Na predzadnjim sjednicama Skupštine Kantona Sarajevo, razmatrani su statuti javnozdravstvenih ustanova s područja Kantona Sarajevo te je na ista data saglasnost.

Bajramović Srna Segmedina
Pitanje

Na predzadnjim sjednicama Skupštine Kantona Sarajevo, razmatrani su statuti javnozdravstvenih ustanova s područja Kantona Sarajevo te je na ista data saglasnost. Postavljam pitanje kada će se na dnevnom redu ove skupštine naći Statut Univerzitetsko-kliničkog centra u Sarajevu koji je da podsjetim, nadležnim organima Kantona Sarajevo dostavljen još u septembru 2012. Godine. Stoga urgiram hitno dostavljanje Statuta UKC Sarajevo u proceduru davanja saglasnosti prema Skupštini KS. Napominjem da statut UKC Sarajevo nije upućen u proceduru davanja saglasnosti prema Skupštini KS ni nakon donošenja Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JU KCUS broj: 01-05-14304/13 od 15.05.2013. godine objavljen u Sl. Novinama KS“, br. 20/13.
KCU Sarajevo ne može biti talac nijednog nivoa vlasti, te mora imati statut kao opći akt usklađen sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, a kojim se uređuje organizacija i poslovanje ove zdravstvene ustanove. Iz tog razloga insistiram da na predstojećoj sjednici Skupštine KS razmatramo Statut UKC Sarajevo a s ciljem davanaj saglasnosti na isti saglasno članu 63. Stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

U Kantonu Sarajevo je preko 600.000 stanovnika kojima Klinički centar Univerziteta u Sarajevu obezbjeđuje odgovarajući nivo zdravstvene zaštite. Pored toga, a s obzirom na visok standard zdravstvene zaštite koji se obezbjeđuje u ovom kantonu, prema njemu je izražena i neselektivna migracija stanovništva iz drugih kantona slabije ekonomske moći.
I pored činjenice da je rok za usklađivanje sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti istekao u augustu mjesecu 2012.g, Federacija BiH još uvijek nije pokrenula inicijativu za preuzimanje osnivačkih prava nad KCUS. Odredbom člana 234. Zakona o zdravstvenoj zaštiti je utvrđen rok od dvije (2) godine, računajući od dana njegovog donošenja, za preuzimanje osnivačkih prava nad javnim zdravstvenim ustanovama od strane Federacije BiH, kantona, odnosno općina, shodno propisanim nadležnostima.
Značajno je istaći da postupak preuzimanja osnivačkih prava nad ovom javnom zdravstvenom ustanovom Federacija BiH nije provela niti po ranijem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je donesen 1997.godine, i bio na snazi do augusta 2010. godine kada je donesen naprijed pomenuti novi Zakon.
Vlada Republike Bosne i Hercegovine na sjednici od 02.09.1992. godine donijelo je Uredbu sa zakonskom snagom o osnivanju JU KCUS ( “Službeni list R BiH”, broj 15/92 i 13/94) (u daljem tekstu: Uredba), te je neophodno izvršiti preuzimanje osnivačkih prava i usklađivanje organizacije rada Kliničkog centra sa odredbama Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, koji je na snagu stupio 10.08.2010.godine.
Obzirom da Federacija BiH nije definisala status KCUS, a sjedište ove zdravstvene ustanove je na području Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, na više sjednica raspravljala o ovome pitanju, jer Kanton Sarajevo najvećim dijelom učestvuje u njenom finasiranju.
Znanja radi napominjemo, da je s tim u vezi Skupština Kantona Sarajevo svojim Zaključkom od 31.03.2005. godine i Zaključkom od 31.12.2007. godine, preporučila, odnosno zatražila od Vlade Federacije BiH da se izjasni u vezi preuzimanja osnivačkih prava, odnosno da se izjasni o prihvatanju Zakonom utvrđene obaveze sufinansiranja ove zdravstvene ustanove, što međutim do danas nije učinjeno, niti je odgovoreno po istim.
S obzirom na navedeno, situaciju usložnjava činjenica, da i pored toga što je Kanton Sarajevo suosnivač i uglavnom i finansijer Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo, Ministarstvo zdravstva i Vlada Kantona Sarajevo nemaju neposredan nadzor nad upravljanjem i rukovođenjem ove najveće zdravstvene ustanove u Federaciji BiH.
Nerazriješeni odnosi između suosnivača Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, posebno odnosi Federacije BiH i kantona suosnivača, svakako utiču na njegovo funkcionisanje i razvoj.
Imajući u vidu naprijed navedeno, te potrebu za osiguranjem i obavljanjem javno-zdravstvene djelatnosti za područje Kantona Sarajevo, neophodno je da Skupština Kantona Sarajevo donese odluku o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JU KCUS, što je ista i uradila. Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 15.05.2013. godine donijela je Odluku o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja javne ustanove KCUS, broj: 01-05-14304/13. Dakle, razlog za donošenje ove odluke sadržan je u članu 234. st. 1. i 2. kojim je utvrđen rok od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, u kojem će kanton preuzeti osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač te da odluku o preuzimanju osnivačkih prava donosi zakonodavno tijelo kantona.
U članu 1. ove odluke utvrđeno je da je Skupština Kantona Sarajevo Suosnivač Javne ustanove Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu što je u skladu sa članom 53. stav 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Također je utvrđeno da se ovom odlukom vrši preuzimanje prava i obaveza Osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanja KCUS sa odredbama člana 234. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Skupština Kantona Sarajevo prihvata prava i obaveze KCUS sa suosnivačima: Federacija BiH i jednim ili više kantona u Federaciji BiH, s tim da se međusobni odnosi, prava i obaveze suosnivača KCUS regulišu posebnim ugovorom koji sadrži sve potrebne elemente u pogledu osnivača, uloga, udjela, prava i obaveza svakog osnivača, upravljanja i imenovanja organa KCUS.
Ovom odlukom vrši se preuzimanje prava i obaveza Osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanja Javne ustanove Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, koja ima status univerzitetsko- kliničke bolnice sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Napomene radi Općinski sud u Sarajevu je dana 11.03.2013. godine donio Zaključak broj: 065-0-Reg-13-000390, kojim nalaže JU KCUS da uskladi djelatnost KCUS sa klasifikacijom djelatnosti BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 47/10 od 08.06.2010. godine, te da uskladi status KCUS sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“, 46/10) te dostavi odluke u skladu sa čl. 53 i 54 navedenog zakona o preuzimanju prava osnivača pa tek treba da dostavi statut KCUS usklađen sa klasifikacijom djelatnosti i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti

Shodno naprijed navedenom potrebno je preduzeti sljedeće aktivnosti:
1. Regulisati pitanje preuzimanje osnivačkih prava nad zdravstvenom ustanovom u smislu odredaba Zakona o zdravstvenoj zaštiti, tj. u smislu odredaba Zakona o ustanovama .
2. Tek nakon preuzimanje osnivačkih prava nad KCUS, donijeti Statut KCUS na koji su saglasnost dali svi suosnivači usklađen sa klasifikacijom djelatnosti i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.