"Da li resorna ministarstva rade i imaju li godišnji plan upisa mladih u srednje škole i fakultete koji su finansirani iz budžeta shodno planu potreba za realnom radnom snagom i shodno projektovano potrebnim strukturama u privredi i nadgradnji?"

Backović Zaim
Pitanje

"Da li resorna ministarstva rade i imaju li godišnji plan upisa mladih u srednje škole i fakultete koji su finansirani iz budžeta shodno planu potreba za realnom radnom snagom i shodno projektovano potrebnim strukturama u privredi i nadgradnji?"

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo nije nadležno za izradu godišnjeg plana upisa mladih u srednje škole i fakultete.

Odgovor Ministarstva obrazovanja nauke i mladih
ODGOVOR

Članom 78., stav 2. i 3. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/10 je navedeno, citiramo:
„Konkurs za upis redovnih učenika u prvi razred srednje škole kao javne ustanove sadrži:
a) broj kandidata po školama i zanimanjima i
b) kriterije za upis učenika u prvi razred koji obavezno reguliraju žalbeni postupak.
Elemente iz prethodnog stava utvrđuje Vlada na prijedlog Ministarstva, pri čemu će uzeti u obzir mišljenje udruženja poslodavaca i stanja na tržištu rada“.
Iz citiranog člana Zakona jasno proizilazi da ovo Ministasrtvo ima zakonsku obavezu pribavljanja mišljenja, odnosno relevatnih podataka o stanju na tržuištu rada, te potrebama poslodavaca za određenim vrstama zanimanja.
S tim u vezi, Ministarstvo svake školske godine, u maju mjesecu dobija podatke od Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, koji sadrže trenutno stanje i podatke o deficitarnim i suficitarnim zanimanjima u Kantonu Sarajevo, koje učinimo dostupnim javnosti, odnosno svim zainteresiranim strukturama.
Ministarstvo te podatke obavezno prosljeđuje svim srednjim školama, koje su dužne ove podatke postaviti na vidno mjesto unutar svake škole, kako bi roditelji, ali i učenici bili u mogućnosti da steknu uvid u zanimanja koja su deficitarna, odnosno suficitarna.
Isto tako, u saradnji sa Zajednicom srednjih škola, ovo ministasrtvo svake školske godine planira upis učenika u prvi razred srednje škole.
Međutim, jedan od ograničavajućih faktora je i činjenica da bi smanjenjem upisa učenika u određene škole, došlo do stvaranja tehnološkog viška, što predstavlja ozbiljno socijalno pitanje o kojem vodimo računa.
Isto tako, u posljednjih nekoliko godina je u Kantonu Sarajevo evidentan trend upisa učenika u gimnazije i kontinuirano povećanje zahtjeva roditelja i učenika za upis u ovu vrste srednje škole, bez obzira na činjenicu da je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo suficitarno zanimanje svršeni maturant gimnazije.
Nažalost, udruženja poslodavaca, i pored inicijativa pokrenutih od strane Ministarstva, do sada nisu iskazali interesovanje kada je u pitanju navedena predmetna problematika.
I pored svega, Ministarstvo je spremno sa svim relevantnim i zainteresiranim strukturama ponovo aktuelizirati ovo pitanje, s ciljem bolje konkurentnosti mladih ljudi na tržištu rada nakon završetka srednje škole.

Prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 42/13-Prečišćeni tekst) Vlada Kantona Sarajevo donosi odluku o broju i strukturi studenata koji se upisuju u prvu studijsku godinu prvog i drugog ciklusa studija na javnoj visokoškolskoj ustanovi.
Također, prema odredbama istog Zakona, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo razmatra inicijalni prijedlog visokoškolske ustanove i predlaže Vladi broj i strukturu studenata koji se upisuju u prvu studijsku godinu prvog i drugog ciklusa studija na javnoj visokoškolskoj ustanovi.
Shodno naprijed navedenom, prije početka svake studijske godine Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo razmatraju prijedlog Univerziteta u Sarajevu za upis studenata u prvu godinu studija prvog i drugog ciklusa studija i u tom smislu, u svjetlu ustavom zagarantovanog prava na obrazovanje te važavajući slobodu izbora svakog kandidata za upis na odgovarajuću visokoškolsku ustanovu i studijski program, valorizuje aktuelna društvena kretanja i zahtjeve tržišta rada.