Na osnovu zahtjeva etažnih vlasnika molim da izvršite nadzor nad radom upravnika Sarajevostan d.d. na adresi Kolodvorska broj 3 gdje su etažni vlasnici donijeli odluku da pravno lice “Worker-elevator inžinjering” preuzme održavanje liftova na pomenutoj ad

Danijela Kristić
Inicijativa

Na osnovu zahtjeva etažnih vlasnika molim da izvršite nadzor nad radom upravnika Sarajevostan d.d. na adresi Kolodvorska broj 3 gdje su etažni vlasnici donijeli odluku da pravno lice “Worker-elevator inžinjering” preuzme održavanje liftova na pomenutoj adresi, a što Sarajevostan d.d. kao upravnik odbija izvršiti.

Upravnik postupa suprotno članu 50. stav (1) tačka c), a sve u vezi sa članom 29. stav (2) tačka k) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17)

Upravnik je postupio i suprotno nalogu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo broj 05/03-19-1972/21 od 22.01.2021. godine, a sve u suprotnosti sa Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-04-39939-4/20 od 03.11.2020. godine.

Upravnik je također postupio suprotno članu 35. stav (1), te članu 97. stav (1) i (3) Zakona ostvarnim pravima (Službene novine FBIH 66/13).

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 7 Februar, 2023
Pošalji mail: 
Da