Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Inicijativa da sa izvrši produženje subvencioniranja cijene karata u javnom prevozu do kraja ove godine, kako bi usluga za korisnike ostala na istom nivou koštanja kao u prvoj polovici ove godine.

Odgovor: 

Inicijativa “Tražim od Ministarstva za rad, socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice KS i od Vlade,da mi dostave informacije koliko je registrovanih sindikata u Kantonu, koliko je reprezentativnih i koji od njih traže potpisivanje novih sporazuma...

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa Bilsena Šahman

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 16.06.2020. godine, na prijedlog zastupnice Bilsene Šahman, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Pitanje: “Da li će u 2020. godini biti raspisan javni poziv poslodavcima za prijavu učešća u programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS i VŠS, kao i drugih mjera podsticanja novog zapošljavanja, ako da kada mislite iste raspisati?”

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori