Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Zastupnička inicijativa “za oslobađanje žena plaćanja takse za registraciju obrta, a u cilju motiviranja da registruju obrt i aktivnog uključivanja na tržištu rada”.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se subvencije za grijanje koje dodjeljuje obustavi za ugalj, te ih z​amijeni sa potrebnom količinom drva, i da se grijna tijela koja su trošila ugalj zamijene sa toplotnim pumpama ili grijnim tijelima koja mogu trošiti pelet kao gorivo.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za zapošljavanje soc. radnika i psihologa na neodređeno vrijeme u pet osnovnih i srednjih škola u kojima postoji najveća potreba, tj školama koje su pozicionirane u sredinama gdje ima veći broj učenika iz marginalizirane skupine stanovništva.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: