Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.04.2022

Puni tekst pitanja:

“Pravno lice Euroterm d.o.o. Kiseljak kao isporučilac toplotne energije na području Kantona Sarajevo donijelo je odluku broj 1-26/22 od 23.02.2022. godine u kojem mijenja cijene za isporučenu toplotnu energiju u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o tarifnim stavovima KJKP Toplane od 17.02.2022. godine (Službeni list KS 9/22)

Budući se pomenuta Odluka o tarifnim stavovima odnosi samo za KJKP Toplane, da li se pravno lice Euroterm d.o.o. Kiseljak shodno članu 68. Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Službene novine KS 22/16) kao davalac usluge obraćao Vladi Kantona Sarajevo, jer Vlada donosi tarifni sistem za davaoca usluge na prijedlog davaoca, a davalac usluge je svaki proizvođač i distributer toplotne energije.

Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da izvrši inspekcijski nadzor na gore pomenutu okolnost u vezi člana 68. kao i poštivanja člana 46. Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Službene novine KS 22/16) vezano za očitavanja mjerila.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.04.2022

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

Na 66. sjednici Vlade KS održane 24.2.2022.godine, donesena je Odluka broj 02-04-5574-24/22 e, a odnosi se na izmjenu Pedagoških standarda za osnovnu školu, tačnije, dijela koji se odnosi na nastavni predmet Kultura življenja i to konkretno na podjelu učenika u grupe pri realizaciji nastave

Da li je kod donošenja predmetne odluke urađena ikakva stručna analiza koja je dovela do zaključka potrebe za navedenom promjenom?

Da li je u tom procesu vršena ikakva konsultacija sa aktivom nastavnika?

Da li je sindikat dao saglasnost za brisanje navedene odredbe?

Želim da naglasim kako se radi o izuzetno značajnom nastavnom predmetu koji djecu uči bontonu, pravilima odijevanja, stanovanja, pravilnoj ishrani, bolestima i posljedicama nepravilne ishrane, načinima raspolaganja novcem, štednji, bosanskoj tradiciji i to sve kroz praktičan rad.

Izuzetno je važno da ne odustajemo od metodologije izvođenja nastave zbog činjenice da neko istu u praksi ne želi implementiratui, pa iz razloga zaštite odgovornih od inspekcijskog nadzora, ministarstvo ne bi trebalo bez detaljne analize prihvatiti opciju u kojoj se direktorima izlazi u susret brisanjem odredbe/obaveze na štetu djece.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Vlada Kantona

52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.04.2022

Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12-drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20 16/22 i 17/22-Ispravka), podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da se u što kraćem vremenskom periodu izdvoje sredstva u iznosu od 150.000,00 KM za pomoć Općini Čelić, koju je dana 10.06.2022. godine, u poslijepodnevnim satima zadesilo veliko nevrijeme praćeno velikom kišom i ledom, uslijed čega su u kratkom vremenskom periodu bujične poplave nanijele orgomnu materijalnu štetu lokalnom stanovništvu.

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

Inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo za stavljanje van snage Odluke Ministarstva za odgoj i obrazovanje broj 02-04-5574-24/22 od 24.2.2022. godine („Službene novine Kantona sarajevo“ broj 9/2022 od 3.3.2022.godine). Svrha je omogućavanje nastavnicima Kulture življenja da realizuju nastavne sadržaje u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom i Kurikulumom, a u cilju unapređenja zdravlja i života naše djece.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se putem Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša i Ministarstva saobraćaja, što prije poduzmu potrebni
koraci kako bi se tramvajska i autobuska stajališta detaljno očistila što uključuje čišćenje
grafita, kao i odstranjivanje nepripadajućeg reklamnog materijala sa istih i montažu
nedostajućih korpica za sitni otpad.

Kantonalna uprava civilne zaštite, Vlada Kantona

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

Da li je došlo do popunjavanja radnih mjesta u okviru Inspektorata Kantonalne uprave civine zaštite Kantona Sarajevo i to na pozicijama:

Kantonalni inspektor za vatrogastvo

Kantonalni inspektor civilne zaštite

Glavni kantonalni inspektor civilne zaštite

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Direkcija za robne rezerve KS, Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

Imajući u vidu složenu sigurnosnu situaciju u Evropi, te intezivno izvođenje ratnih operacija relativno blizu teritorije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, da li nadležne službe poduzimaju specifične preventivne aktivnosti u cilju zaštite civilnog stanovništva i osiguranja dovoljnih količina osnovnih životnih namirnica?

Da li se poduzimaju ili planiraju poduzeti aktivnosti na edukaciji stanovništva, pripremi i obezbjeđenju neophodnih materijalnih sredstava u cilju zaštite ljudi, vode za piće, hrane i dr. a u slučaju radiološke, hemiske ili biološke opasnosti?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Vlada Kantona

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu resornom ministarstvu da, ukoliko trenutno nema, kreira i usvoji protokol djelovanja u slučaju nasilja u porodici, te da pokrene aktivnosti s ciljem punog upoznavanja svih policijskih službenika o načinu postupanja u skladu sa protokolom.

Ukoliko takav protokol već postoji upućujem inicijativu da se uradi opsežna kampanja edukacije policijskih službenika o djelovanju u skladu sa navedenim protokolom.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Koje planske preventivne aktivnosti preduzima Policija KS u vezi sa KD “Nasilje u porodici“?

Da li u programima RPZ (rad policije u zajednici) postoje aktivnosti koje se odnose na ovo krivično djelo?

Kada je posljednji put sprovedena posljednja javna kampanja o podizanju svijesti građana o prepoznavanju i prijavljivanju nasilja u porodici?

Da li Policija KS vrši obuku policijskih službenika u vezi s načinom postupanja prema žrtvama nasilja u porodici? (humani pristup)

Da li u slučajevima kada su uključena djeca, da li kao žrtve ili kao svjedoci nasilja u porodici, policija ima obučene policijske službenike za rad i postupanje s djecom u takvim okolnostima, koliko policajaca je prošlo te obuke i koje obuke su u pitanju?

Kakva je saradnja Policije KS sa nevladinim organizacijama i centrima za socijalni rad u ovim slučajevima, te da li provode zajednički preventine aktivnosti? Koje?

Da li su (bile) preduzete bilo kakve pojačane mjere u vezi s nasiljem u porodici za vrijeme lockdowna i pandemije općenito, kako je to bio slučaj sa policijskim agencijama u okruženju (npr. Hrvatska imala kampanju za pomoć žrtvama nasilja u porodici koje su zatvorene s nasilnicima tokom lockdowna)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

U ime stanovnika KS i cijele Bosne i Hercegovine pitam Vladu KS kao i ministra MUP-a kakva je trenutno sigurnosna situacija u kantonu a i u cijeloj zemlji? Hoće li doći do oružanih sukoba i šta smo sve preduzeli da osiguramo stanovnoštvo u slučaju da nam dolazi 92 godina?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
51. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

Pitanje: Kada i na koji će se način riješiti pitanje parkinga stanovnika naselja Koševo?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Da li će Vlada KS obezbijediti sredstva za penzionisane uposlenike GRASa koji već 7 godina čekaju da počnu ostvarivati pravo na penziju? Obzirom da grupi bivših uposlenika nikada nisu uplaćeni doprinosi za njihov rad, da li će I kada ovo pravo ostvariti?

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.03.2022

Puni tekst pitanja:

Koji je način realizacije nastave na fakultetima Univerziteta u Sarajevu u ljetnom semestru 2021./2022.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Podrška projekata u organizaciji Udruženja građana porijeklom iz Sandžaka.

Kabinet premijera KS, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Zbog sve lošije ekonomske situacije izazvane unutrašnjim I vanjskim faktorima I činjenici da sve ukazuje na vrlo vjerovatne nestašice hrane I lijekova , da li Direkcija za robne rezerve ima dovoljne količine zaliha istih I za koji period ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo finansija, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za otvaranje budžetske stavke KK Bosna u iznosu od 2 miliona KM

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

Molim Ured za borbu protiv korupcije da u okviru svoje nadležnosti izvrši nadzor nad postupanjem KJKP Vodovod i kanalizacija, kao i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša zbog toga što je nadležno resorno ministarstvo i gore pomenuto preduzeće propustilo uspostaviti ekonomsku cijenu vode za urbani dio Bjelašnice koji treba biti višestruko veći zbog potrošnje električne energije za pumpe koje vodu moraju dopremiti sa izvorišta Sarajevsko polje na veliki nadmorsku visinu i time se nanosi ekonomska šteta preduzeću, kao i diskriminacija ostalih potrošača.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.02.2022

Puni tekst pitanja:

“Prema informacijama građana u toku su izmjene i dopune Regulacionog plana sportskog-rekreacionog područja Bjelašnica.

Zbog svima poznatih dešavanja sa ekocidom na našim planinama molim da me obavijestite da li se Općina Trnovo obraćala po ovom pitanju u vezi utvrđivanja obaveze izrade nove Strateške procjene uticaja na okoliš zbog novih izmjena i dopuna pomenutog regulacionog plana shodno članu 34. stav (3) Zakona o prostornom uređenju KS.

Molim Ministarstvo da ukoliko se Općina Trnovo nije još uvijek obratila po pitanju obaveze izrade Strateške procjene uticaja na okoliš da obavezno utvrde obavezu izradu iste zbog već učinjenje štete na okoliš u prethodnim godinama.”