Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

KJP SARAJEVO ŠUME, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

“Da li su informacije koje posjedujem ispravne, a govore da je cijena ogrijevnog drveta kod KJP Sarajevo-šume najviša u odnosu na druga javna preduzeća koja se bave gospodarenjem šumom u BIH, ali i u regionu?

Cijena ogrijevnog drveta u JPŠ Šume RS je na panju od 23-38 KM ovisno o klasi, dok je u KJP Sarajevo-šume cijena 60 KM, skuplje je i “na putu” i “stovarištu”

Cijena drveta na panju u BP Kantonu je oko 50 KM, u US Kantonu od 31-40 KM, dok je u Republici Hrvatskoj između 31-60 KM, a drvo za izvoz oko 90 KM.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

“Prema informacijama Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo u toku su planovi za izgradnju dijela saobraćajnice ratnog puta na Igmanu od Glavogodine do Osmica.

Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da u saradnji sa Uredom za borbu protiv korupcije provjeri da li su Ministarstvo saobraćaja i Općina Ilidža prilikom projektovanja vodili računa da se ispoštuju uslovi iz Odluke o zaštiti izvorišta Sarajevsko polje iz 1987. godine. Također molim da pratite i tok izgradnje pomenute saobraćajnice jer izvorište Sarajevsko polje moramo u svako segmentu štiti kao najveće izvorište pitke vode koje nema alternativu u skorijoj budućnosti.”

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

molim Ministarstvo da zatraži od Tužilaštva Kantona Sarajevo informaciju o stanju podnesene krivične prijave protiv bivšeg upravitelja EKO ING d.o.o. koju je Ministarstvo podnijelo zbog zloupotreba sredstava etažnih vlasnika na računima zgrada

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
55. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da se u 2022. godini odnosno u ovoj budžetskoj godini razmotri mogućnost promjena kriterija prethodnih javnih poziva za ostvarivanje prava prilikom rješavanja stambenog pitanja mladih, odnosno da u narednom javnom pozivu za 2022. godinu stoji sljedeća izmjena umjesto u prethodnom pod a):

• Uslovi koje kandidat za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih mora ispuniti su:

• da je starosne dobi od navršenih 18 godina do manje od navršenih 38 godina u momentu podnošenja zahtjeva,

u narednom javnom pozivu stoji izmjena :

• da je starosne dobi od navršenih 18 godina do manje od navršenih 41 godina u momentu podnošenja zahtjeva.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Sarajevogas je potpisao ugovor sa Centrotransom o dovođenju distributivne cijevi do buduće CNG punionice u krugu Centrotransa posto Sarajevogas ima CNG postrojenje oslobodi od punjenja autobusa gasom ,a to omogući privatnoj kompaniji? Zar je moguće da C'N'G postrojenje u vlasništvu Sarajevogasa nije dovoljno ne samo /a autobuse već to će sada sam raditi Centrotrans a CNG postrojenje u koje je uloženo 2 miliona km.ostati bc/ punjenja autobusa gasom.Ujedno koliko će jos Sarajevogas sredstava utrošiti da bi privatnoj kompaniji omogućio da izgradi CNG postrojenje i time umanji promet na CNG postrojenje u vlasnišh i: javne kompanije Sarajevogas.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.12.2021

Puni tekst pitanja:

Stambeno-poslovne zgrade „Palma“ i „Loris“, naselje Hrasno, Općina Novo Sarajevo i poslije dvadeset i pet godina nakon rata predstavljaju estetsko ruglo Sarajeva i sigurnosnu opasnost za građane KS. To jedne od rijetkih zgrada sa velikim brojem stanara, u čiju obnovu nisu uložena skoro nikakva finansijska sredstva, osim pojedinačnih akcija stanara. Prije dvije godine na javnom pozivu za energetsko utopljavanje zgrada od strane Ministarstva, zgrada „Palma“ bila prva na rang-listi, ali je „odlaskom“ Vlade šestorke, ovaj projekat zaustavljen. U skladu s navedenim postavljam

ZASTUPNIČKO PITANJE

Da li Ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo planiraju sanaciju, odnosno energetsko utopljavanje ovih zgrada ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

“Da li je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove shodno Zaključku Skupštine Kantona Sarajevo od 29.09.2021. godine dostavila Vladi Kantona Sarajevo prijedloge izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata iz svih oblasti u kojima vrši nadzor u cilju poboljšanja istih, a za što je rok bio kraj 2021. godine?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Molim Ured za borbu protiv korupcije da u okviru svoje nadležnosti izvrši nadzor nad postupanjem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša po pitanju Regulacionog plana i Urbanističkog projekta Igman-Veliko polje, te utvrdi da li su se primjedbe navedene u aktu Ministarstva broj 05-23-3836-13/19 VI od 18.11.2020. godine ispoštovale kod nove Strateške studije uticaja na okoliš, kao i drugih navedenih primjedbi na RP i UP Igman-Veliko polje.

Upravni inspektorat, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

“Molim Skupštinu Kantona Sarajevo i njene službe da izvrši analizu zastupničkih pitanja i inicijativa upućenih javnim organima, javnim preduzećima i ustanovama na kantonalnom nivou, te utvrdi tačan broj neodgovorenih pitanja i inicijativa na koje nije odgovoreno više od 3 mjeseca, te potom uputi zahtjev za inspekcijski nadzor javnih organa i preduzeća Upravnom inspektoratu Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo zbog šutnje administracije.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo pravde i uprave, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika naselja Bulevar-Stup ljubazno molim da izvršite nadzor u okviru svoje nadležnosti nad postupanjem inspekcijskih organa i službi Općine Ilidža i njenih službenika i namještenika po pitanju poduzetih koraka na uklanjanju reklama sa fasada zgrada u naselju Bulevar.

Služba za inspekcijski nadzor Općine Ilidža izvršila je inspekcijski nadzor nad postavljanjem reklama i utvrdila kako to stoji u aktu broj 15-19-2149/20 od 07.09.2020. da investitor Bulevar d.o.o. ima odobrenje za postavljanje istih izdato od strane Službe za prostorno uređenje Općine Ilidža što pobija akt broj 03-interno/21 od 15.11.2021. a sve vezano za akt broj 13-04-5153–2/20 od 15.11.2021. u kojem stoji da Služba za prostorno uređenje nije izdala urbanističku saglanost za postavljanje reklama u naselju, što inspektor u svome nadzoru u 2020. godine propustio utvrditi tokom inspekcijskog nadzora.

U narednom inspekcijskom nadzoru inspektori Faruk Pijalović i Amir Arnautović u nadzoru od 20.12.2021. godine akt broj 11-19-SL/21 opet utvrđuju gore pomenutu činjenicu u vezi odobrenja za postavljanje izdato od strane Službe za prostorno uređenje Općine Ilidža

zanemarujući opet akt broj 03-interno/21 od 15.11.2021. kao i utvrđivanje ispunjenosti uslova koje propisuje Odluka o postavljanju firmi i reklama na fasadama i uređenju fasada na području Općine Ilidža (Službene novine KS 21/06).

Prema informacijama od strane etažnih vlasnika inspektor je naložio otklanjanje nedostataka zbog buke i vlage koje izazivaju reklame u zadnjem inspekcijskom nadzoru, ali sve gore pomenute činjenice je propustio provjeriti i postupiti po zakonskom okviru.

Etažni vlasnici i dalje imaju probleme sa bukom i vlagom i dalje se pitaju ko je dozvolio postavljanje reklama bez urbanističke saglasnosti i ispunjenih uvjeta iz Odluke o postavljanju firmi i reklama na fasadama i uređenju fasada na području Općine Ilidža (Službene novine KS 21/06).

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Incijativa Vladi Kantona Sarajevo da se djeca i omladina u osnovnim i srednjim školama KS uključe u „program edukacije i obuke djece i omladine o opasnostima koje prouzrokuje vatreno oružje i nedozvoljeno i nestručno rukovanje i streljaštvu kao modernoj sportskoj disciplini“ i da se za izradu i dostavljanje prikladno osmišljenih preventivno-edukativnih programa od strane stručnih lica zaduže streljački klubovi koji imaju certificirane instruktore od strane Policijske akademije FBiH i Centara za obuku kadrova Mostar a koji su registrovani u KS

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Tražim da dostavite tačnu informaciju o odlasku/napuštanju novinara u zadnjih 12 mjeseci sa ovog medija? (Jasmin Begić, Sunčica Šehić, Lejla Kurbegović, Aid Mršić, Lejla Lipa)

2. Koliko je uredničkih ugovora zaključeno u posljednja 24 mjeseca i po kojem osnovu?

3. Koliko je disciplinskih mjera izrečeno zbog lakših ili težih povreda na radu radnicima u zadnja 24 mjeseca i po kojem osnovu?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Prošle godine u martu sam podnijela inicijativu Vladi KS i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje KS, da se 6. Februar proglasi kantonalnim Danom borbe protiv vršnjačkog nasilja u cilju sjećanja na Denisa Mrnjavca, koji je tragično preminuo 6.2.2008. godine, zbog teških tjelesnih povreda koje je zadobio od svojih vršnjaka nasilnika. Inicijativa je jednoglasno usvojena u SKS.

Prijedlog je bio da se ovaj Dan obiježi na način da Ministarstvo prethodno uputi dopis direktorima škola svake godine, da se u svim osnovnim i srednjim školama u KS trebaju organizirati tematski časovi/predavanja ili gledati filmovi koji govore o vršnjačkom nasilju. Uz to se mogu organizirati časovi ispovijesti o nasilju, kako bi se razbile sve predrasude koje imamo o ovoj temi i ohrabrila djeca, žrtve vršnjačkog nasilja da javno i glasno o tome govore, bez straha od stigmatizacije i diskriminacije od svojih vršnjaka u istim školskim klupama. Jedino na ovakav način možemo ublažiti nesagledive pogubne posljedice koje vršnjačko nasilje ima na svako dijete i mladog čovjeka, koji je bio žrtva ili će tek postati žrtva vršnjačkog nasilja.

1. Koje aktivnosti je ministarstvo poduzelo po ovom važnom pitanju?

2. Šta je konkretno urađeno u cilju prevencije vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama u KS?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje provjerilo navode i žalbe roditelja i djece da u Građevinsko-geodetskoj školi djeca ne pohađaju nastavu u adekvatnim uslovima (bez grijanja)?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu ministru zdravstva, gospodinu Vraniću, da izvrši izmjenu Odluke koju je donio bez saglasnosti Ministarstva za boračka pitanja i Saveza RVI (koji ostvaruju dopunska prava boraca) na način da izbriše pojam da doktori (opće prakse i ortopedi) propisuju ortopedsko pomagalo za RVI obzirom da je o riječ trajnom pravu koje se ne mjenja i da ZZO KS i Ministarstvo zdravstva KS instanca koja provjeraava i odobrava kada korisnik se stekne to pravo /datum ,mjsec i godina/.

Puni tekst pitanja:

Molila bih da mi se dostave tačne informacije o sredstvima ZZOIR Kantona Sarajevo koja su utrošena na pomenuti program ( za period 2019, 2020 i 2021 godina) kao i o sredstvima koja se eventualno nisu iskoristila a mogla su se usmjeriti na bolesnike koji se nalaze na listi čekanja, rebalansom je sigurna sam izvršena prenamjena, zanima me na koju poziciju?.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

1. Da li je u budžetu za 2020. godinu bilo predviđeno povećanje plata za zaposlene u socijalnim ustanovama za posebne tj. otežane uslove rada?

2. Da li će raditi izmjene zakona o platama u ustanovama socijalne zaštite i kada će se naći u skupštinskoj proceduri? Da li se planira da se ovaj Zakon mijenja u hitnoj proceduri ili redovnoj? 3. Kada očekujete da bi plate zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite mogle biti uvećane?

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Da li je tačna informacija da je Upravni odbor JU Službe za zapošljavanje u prvom konkursu za izbor direktora predložio Tomislava Martinovića i poslao na saglasnost resornom Ministarstvu, ali ministrica Ivana Prvulović je vratila dokumente i nije htjela dati saglasnost. Zatim UO službe za zapošljavanje poništava konkurs. Molim da mi se dostave informacije na osnovu čega je poništen prvi konkurs za izbor direktora?

