Da Kantonalni operativni centar CZ, prema Zakonu o nadležnostima Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 39/08) preuzme koordinaciju barem u četiri gradske općine, kako ne bismo imali četiri različita tehn

Haverić Tarik
Inicijativa

Budući da je Općina Stari Grad već pustila u funkciju Općinski operativni centar civilne zaštite i izvršila nabavku opreme, a da je u toku provođenje nabavke u Općini Novo Sarajevo, bez ikakvih garancija da će oprema biti kompatibilna - podnosim inicijativu da Kantonalni operativni centar CZ, prema Zakonu o nadležnostima Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 39/08) preuzme koordinaciju barem u četiri gradske općine, kako ne bismo imali četiri različita tehnološko – organizaciona sistema, već jedan jedinstveni gradski i ako je moguće kantonalni.

Kvalitetno pripremljen elaborat od nezavisne ali akreditovane institucije znatno bi umanjilo troškove općina , a Kanton i Grad Sarajevo bi dobili sistem obavještavanja, javljanja i uzbunjivanja kojim bi se zadovoljili EU standardi.”

Odgovor: 

ODGOVOR:
Prema informacijama sa kojima raspolaže ovo ministarstvo, a koje su dobijene od strane Kantonalne uprave civilne zaštite, Federalna uprava civilne zaštite je izradila projekat “Tehničko-tehnološko i organizacijsko rješenje sistema za komunikacijsku i informacijsku podršku Federalnog operativnog centra civilne zaštite (FOC CZ), kao i projektni zadataka “Sistema za komunikacijsku i informacijsku podršku operativnih centara civilne zaštite u kantonalnim upravama civilne zaštite kojim se na jedinstvenim osnovama rješava pitanje opremanja svih operativnih centara civilne zaštite, te postiže kompatibilnost sredstava i opreme u Federalnim, kantonalnim i općinskim centrima civilne zaštite.

Navedena projektna dokumenta su dostavljena svim kantonima i općinama u Federaciji Bosne i Herecegovine na osnovu kojih bi se trebali realizovati projekti opremanja kantonalnih i općinskih centara civilne zaštite.

Po pitanju preuzimanja koordinacije za uspostavljanje jednog gradskog tehnološko-organizacionog sistema obavještavanja, javljanja i uzbunjivanja na području četiri gradske općine, odgovor ćete dobiti od Kantonalne uprave civilne zaštite, kojoj je također upućena Zastupnička inicijativa.