Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Akademija likovnih umjetnosti, MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Muzička akademija, Univerzitet u Sarajevu

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.11.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim Inicijativu za pokretanje interdisciplinarnog studija koji će obuhvatiti muzikoterapiju i art terapiju...

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Muzička akademija

Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.03.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, kao i udruženja podnosim inicijativu za formiranje Odsjeka za muzikoterapiju pri Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu ili odgovarajućeg dodiplomskog studija kako bismo u drugim nadležnim institucijama uveli muzikoterapiju kao naučno dokazani vid terapije i rehabilitacije, a uslov za to je i obrazovanje potrebnog kadra.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Veterinarska stanica, Ministarstvo privrede

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.04.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu komunikacije sa udruženjima „Prijatelji životinja“ i „Indy šapice“, gore navedenom ministarstvu i javnom preduzeću upućujem inicijativu za obezbjeđivanje finansijskih i tehničkih uslova za uvođenje programa liječenja uličnih životinja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ured za reviziju institucija, Vlada Kantona

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.04.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu da se putemVlade KS uputi zahtjev Uredu za reviziju institucija u FBiH da izvrš ivanrednu reviziju cijene gasa kod snabdjevača gasom Energoinvesta dd Sarajevo
OBRAZLOŽENJE
Ured za reviziju FBiH je izvrsio kompletnu reviziju poslovanja Energoinvesta dd Sarajevo u sklopu kojeg je utvrdio prihode Energoinvesta po osnovu prodaje gas a kao i rashode nastale po osnovu nabavke gasa. Prihodi su iznosili 108 mil. KM, a rashodi 102 mil. KM. Istovremeno, u javnosti je prisutna polemika o nabavnoj i prodajnoj cijeni gasa, te je zatraženo da Energoinvest javnoobjavi fakturu ruskog Gazproma ili da prezentuje nabavnu cijenu gasa. Kako Energoinvest, kompanija u većinskom vlasnistvu FBiH, ne želi da objavi cijenu nabavke gasa tražim da ovom inicijativom Ured za reviziju uradi istu analizu kao 2021. godine. Ured je nadležan za reviziju poslovanja kompanija u državnom vlasnistvu i stoga želim da na bazi ove skupštinske inicijative Ured analizira i da odgovore na javno postavljena pitanja i gdje ce gradjani KS saznat ipunu istinu kao što se to vidi za 2021. godinu. Revizija se traži za 2022. Godinui prva 3 mjeseca 2023. godine. Vlada KS je podržala resorno ministarstvo u pogledu zahtjeva za dodatno smanjenje cijene gasa i stoga, tražim o istinu putem revizije poslovanja Energoinvesta u dijelu nabavke gasa.

JU OŠ Osman Nakaš, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.04.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe roditelja učenika JU OŠ Osman Nakaš podnosim inicijativu za zamjenu sportske podne podloge u sali za tjelesni odgoj JU OŠ Osman Nakaš koja je dotrajala i oštećena usljed poplava, a i iz razloga što su u školi su u skorije vrijeme predviđeni radovi na poboljšanju energijske efikasnosti te bi bilo svrsishodno obaviti zamjenu prije ili u tom periodu.

Odgovor:

Odgovor Osnovne škole "Osman Nakaš" broj: 04-990/23 od 10.07.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Fond za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica s invaliditetom, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Na osnovu čl. 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - drugi novi prečišćeni tekst 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20) podnosim inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da u što skorije vrijeme u saradnji sa stručnjacima iz oblasti ostvarivanja zakonskih prava o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i Fondom za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanja lica s invaliditetom pripremi i relizira edukativne prezentacije o značaju ostvarivanja zakonskih prava za ovu populaciju u Kantonu Sarajevo s posebnim akcentom na svako šesnaesto radno mjesto u javnom sektoru prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica s invaliditetom („Službene novine Federacije BiH", br. 9/10), te edukacije za sredstva koja se uplaćuju u Fond s detaljnim pojašnjenjem s usporednim pokazateljima o tome koliko osoba s invaliditetom ima benefita od jednog radnog mjesta, a koliko od uplate u Fond ukoliko se osoba ne uposli javnim pozivom. Također, provesti edukaciju donosiocima odluka o svakoj narednoj sistematizaciji radnih mjesta u javnom sektoru o poboljšanju kreiranj a i prilagođavanja svakog šesnaestog radnog mjesta, ukoliko je to moguće, osobama s invaliditetom.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05/02-04-24618-7/23 od 10.07.2023. godine
Odgovor Direkcije za puteve, broj: 04-11-202-4/23 od 20.07.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Komisija za tumačenje kolektivnog ugovora, Ministarstvo zdravstva

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Da li se dosljedno poštuje Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo? Posebno da li isti primjenjuju zdravstvene ustanove koje imaju status ugovorne zdravstvene ustanove sa ZZO KS, a u kontekstu plaća i naknada, obzirom da se kolektivni ugovor primjenjuje od 01.04.2022. godine? Da li je bilo pritužbi s tim u vezi prema pripadajućoj inspekciji ili prema komisiji za tumačenje kolektivnog ugovora?

Odgovor:

Ogovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, broj: 14-02-04-02926/23 od 18.08.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Direkcija za turizam KS, Ministarstvo privrede

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje Ministarstvu privrede KS i Direkciji za turizam KS da mi dostave odgovore na slijedeća pitanja: Koji su to poslovi koje je Direkcija za turizam KS vršila u posljednje 3 godine a koji se odnose na poslove njihove nadležnosti kao što su stručni i s njima povezani upravni poslovi koji se odnose na razvoj turizma na području Kantona i razvoj turističkih područja od značaja za Kanton?...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanja Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, tačnije Inspektoratu poljoprivredne, vodne i šumske inspekcije da li je Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumske inspekcije upoznat s problemom zagađenja vode na području općine Hadžići i da li je Inspektorat već izlazio na teren povodom pitanja zagađenja vode na području općine Hadžići?
Na području općine Hadžići veoma često dolazi do zagađenja pitke vode prilikom obilnijih padavina. Ovo uvelike utiče na kvalitet života građana i građanki, na njihovo zdravlje kao i na instalacije. Ipak, još uvijek nije pronađeno rješenje za ovaj problem niti je jasno detektovan njegov uzrok. U skladu s napisanim, postavljam zastupnička pitanja sa ciljem saznavanja da li su dosad pristizale prijave za ovaj problem te da li je Inspektorat poduzimao bilo kakve aktivnosti po ovom pitanju.

Odgovor:

Odgovor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS broj: 14-02-04-03518/23 od 19.07.2023. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JP Ceste FBiH, Ministarstvo unutrašnjih poslova

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničku inicijativu naslovljenim institucijama da hitno i bez odlaganja postupe po prijavi Nadzornice prirode zaštićenog pejzaža Bentbaša Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, kako bi se konačno pristupilo uklanjanju sporne table postavljene u obuhvatu Zaštićenog pejzaža Bentbaša sa natpisom "Dobro došli! Grad Istočno Sarajevo Grad 157000 Srba koji su morali napustiti Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Grad Sarajevo, Gradska Služba za urbano planiranje, investicijske, stambene i komunalne poslove Grada Sarajeva, Gradsko vijeće Grada Sarajeva, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Općina Novo Sarajevo, Općinsko vijeće općine Novo Sarajevo, Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma općine Novo Sarajevo, Vlada Kantona, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za :
1. Pokretanje procedure za stavljanje van snage "Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I", broj: 01-05-1816/06 od 31.10.2006. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/06) u Općinskom vijeću Novo Sarajevo i vraćanje plana u prethodno planirano stanje;
2. Pokretanje procedure za stavljanje van snage "Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I" broj: 01-05-1817/06 od 31.10.2006. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 31/06) u Općinskom vijeću Novo Sarajevo i vraćanje plana u prethodno stanje;
3. Pokretanje procedure za stavljanje van sange "Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I", broj: 02OV-02-2-10625/22 od 18.10.2022 godine("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 43/22) u Općinskom vijeću Novo Sarajevo
4. Pokretanje procedura donošenja nove Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana "Hrasno I" kroz nadležne općinske službe kao i Općinsko vijeće Novo sarajevo, kako bi se održale nove javne rasprave na temu izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I", jer stanari okolnih zgrada u navedenom naselju kao zainteresirane strane u postupku, nisu upoznati sa izmjenama Regulacionog plana "Hrasno I", a koje su vršene 2006. godine i da se s obzirom na protok vremena od donošenja ovih izmjena donese nova prostorno planska dokumentacija koja će uvažiti i primjedbe građana stanara okolnih zgrada kao zainteresiranih strana u postupku.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za :
1. Pokretanje procedure za stavljanje van snage "Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I", broj: 01-05-1816/06 od 31.10.2006. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/06) u Općinskom vijeću Novo Sarajevo i vraćanje plana u prethodno planirano stanje;
2. Pokretanje procedure za stavljanje van snage "Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I" broj: 01-05-1817/06 od 31.10.2006. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 31/06) u Općinskom vijeću Novo Sarajevo i vraćanje plana u prethodno stanje;
3. Pokretanje procedure za stavljanje van sange "Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I", broj: 02OV-02-2-10625/22 od 18.10.2022 godine("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 43/22) u Općinskom vijeću Novo Sarajevo
4. Pokretanje procedura donošenja nove Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana "Hrasno I" kroz nadležne općinske službe kao i Općinsko vijeće Novo sarajevo, kako bi se održale nove javne rasprave na temu izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I", jer stanari okolnih zgrada u navedenom naselju kao zainteresirane strane u postupku, nisu upoznati sa izmjenama Regulacionog plana "Hrasno I", a koje su vršene 2006. godine i da se s obzirom na protok vremena od donošenja ovih izmjena donese nova prostorno planska dokumentacija koja će uvažiti i primjedbe građana stanara okolnih zgrada kao zainteresiranih strana u postupku.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za :
1. Pokretanje procedure za stavljanje van snage "Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I", broj: 01-05-1816/06 od 31.10.2006. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/06) u Općinskom vijeću Novo Sarajevo i vraćanje plana u prethodno planirano stanje;
2. Pokretanje procedure za stavljanje van snage "Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I" broj: 01-05-1817/06 od 31.10.2006. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 31/06) u Općinskom vijeću Novo Sarajevo i vraćanje plana u prethodno stanje;
3. Pokretanje procedure za stavljanje van sange "Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I", broj: 02OV-02-2-10625/22 od 18.10.2022 godine("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 43/22) u Općinskom vijeću Novo Sarajevo
4. Pokretanje procedura donošenja nove Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana "Hrasno I" kroz nadležne općinske službe kao i Općinsko vijeće Novo sarajevo, kako bi se održale nove javne rasprave na temu izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I", jer stanari okolnih zgrada u navedenom naselju kao zainteresirane strane u postupku, nisu upoznati sa izmjenama Regulacionog plana "Hrasno I", a koje su vršene 2006. godine i da se s obzirom na protok vremena od donošenja ovih izmjena donese nova prostorno planska dokumentacija koja će uvažiti i primjedbe građana stanara okolnih zgrada kao zainteresiranih strana u postupku.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za :
1. Pokretanje procedure za stavljanje van snage "Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I", broj: 01-05-1816/06 od 31.10.2006. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 31/06) u Općinskom vijeću Novo Sarajevo i vraćanje plana u prethodno planirano stanje;
2. Pokretanje procedure za stavljanje van snage "Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I" broj: 01-05-1817/06 od 31.10.2006. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 31/06) u Općinskom vijeću Novo Sarajevo i vraćanje plana u prethodno stanje;
3. Pokretanje procedure za stavljanje van sange "Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I", broj: 02OV-02-2-10625/22 od 18.10.2022 godine("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 43/22) u Općinskom vijeću Novo Sarajevo
4. Pokretanje procedura donošenja nove Odluke o izmjenama i dopunama Regulacionog plana "Hrasno I" kroz nadležne općinske službe kao i Općinsko vijeće Novo sarajevo, kako bi se održale nove javne rasprave na temu izmjena i dopuna Regulacionog plana "Hrasno I", jer stanari okolnih zgrada u navedenom naselju kao zainteresirane strane u postupku, nisu upoznati sa izmjenama Regulacionog plana "Hrasno I", a koje su vršene 2006. godine i da se s obzirom na protok vremena od donošenja ovih izmjena donese nova prostorno planska dokumentacija koja će uvažiti i primjedbe građana stanara okolnih zgrada kao zainteresiranih strana u postupku.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije za hranu, Veterinarska stanica sarajevo, Zavod za javno zdravstvo KS

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za organizovanje detaljne kontrole i edukacije načina provođenja hemijskih mjera (upotreba rodenticida) koje se provode sa ciljem spriječavanja ulaženja, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja populacije štetnih glodavaca na površinama, prostorima ili objektima, sa ciljem zaštite kako ljudi i drugih životinja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za organizovanje detaljne kontrole i edukacije načina provođenja hemijskih mjera (upotreba rodenticida) koje se provode sa ciljem spriječavanja ulaženja, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja populacije štetnih glodavaca na površinama, prostorima ili objektima, sa ciljem zaštite kako ljudi i drugih životinja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJP Centar "Skenderija" doo, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Pitanja za Ministarstvo privrede KS i KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo:
1. Na 8. radnoj sjednici Skupštine KS prezentirani su izvještaji o radu KJP Centar "Skenderija". Prema posljednjim materijalnima koji su dostavljeni zastupnicima nalazi se i revizorski izvještaj o radu preduzeća za 2020. godinu revizorske kuće N.Colsalting doo Sarajevo koje je iskazalo svoje suzdržano mišljenje što izražava sumnju da finansijski izvještaji nisu prikazani objektivno, a samim tim i realno i stvarno stanje u kantonalnom predutzeću. Molim za informaciju šta se zaključno sa 30.6.2023. konkretno uradilo u ispunjavanju preporuka izi mišljenja revizorske kuće i da li su neke od tih preporuka već ispoštovane?
2. Ukoliko nisu ispoštovane preporuke ovlaštene revizorske kuće, koji su konkretno problemi koji onemogućavaju Upravu KJP Centar "Skenderija" doo Sarajevo da ispoštuje navedene preporuke iz revizorskog izvještaja?
3. koji su konkretno resursi potrebni i koja je konkretna pomoć potrebna od strane Skupštine KS, Vlade KS i Ministarstva privrede KS da bi KJP Centar "Skenderija" ispoštovao sve preporuke iz revizorskog izvještaja, a kako bi budućći revizorski izvještaji o poslovanju preduzeća dobili pozitivnu ocjenu i na fer i objektivan način prikazao stanje u preduzeću?

KJP Centar "Skenderija" doo, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Puni tekst pitanja:

Molim informaciju o eventualnim (aktuelnim) planovima uprave KJP Skunderija za građevinsku rekonstrukciju dijela kompleksa Skenderije, posebno na (neprovjerenu) informaciju koja se pojavila u javnosti a u vezi sa navodnom Odlukom o...

Odgovor:

Odgovor Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, broj: 05-04-328-42/24 od 03.05.2024. godine

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJP "Veterinarska stanica" doo Sarajevo, Ministarstvo privrede, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Pitanja za Ministarstvo privrede KS i KJP "Veterinarska stanica" doo Sarajevo:
1. Na dnevnom redu 8. radne sjednice Skupštine KS nalazi se izvještaj o radu KJP "Veterinarska stanica" za 2020. godinu. Prema posljednjim materijalima koji su dostavljeni zastupnicima nalazi se i revizorski izvještaj o radu preduzeća za 2020. godinu revizorske kuće Zuko doo Sarajevo koje je iskazalo svoje mišljenje sa rezervom što izražava sumnju da dijelovi finansijskih izvještaja nisu prikazani objektivno, a samim tim i realno i stvarno stanje u kantonalnom preduzeću. Molim za informaciju šta se zaključno sa 30.6.2023. konkretno uradilo u ispunjavanju preporuka iz mišljenja revizorske kuće i da li su neke od tih preporuka već ispoštovane?
2. Ukoliko nisu ispopštovane preporuke ovlaštene revizorske kuće, koji su konkretno problemi koji onemogućavaju Upravu KJP "Veterinarska stanica" doo Sarajevo da ispoštuje navedene preporuke iz revizorskog izvještaja?
3. Na osnovu koje odluke i kojeg organa je KJP "Veterinarska stanica" doo Sarajevo umanjila poziciju i iznos osnovnog kapitala za 1.028.278 mKM u 2020. godini i da li je ta pozicija u narednim godinama zaključno sa 30.6.2023. izmjenjena i na osnovu kojih odluka?
4. Koji su konkretno resursi potrebni i koja je konkretno pomoć potrebna od strabne Skupštine KS, Vlade KS i Mionistarstva privrede KS da bi KJP "Sarajevo-šume" ispoštovao sve preporuke iz revizorskog izvještaja, a kako bi budućći revizorski izvještaji o poslovanju preduzeća dobili pozitivnu ocjenu i na fer i objektivan način prikazao stanje u preduzeću, a kako bi osnivač imao puno informaciju o radu i stanja u preduzeću koje upravlm značajnom imovinom građana KS?

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska stanica Hadžići

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.05.2023

Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostave podatci za 2021, 2022 i 2023 godinu vezano za broj saobraćajnih nesreća, nezgoda sa nastradalim licima, nezgoda sa materijalnom štetom, nezgoda sa poginulim licima, broj evidentiranih saor.n.za koje su učesnici popunili obrazac evr.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalno tužilaštvo KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.04.2024

Puni tekst pitanja:

1.Zašto odluka nije već donesena ako je zakonski rok 6 mjeseci od pokretanja istrage? 2.Kada možemo očekivati odluku u ovom predmetu i u kojoj je fazi istraga? 3.Da li je nadležno Ministarstvo sprovelo nadzor nad ovim predmetom i da li je bilo nadzora od strane drugih institucija vezano za postupanje Stručnog tima u predmetu?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 16. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kantonalno tužilaštvo KS

Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.10.2023

Puni tekst pitanja:

Zašto se u predmetu ostećene Nadin Smajlović nikad nije pristupilo ispitivanju postojanja krivičnog djela iz člana 193. KZ FBiH, kao kr.dj.nedozvoljenog korištenja ličnih podataka

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Koje su to odlike prioritetnog postupanja Kantonalnog tužilaštva KS, odnosno koje to privilegije uživa predmet koji je označen kao prioritetan (u odnosu na navode kako je tužil.predmet malodobne Nadin Smajlović smatralo prioritetnim)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Da li je ovo istovremeno donošenje naredbe o provođenju istrage i podizanju optužnice izuzetak ili česta pojava u radu Kantonalnog tužilaštva KS (a vezano za oca Nadin Smajlovići obuhvaćanje njega naredbom o provođenju istrage)?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Koji je razlog neujednačenog postupanja prema oštećenim licima u krivičnim predmetima (vezano za sl.predmeta Nadin Smajlović, pri čemu se odbo omogućiti uvid u spis predmeta)

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori