Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Puni tekst pitanja:

Obzirom da je Ministarstvo civilnih poslova BiH pribavilo saglasnosti kantona u Federaciji BiH da Kanton Sarajevo preuzme finansiranje i pravo na upravljačke strukture sedam institucija kulture upućujem pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu kulture i sporta da li su zaprimili očitovanje Ministarstva civilnh poslova BiH, odnosno, u kojoj fazi je ovaj značajni projekat započet od strane ministra Alikadića.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Direkcija za puteve, KJKP Park, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Profesionalna vatrogasna brigada, Vlada Kantona

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Puni tekst pitanja:

1. da Vlada Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede,
infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Kantonalnom upravom
Civilne zaštite, Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo, KJKP „Park“ d.o.o. i
Profesionalnom vatrogasnom brigadom Kantona Sarajevo poduzme potrebne
aktivnosti kako bi se na lokalitetu Stupske petlje postojeći jarboli / stubovi reparirali,
te postavile zastave Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo.
2. da Direkcija za puteve Kantona Sarajevo obezbijedi potrebna novčana sredstva za
inicijalnu reparaciju stubova, provjeru statike, eventualno učvršćivanje, premazivanje
antikorozivnim zaštitnim sredstvom, montažu elemenata za kačenje, spuštanje i
dizanje zastave, nabavku čeličnih užadi, koturova i kočnica za koturove, te nakon toga
predmetne stubove uz saglasnost o preuzimanju na redovno održavanje preda
Ministarstvu komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.
3. da Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
obezbijedi sredstva za redovno održavanje do kraja tekuće godine, te isto pripremi i u
Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu.
4. da Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
u saradnji sa KJKP „Park“ d.o.o. pripremi plan održavanja, pranja i zamjene zastava,
redovne provjere statike i periodičnog obnavljanja antikorozivnog premaza, pregled,
podmazivanje i reparaciju elemenata za kačenje, podizanje i spuštanje zastava.
5. da Profesionalna vatrogasna brigada Kantona Sarajevo pruži svu potrebnu tehničku
pomoć i podršku za realizaciju predmetnih aktivnosti.
6. da se sve navedene aktivnosti realizuju zaključno sa 23.11.2021. godine, kako bi se
zastave simbolično podigle na Dan državnosti Bosne i Hercegovine
25.11.2021.godine.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU BKC, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu ZA OBNOVU LOKALITETA I NAMJENE PROSTORA
OTVORENOG KINA “BOSNA” KAO OBJEKTA OD ZNAČAJA ZA KULTURU
KANTONA SARAJEVO :
1) Vlada KS da pruži punu podršku Javnoj ustanovi “Centar za kulturu Kantona Sarajevo” –
Bosanskom kulturnom centru, kao vlasniku parcele na katastarskoj čestiti 491/1 – lokalitetu
nekadašnjeg otvorenog kina “1. maj” / “Bosna”, da pokrene aktivnosti na stavljanju ovog prostora u funkciju građana i građanki Kantona Sarajevo.
2) Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo da izvrši provjere o trenutnom status bilo kakvih eventualnih imovinsko-pravnih sporova u vezi sa parcelom 491/1 koji bi mogli ugroziti,
usporiti ili osujetiti napore da se objekat privede namjeni i stavi u funkciji građana/ki Kantona
Sarajevo. Ukoliko postoji, tražimo da se postavi kao medijator u sporazumnom rješavanju ovog
dijela imovine, kako bi se isti što prije stavio u funkciju.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Vlada Kantona

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 47. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

1. Podnosim inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo putem Ministarstva komunalne privrede,  infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša formira radnu grupu, te u roku od  30 dana pripremi i donese Uredbu o obavljanju pogrebnih djelatnosti, upravljanju i održavanju  aktivnih i separatnih grobalja, u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima („Sl.novine  KS“ broj: 14/16, 43/16, 10/17, 19/17, 20/18 i 22/19). 

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
50. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, Vlada Kantona

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za uvođenje online vrtića, odnosno izradu platforme JU Djeca Sarajeva koja će imati sledeće:
• Upute i sekciju za e-upis,
• Spisak vrtića sa kartom gdje se nalaze,
• Jelovnik,
• Zdravstveni kutak,
• Pedagoški kutak,
• Logopedski kutak,
• Vrtić kod kuće,
i druge sekcije koje se u okviru izrade projekta pokažu kao neophodne i važne za razvoj i socijalnu uključenost naše djece.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

JU Služba za zapošljavanje KS, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj
25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), upućujem sljedeću zastupničku inicijativu kojom se obavezuje
Ministarstvo zdravstva:
 da radi veće pouzdanosti u rad zdravstvenih ustanova, prikuplja podatke od institucija nadležnih za
verifikaciju opreme zdravstvenih ustanova i vodi Registar verifikovanih svih zdravstvenih ustanova i
apoteka kojima je osnivač Kanton Sarajevo, kao i onih u privatnoj praksi za područje kantona u
skladu sa obavezama koje proizilaze iz važećih zakona i osnivačkih akata u obavljanju djelatnosti za
koju su registrovane, koji će se ažurirati na mjesečnom nivou kao redovna aktivnost.
 da na stranici Ministarstva zdravstva KS u cilju transparentnosti bude postavljen i stalno dostupan
javnosti link sa Registrom verifikovanih zdravstvenih ustanova i apoteka kojima je osnivač Kanton
Sarajevo, kao i onih u privatnoj praksi za područje kantona u skladu sa obavezama koje proizilaze iz
važećih zakona i osnivačkih akata u obavljanju djelatnosti za koju su registrovane, koji se ažurira na
mjesečnom nivou.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Univerzitet u Sarajevu, Vlada Kantona

Ministarstvo pravde i uprave, Vlada Kantona

44. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.11.2021

Puni tekst pitanja:

Inicijativa Vladi Kantona Sarajevo sa naglaskom na Ministarstvo pravde i uprave da razmotre mogućnost proširivanja javnih priznanja Kantona Sarajevo i uspostavu priznanja "Jovan Divjak" za izniman doprinos obrazovanju i priznanje "Tetka Zilha" za nesebičan humanitarni rad.

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Vlada Kantona

43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 03.11.2021

Puni tekst pitanja:

Iz kojeg razloga ste, nalogom od 30.09.2021. godine, po drugi put u toku pandemije COVID-19 premjestili Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju OJ Centar?
Zašto je za novu, privremenu lokaciju, odabrana ambulanta Kovači iz OJ Stari Grad koja se nalazi u drugoj opštini, koja nema elementarne uslove, prije svega parking, ali ni dostupnost javnog prijevoza s obzirom da veliki broj korisnika Centra spada u kategoriju invalida i ratnih vojnih invalida?
Da li nakon protesta i žalbi, a koje su na ovaj nalog i odluku uputili kako, uposlenici, tako i pacijenti Centra, imate namjeru pronaći novu, adekvatniju lokaciju - što od Vas očekujem kao zastupnik, ali i kao sugrađanin onih skupina čije je liječenje ugroženo ovakvom odlukom?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori