beneficijama koje su
imali ranije, a koje su ukinute, obzirom da je riječ o stranim državama I državljanima.
Cilj je da se ojača odnos prema ovoj regiji posebno u nacionalnoj grupi studijskih programa. Problem s kojim se susreću mladi iz Sandžaka je finansijske prirode vezan za školarine, što mlade iz ove regije upućuje na studij u univerzitetske centre u Srbiji i Crnoj Gori.

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za kreiranje posebnih programa za podršku studijskim programima koji su od važnosti za državnost Bosne i Hercegovine

OBRAZLOŽENJE

Neophodna je podrška održivosti studijskih program važnih za nacionalni identitet Bosne I Hercegovine. Najbolji način je kreiranje posebnih programa za podršku studijskim programima koji su od važnosti za državnost Bosne i Hercegovine što uključuje stipendije, školarine i finansiranje ostalih troškova studija

- Bosanski jezik
- Historija
- Geografija
- Umjetnosti - muzika, drama, film
- Orijentalna filologija je zbog osmanske administracije, teoloških djela na arapskom, poezije i proze na turskom i osmanskom također bitna
- Njemački jezik – austrugarski period .
- Arheologija
- Historija umjetnosti
- Pedagoški studijski programi

Ostali programi po prijedlogu stručnjaka.

Komisija za boračka pitanja, Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona, Zakonodavno-pravna komisija

13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.12.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa da u članu 2. Zakona o dopunskim pravima boraca KS, koji definiše kategorije pod pojmom "porodice šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branioca, branilac, dobrovoljac i organizator otpora, veteran, učesnik rata, RVI, mirnodopski vojni

Komisija za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona, Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

16. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 10.06.2024

Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu da se projekti rekonstrukcije fasada na objketima koji su zaštičeni kao kultiurno historijsko naslijeđe KS tretiraju dodatno i kroz mjere energetske efikasnosti i zelenog certificiranja prema najnovijim i najboljim praksama u EU.

Agencija za reviziju privatizacije, Tužilaštvo KS, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Vezano za Javni poziv za prodaju metodom neposredne pogodbe Hotela „Igman“, na moja postavljena zastupnička pitanja, u skladu sa čl. 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, dobila sam dana 14.1.2022. godine, odgovore od Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, koji ukazuju na pogrešnu primjenu propisa, te vam iste dostavljam u prilogu, da u skladu sa vašim nadležnostima provedete istražne radnje vezano za provedeni postupak privatizacije Hotela „Igman“ i odgovorite da li je navedeni postupak prodaje Hotela „Igman“ proveden u skladu sa propisima.

Naime, uz postavljena zastupnička pitanja zatražila sam od ministra privrede Kantona Sarajevo, da mi kao nadležni ministar dostavi pismenu informaciju o cjelokupnom postupku prodaje Hotela „Igman“. Međutim, nisam dobila traženu pismenu informaciju od ministra, nego akt nepotpisan i neovjeren iz ministarstva, sa odgovorima Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo i KJP „ZOI 84“ d.o.o. Sarajevo.

Kantonalna agencija za privatizaciju je aktom broj: 21-06/1-15-373-648/EI od 7.1.2022. godine, Ministarstvu privrede Kantona Srajevo, uz odgovor dostavila i Informaciju Komisije za neposrednu pogodbu po predmetu: prodaja Hotela „Igman“ od 27.12.2021. godine sa prilozima i Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-47813-13/21 od 28.12.2021. godine.

U navedenoj Informaciji,u prilogu na strani 11, u zadnjoj rečenici Komisija za neposrednu pogodbu po predmetu: prodaja Hotela „Igman“, konstatuje i to:“Obzirom, da je ponuđena cijena niža za 1.821.000,00 KM odnossno 26,29% u odnosu na početnu cijenu: 6.926.000,00 KM, ali i jedina zaprimljena, o istom želimo da informišemo Vladu Kantona Sarajevo.“

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Federalna uprava za inspekcijske poslove, FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Porezna uprava Federacije BiH

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.04.2022

Puni tekst pitanja:

“Porodilje sa područja Kantona Sarajevo žale se da im se u uvjerenjima o podacima
registrovanim u matičnoj evidenciji aktivnih osiguranika FZPIO ne evidentira i onaj tokom
porodiljskog odsustva. Prema informacijama porezne uprave na području Kantona Sarajevo
vrše redovno uplate doprinosa, ali to se iz nekog nepoznatog razloga ne evidentira.
Ljubazno molim da se ovaj problem što prije riješi, a nadležni inspekcijski organi da poduzmu
potrebne korake na utvrđivanju tačnog uzroka problema putem nadzora.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona, Šumarski fakultet

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Ljubazno molim za kratko stručno mišljenje u vezi sadnje plantaže paulovnije koja prema pisanju medija je brzorastuće drvo i sa većom kalorijskom moći od ostalih vrsta, te se također može koristiti za proizvodnju peleta.

Mišljenje Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevo potrebno je zbog podnošenja inicijative Ministarstvu privrede KS i KJP Sarajevo-šume za sadnju iste

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo za boračka pitanja, Odbor za javna priznanja KS, Predsjedavajući/Predsjedavajuća Skupštine KS

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

Inicijativa Udruženja boraca-maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Komisija za sigurnost

54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.07.2022

Puni tekst pitanja:

U skladu sa članovima 59, 60, 61 i 62. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo pokrećem inicijativu kojom će Komisija za sigurnost izvršiti nadzor nad radom Mup-a KS u predmetu ubistva Ammara Kapidžića.

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE SARAJEVO, Aarhus centar Sarajevo, Federalna uprava za inspekcijske poslove, KJKP VIK, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Zavod za javno zdravstvo KS

Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.12.2022

Puni tekst pitanja:

Tema: Nelegalna deponija u 1. vodozaštitnoj zoni, u blizini korita rijeke Željeznice (Sokolović kolonija, polje od Mosta spasa stotinjak metara uzvodno, lijeva obala)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JP Lokom, KJKP Park, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Novi Grad Sarajevo, Vlada Kantona

Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.03.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe građana molim da izvršite popravku kvara rasvjete u kompletnoj ulici Trg nezavisnosti, Alipašino Polje C faza, Općina Novi Grad.
Prema informaciji građana radi se o sljedećim stubovima javne rasvjete broj 04766, 04763, 04767, 04615,04768,0460904772,04774,04775,04726,04727,04728,04729,0430,04731,04732,04724,04773,04610,04611,04612,04613,04614,04620,04758,0475?,04619,0461?,04617,04616,04764,04760,04761,04762,0476304770,04771,04788,04789,04792,04791,04790,04634,04714,04715,04786,04793,04717,04719,04720,04722,04723,04724,04728,04779,04783,04780,04782,04784,04785,04794,04795,04796,04799,04800,04801,04621,04622,04623,04624,04625,04626,04627,04628,04629,04630,04631,04632,04633,04797,04798.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Fakultet političkih nauka, MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, REKTORAT UNIVERZITETA U SARAJEVU, Vlada Kantona

Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.03.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za visoko obrazovanje Kantona Sarajevo, Rektoru Univerziteta u Sarajevu, Dekanu Fakulteta političkih nauka i Instituciji ombdusmena za ljudska prava BIH zašto se ne sprovodi član 67. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo koji precizira prava na individualizaciju u postupku realizacije nastavnog procesa studentima sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom u kantonu Sarajevu koji studiraju na Univerzitetu u Sarajevu?
Naime, naša sugrađanka je dijete sa poteškoćama i kao takva je završila redovno osnovnu i srednju školu (po prilagodjenom programu) i od 2020 godine redovno je upisana na FPN Univerziteta u Sarajevu/ odsjek socijalni rad, na prijedlog i asistenciju Ureda za podršku studentima. Studentica je izgubila prošlu godinu obzirom da je studirala po redovnom programu a ne po prilagodjenom programu kako zakonska regulativa nalaže. Na sastanku sa dekanom FPN rečeno je da imaju određene probleme sa profesorima obzirom da pomoć/asistenciju za takve studente treba da obezbjedi Ured za podršku studentima, a poslije tog sastanka drugi semestar u prošloj godini je imala asistenta od strane Ureda kao i pomoć u svojstvu svjedoka prilikom usmenog polaganja ispita (obzirom da studentica ispite ne može polagati pismeno). Na tom sastanku je bilo dogovoreno da će se pokušati naći rješenje da joj se omogući studiranje po prilagodjenom programu, medjutim evidentno da od strane predmetnih profesora nije bilo dobre volje i razumjevanja tako da, do dana današnjeg nije učinjeno ništa po tom pitanju. Studentica je imala u prošloj godini sve potpise obzirom da je redovno pratila predavanja a u ovoj godini istih je oslobodjena. Što se ispita tiče u

prošloj godini je dala par parcijala i ali za polaganje integralnih ispita jednostavno nisu imali razumjevanja.

Tražim da mi se hitno dostave sve informacije vezano za ovaj slučaj, ali i zahtjevam od nadležnih institucija da mi odgovore ko je i zašto suprotno odredbama člana 67. stav (2). Zakona o visokom obrazovanju KS zaustavio studiranje osoba sa invaliditetom?

Pozivam Instituciju ombdusmena za ljudska prava BIH da se uključe u nadležni slučaj kako bi omogućili jednako pravo za studirenje svim studentima u Kantonu Sarajevo.

Odgovor:

Odgovor Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH-prosljeđivanje akta Univerziteta u Sarajevu
Odgovor Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH-prosljeđivanje akta upućenog Fakultetu Političkih nauka u Sarajevu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Akademija likovnih umjetnosti, MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.02.2024

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za pokretanje interdisciplinarnog studija koji će obuhvatiti muzikoterapiju i art terapiju, a u koji će biti uključen Pedagoški fakultet, Muzička akademija, Likovna akademija i fakultet zdravstvenih studija

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za pokretanje interdisciplinarnog studija koji će obuhvatiti muzikoterapiju i art terapiju, a u koji će biti uključen Pedagoški fakultet, Muzička akademija, Likovna akademija i fakultet zdravstvenih studija

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.11.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim Inicijativu za pokretanje interdisciplinarnog studija koji će obuhvatiti muzikoterapiju i art terapiju...

Akademija likovnih umjetnosti, MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE

Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.03.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za formiranje Odsjeka za art terapiju pri Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu ili odgovarajućeg dodiplomskog studija kako bismo u drugim nadležnim institucijama uveli art terapiju kao naučno dokazani vid terapije i rehabilitacije, a uslov za to je i obrazovanje potrebnog kadra.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori