„Pokrećem Inicijativu da se u skladu sa nadležnostima i ingerencijama Vlade KS i resornog ministarstva obrazovanja KS, postupi i da ovlaštenje Pravobranilaštvu KS, da se urgentno izuzmu pečati od neovlaštenog lica (privremenom mjerom) i Na taj način deblo

Efendić Faruk
Inicijativa

„Pokrećem Inicijativu da se u skladu sa nadležnostima i ingerencijama Vlade KS i resornog ministarstva obrazovanja KS, postupi i da ovlaštenje Pravobranilaštvu KS, da se urgentno izuzmu pečati od neovlaštenog lica (privremenom mjerom) i Na taj način deblokira i omogući normalno funkcionisanje JU Osnovne muzičke škole na Ilidži, u skladu sa zakonskim propisima.“

Odgovor: 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, od razrješenja direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža od strane Vlade Kantona Sarajevo 2011. godine, aktivno poduzima sve radnje iz svoje nadležnosti, sa namjerom razrješavanja predmetne situacije. Navedene radnje podrazumijevaju i upućivanje Vladi Kantona Sarajevo svih zakonitih prijedloga za rješavanje situacije u toj školi.
Vlada Kantona Sarajevo je redovno informisana o događajima i procedurama koje se vode.
Zaključkom Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-05-5254-2/14, od 18.03.2014. godine traženo je od Vlade Kantona Sarajevo da dostvi informaciju o problemima i njihovom rješavanju u Osnovnoj muzičkoj školi Ilidža.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade tim povodom, a putem Stručne službe Vlade uputilo, akt, broj: 11/04-38-5776-5/14, od 01.04.2014. godine, a koji dostavljamo u prilogu ovog odgovora (skraćena verzija, zbog obimnosti materijala).
Vlada Kantona Sarajevo je donijela Zaključak, broj: 02-05-12763-46/14, od 08.05.2014. godine kojim, između ostalog, odbacuje kao formalno-pravno neuredan zahtjev za davanje saglasnosti na Odluku o razrješenju direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža donesen na trećoj vanrednoj sjednici Školskog odbora održanoj 21.06.2013. godine.
Pomenutim zaključkom je naloženo Ministarstvu unutrašnjih poslova da, kroz pružanje asistencije policije, omogući neometan ulazaku Školu i rad direktora JU Osnovna muzička škola Ilidža Mehmeda Bajraktarevića. Zaključak, broj: 02-05-12763-46/14, od 08.05.2014. godine dostavljamo u prilogu ovog akta.
Shodno navedenom, preedmetnu inicijativu nije moguće prihvatiti niti realizirati od strane ovog ministarstva.