Dalje UO JU Službe za zapošljavanje opet raspisuje konkurs i opet predlaže Tomislava Martinovića za direktora. Tražim da mi se dostave sve Odluke upravnog odbora JU Službe za zapošljavanje KS o izboru direktora, a zatim i Odluke poništenju javnog oglasa za poziciju direktora.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Služba za zapošljavanje KS, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Prema navedenoj procjeni 2021.godina će biti završena sa 22 miliona viška prihoda nad rashodima, od toga se 21,3 miliona odnosi na mjere podsticajne politike zapošljavanja čija se realizacija prenosi u 2022.g.. Molim za objašnjenje zašto je ovako ogroman iznos sredstava ostao neutrošen.

2. Neutrošena sredstva se odnose na 14 programa. Koji od ovih programa imaju najveći stepen realizacije u 2021.g., a koji najmanji?

3. Planirano je izuzetno veliko smanjivanje sredstava za mere aktivne politike zapošljavanja u 2022. i u slijedeće dvije godine u odnosu na realizaciju u prethodnim godinama - samo 6 miliona za 2022.g. Možete li obrazložiti ovakav pristup?

4. Molim vas i za informaciju o tome da li je vršena analiza efikasnosti pojedinih mjera aktivne politike zapošljavanja i ako nije da li je planirana ovakva analiza odnosno evaluacija rezultata mjera aktivne politike zapošljavanja u cilju boljeg planiranja mjera u 2022. i slijedećim godinama.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona, Zavod zdravstvenog osiguranja KS

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Zavodu zdravstvenog osiguranja da osiguraju povećanje broja odraslih osoba oboljelih od reumatskih bolesti koji će se liječiti sa biološkim lijekovima kroz postojeći program ZZOIR Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Da li je Uprava policije MUP-a KS dostavila kompletnu dokumentaciju za nezakonito
činovanje po internom oglasu od 8.juna 2012.g nadležnom tužilaštvu a shodno pravosnažnoj
presudi Kantonalnog suda od 02.11.2020.godine?
Drugo pitanje također se odnosi na Upravu policije i vezano je za već pomenuto nezakonito
činovanje:
U kojoj su fazi pravni postupci po donesenim rješenjima o poništenju činova za policijske
službenike/ preciznije da li su uložene žalbe na rješenja i da li su pokrenuti upravni sporovi
pred nadležnim sudom/?
Svako odugovlačenje postupanja povlači za sobom da ovaj predmet

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Ljubazno molim da mi dostavite sljedeće podatke u zadnje 4 (četiri godine) koji su potrebni radi opravdanosti postavljanja radara na relaciji Hadžići – Pazarić, mjesto Gradac
Ukupan broj saobraćajnih nesreća

Broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima

Broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom

Broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima

Broj poginulih lica, razvrstano po kategoriji učesnika: vozači, putnici I pješaci

Broj povrijeđenih lica, razvrstano po kategoriji učesnika: vozači, putnici I pješaci

Broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda za koje su učesnici nezgode popunili obrazac evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Na osnovu inicijative koju sam lično uputio, Skupština KS je donijela Zaključak da se duple zlatne značke na Univerzitetu u Sarajevu, prime u odgovarajuća naučna zvanja asistenata na matičnim fakultetima.
S obzirom da je prošlo dovoljno vremena od usvojene inicijative, zanima me u kojoj fazi je realizacija navedenog zaključka i šta konkretno je do sada urađeno na njenoj realizaciji?

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Iako je ugovorom definisan rok za završetak prve faze radova na rekonstrukciji tramvajske pruge do novembra, ista do danas nije realizovana. Tražim odgovor zašto se to desilo? Također, tražim da mi dostavite ugovor o realizaciji kredita za predmetni projekat, kao i sve ugovore sa izvođačima, kako bismo imali transparentan uvid u cijene i rokove pojedinih faza, a sa ciljem kvalitetnog parlamentarnog monitoringa nad važnim projektom za Kanton Sarajevo.