Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Da li i u kojem obimu ministarstvo radi na tome da građanima Kantona Sarajevo, a posebno korisnicima prava i usluga Ministarstva i institucija/ustanova pod njegovom ingerencijom, poboljša pristupačnost. Pristupačnost se u ovom smislu najprije odnosi na f

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

U kojoj fazi je projekat ‘ Centar za rani rast i razvoj djece pri Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo’koji je dio Posebnog programa Vlade Kantona Sarajevo za unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

U prethodnom periodu su učinjeni značajni napori kada je u pitanju briga o najugroženijim kategorijama stanovništva na području Kantona Sarajevo, a koji se odnose na rad javnih kuhinja, subvencioniranje grijanja, porodiljskih naknada, pomoć penzionerima.

Postavljeno na: 
Druga radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Molim Vas da dostavite tabelarni pregled ustanova koje su završile ovaj posao i kojima je ministarstvo odobrilo pravilnike sa pregledom datuma kada je taj posao završen za svaku od ustanova

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

U pripremi budžeta da li su planirana povećanja plata u ovim ovlastima u 2023. godini, te ako jesu u kojim okvirnim iznosima. Također Dokumentom okvirnog budžeta za period 2023.-2025. godine da li su planirana povećanja plata radnicima u ovim oblastima u

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključak grupe zastupnika (06.07.22)

Na osnovu čl. 106., 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 41/12 – Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20, 14/20, 16/22 i 17/22-Ispravka) Skupština Kantona Sarajevo je na 53. Radnoj sjednici održanoj dana 06.07.2022. godine, donijela sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Izrada precizno i sprovodiv plan stambenog zbrinjavanja djece sa poteškoćama u razvoju i njihovih porodica, kao i porodica osoba sa urođenim invaliditetom, a kroz programe olakšavanja kupovine stanova ili gradnje kuća, te u vidu olakšica za pribavljanje p

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori