Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Zastupnička inicijativa da se Statut JU Gerontološki centar i ostali interni akti usklade sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju FBiH. Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH i Zakonu o radu.

Postavljeno na: 
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Da li je resorno ministarstvo uspostavilo ili provodi aktivnosti na uspostavi jedinstvene baze podataka svih korisnika socijalne pomoći u cilju rane intervencije, prevencije, fer i pravedne raspodjele i sprečavanja zloupotreba?

Postavljeno na: 
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za JU Apoteke Sarajevo (koje imaju i svoje galenske laboratorije za pripravljanje preparata i vlastite Galas proizvode za ovu namjenu za obezbjeđenje vitamina D za penzionere Kantona koji nemaju primanja ili imaju minimalne penzije.

Postavljeno na: 
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa “za donošenje posebnih propisa kojima se utvrđuje koje se osobe smatraju zlostavljanima kao i koja su njihova prava, a u skladu sa članom 15. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom".

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da se u budžetu Kantona Sarajevo iz sredstava Ministarstva zdravstva i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice predvide sredstva za podršku Dnevno rekreativnog centra Menssana.

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori