Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Vlada Kantona

34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 07.04.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Haris Zahiragić, na 34. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.04.2021.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da odmah i bez odlaganja krene u ispunjavanje zahtjeva Udruženja studenata Studentskog centra, a koje je isto iznijelo na današnjim protestima”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

U cilju podcrtavanja važnosti i značaja nauke i doprinosa žena u nauci, o kojima nismo
mnogo čuli jer im nikada nije ustupljen adekvatan udžbenički prostor, podnosim inicijativu za
imenovanje Katedre/amfiteatra za matematiku na Prirodno mnatematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu, koji bi nosio naziv profesorice Naze Tanović Miller, akademkinje
koja je izuzetno zaslužna za razvoj matematike, pokretanje časopisa u ovoj oblasti, ali i
podsticanje razvoja žena u STEM naukama.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da li Vlada Kantona Sarajevo planira realizirati inicijativu pokrenutu na 27. Redovnoj sjednici
Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 28.07.2020. godine?:

“Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da razmotri mogućnost nabavke prečistača zraka
za sve osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo."

Puni tekst pitanja:

Zašto pojedini ministri počinju smjenu direktora javnih ustanova na osnovu nalaza inspekcija, te da li će ta
praksa ubuduće vrijediti za sve direktore javnih ustanova i preduzeća u Kantonu Sarajevo?
Da li je Vlada Kantona Sarajevo svjesna da se na ovaj način otvara prostor za potpunu političku kontrolu
direktora javnih ustanova i preduzeća u Kantonu Sarajevo, da se odluka o njihovoj smjeni donosi na
osnovu nalaza inspekcija koji mogu ali i ne moraju biti objektivan pokazatelj ukupnog poslovanja
ustanove ili preduzeća, te da se time u drugi plan stavlja važnost podnošenja Izvještaja o radu i
finansijskom poslovanju?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema resornom ministarstvu za promjenu Člana 5. Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova upravnika u smislu da jasno precizira da redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade iz Člana 29. stav (2) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade moraju izvoditi stalni zaposlenici upravitelja, dok za sve ostale radove koji ne spadaju u redovne, upravitelj može angažovati podizvođače.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 38. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu privrede da u saradnji sa KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. da saglasnost za
cijepanje parcele, a na osnovu zahtjeva upućenog od strane Općine Vogošća pomenutom KJP, na zemljištu na
kome je izgrađen objekat osnovne škole „Budišići“, lokacija Tihovići-Budišići.
Obrazloženje:
Za izgradnju osnovne škole izdata je građevinska dozvola 15.05.1978. godine, objekat je izgrađen ali nikada nije
uknjižen. Izdavanjem saglasnosti za cijepanje parcele prema lokaciji objekta i prijenos prava posjeda na Općinu
Vogošća u cilju rješavanja uknjižbe objekta osnovne škole.
Parcela je prema novom premjeru označena je kao k.č. broj 501/1 upisana u p.l. broj 73 K.O. Tihovići, posjednik
JP „Sarajevo-šume“ d.o.o. a po starom premjeru odgovara k.č. broj 122/145 upisano z.k. ul. Broj 384 k.o. SP
Gornja Vogošća kao državno vlasništvo.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Vlada Kantona

34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 07.04.2021

Puni tekst pitanja:

"Da li Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede, Ministarstvo zdravstava ili Uprava za inspekcijske poslove imaju saznanja, prijave ili na bilo koji drugi način zabilježene slučajeve primoravanja radnika koji su COVID pozitivni da dolaze na posao i kriju da imaju simptome zaraze? "

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za boračka pitanja, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Prošle godine 31.3.2020. posredstvom JU “Služba za zapošljavanje KS” odnosno putem
programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u mnoge javne
ustanove, ministarstva, institucije i fondove zaposlena su djeca šehida i poginulih boraca na
godinu dana, dakle njihov Ugovor ističe 31.3.2021. godine tačno kad i Odluka o privremenom
finansiranju.
- Šta će se desiti s tom djecom koja su bila zaposlena preko Službe za zapošljavanje?
- Da li će se produžiti Ugovori ili će svi ti ljudi opet završiti na birou do nekog novog
programa?
Naime nova Vlada KS je i prije imenovanja objavila prioritete i plan rada a među njima je i
trajno rješavanje zaposlenja djece šehida i poginulih boraca. Stoga me zanima šta Vlada KS
misli poduzeti po ovom pitanju?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene
novine Kantona Sarajevo”, 41/12 - drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13,
47/15, 48/16, 9/20, 14/20) upućujem zastupničko pitanje Uredu za borbu protiv
korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da mi dostavi informaciju o
provođenju postupka podnesene prijave dana 02.12.2020. godine zbog sumnje u
određene nepravilnosti prilikom dodjele sredstava Ministarstva privrede Kantona
Sarajevo, a koja se odnose na Javni poziv za finansiranje dijela minimalne
mjesečne neto plaće ( u FBiH ) za mjesec april i maj 2020. godine broj: 07-02-45-
18053/20 od 05.06.2020. godine.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 213. Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo, predlažem
INICIJATIVU
"Da Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo za visoko obrazovanje, nauku i mlade obezbijede sredstva i nalože Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu da za asistente prime Zlatne značke, a koji ispunjavaju uslove i koji iskažu želju za tim."

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, Općina Ilidža, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Već nekoliko puta sam potencirao problem (ne)izgradnje Osnovne škole u naselju
Stup nukleus na Stupu! Odgovora nije bilo, zato ponavljam zastupničko pitanje i
zahtjevam odgovor u pisanoj formi u zakonskom roku!?
Poznato je da je u naselju Nukleus Stup, Regulacionim planom predviđena izgradnja
Osnovne škole. Međutim, vidljivo je da se sa realiziranjem onoga, što je ozakonjeno
Regulacionim planom, odugovlači. Neobjašnjivo je da se na tom planu nista konkretno
ne poduzima. Vrijeme prolazi, a spekulacije se umnožavaju. U predizbornom
vremenu, aktuelni načelnik je obećao realiziranje spomenutog kapitalnog projekta, ali
konkretne aktivnosti se ne poduzimaju! Sada se pominje promjena lokacije, zbog
postojanja neriješenog imovinskog pitanja na prvobitnoj lokaciji, ali se ne radi nista da
bi se spor riješio. No postoji bojazan stanovnika ovog naselja na Stupu, da ce se
eventualna izgradnja škole desiti na igralištu, za koje su opremu osigurali američki
ambasador Thomas Miller i njegova supruga. Ukoliko bi se desilo da se uništi to
igralište, to bi bilo protumačeno kao diplomatski skandal!!!
Treća moguća lokacija je na mjestu gdje je predviđen park. To bi bilo potpuno suludo,
jer bi i bez tog sadržaja u naselju, bile pretpostavke za GETO, bez mogućnosti da se u
budućnosti nešto popravi. Ako se desi da u dogledno vrijeme počne izgradnja
stambenih zgrada na prvobitnoj lokaciji, gdje je Regulacionim planom predviđena
izgradnja škole, onda ce biti potpuno jasno, zbog čega se odugovlači sa izgradnjom
Osnovne škole u naselju Nukleus Stup!
Podsjećam Vas, da u našoj tradiciji, kada se želi naglasiti neki hendikep, postoji
izreka, „To je kao selo bez škole!“. Ako se ima u vidu da je riječ o gradskoj četvrti,
koja ima ambiciju da bude urbano naselje, onda je svaki komentar suvišan!?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine
Kantona Sarajevo”, broj: 41/12- drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15,48/16,
9/20, 14/20) podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo:
• da se u 2021. godini odnosno narednim rebalansom Budžeta Kantona Sarajevo
izdvoje novčana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 KM za realizaciju projekta:
subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih u iznosu od 10.000,00
KM.
• da se donese nova odluka o subvencioniranju stambenog rješavanja mladih koja
će sadržavati bodovne kriterije (kao ona iz 2019. godine i ranijih godina – vidi
npr. "Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 12/19), a ne samo eliminacione
kriterije kao što je slučaj sa Odlukom Vlade iz 2020. godine, te da se ta Odluka
stavi van snage ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 25/20).
• da se usvajanjem ove inicijative omogući pravo da subvenciju dobiju mladi
ljudi KS koji su kupili stan od 01.01.2020. godine te ga platili više od
100.000,00 KM, a zbog čega subvenciju u 2020. godini nisu mogli dobiti, te
zbog toga bili kažnjeni i diskriminirani od strane Kantona.

Vlada Kantona, svim ministarstvima

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi KS i nadležnim ministarstvima da se na sva vozila Vlade, Skupštine KS i svih
institucija nad kojim nadležnost ima Vlada i Skupština KS ugradi GPRS sistem za praćenje kretanja službenih
vozila, a sve u cilju sistemskog rješenja da se zaustavi zloupotreba službenih vozila u privatne i političke svrhe.
Također, traži se od Vlade KS da pripremi i izradi jedinstven pravilnik o uslovima i načinu korištenja službenih
vozila i da izradi registar službenih automobila u KS. Riječ je o stotinama službenih vozila čija zoupotreba
izuzetno skupo košta građane Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Upučujem inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 5/19), a u smislu da se iza člana 35. trenutnog Zakona doda novi član :
“Roditelju sa troje ili više djece koji ima pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, pripada pravo na naknadu plaće u visini pune plaće “.

Ministarstvo finansija, Vlada Kantona

33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.03.2021

Puni tekst pitanja:

Postavljam pitanje a vezano je za kreditnu liniju za subvencioniranje kamatnih stopa koju je KS potpisao sa BBI bankom :
Shodno potpisanom ugovoru molim vas da nam se dostavi pregled/presjek stanja o realizaciji kreditne linije sa sljedećim informacijama:
- Broj plasiranih kredita,
- Spisak firmi kojima su plasirana sredstva;
- Pod kojim uslovima su plasirani krediti;
- Koliko je ukupno sredstava plasirano iz kreditne linije;
- Koji iznos kamata je do sada KS subvencionirao?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
34. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori