Zašto se dozvolilo, šta je razlog i ko je odgovoran što se nije implementirao program sanacije JKP ZOI'84, usvojen od ove Skupštine, decembra prošle godine?

Hajdarević Hadžem
Pitanje

"Zašto se dozvolilo, šta je razlog i ko je odgovoran što se nije implementirao program sanacije JKP ZOI'84, usvojen od ove Skupštine, decembra prošle godine?
Davno je bilo kada je ova Skupština dala saglasnost na izuzimanje poslovne zgrade ovog javnog preduzeća iz javnog dobra u svrhu stavljanja pod hipoteku radi kreditnog zaduženja.
I ništa se od svega toga nije realizovalo. Danas imamo štrajk uposlenika ovog preduzeća.
Prije četiri mjeseca kada ne donesen Sanacioni program obaveze prema uposlenicima su bile 4 neisplaćene plaće. Danas je to duplo, dakle 8, plus neisplaćeni doprinosi i druge obaveze.
Pitam resornog ministra:
- ima li upravljačka struktura preduzeća (uprava i menadžment snage sa zajedno sa resornim ministarstvom provede Sanacioni program i njime predviđene mjere u saniranju stanja ovog preduzeća)

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor:
Skupština Kantona Sarajevo je 23.12.2013. godine donijela Odluku o prihvatanju Programa sanacije KJP "ZOI'94" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo. Odmah po usvajanju Programa sanacije krenulo se u njegovu realizaciju. Kao prvi korak, poduzete su aktivnosti na izradi Programa zbrinjavanja viška uposlenika od strane uprave preduzeća. Isti je dostavljen Ministarstvu privrede u februaru 2014. godine, ali bez mišljenja Sindikata što je isti bio dužan dostaviti u skladu sa članom 98. Zakona o radu, pa je, po nalogu ovog Ministarstva, dostavljen upotpunjen Program zbrinjavanja 10.03.2014. godine. Da bi se pristupilo realizaciji zbrinjavanja viška uposlenika potrebno je obezbijditi sredstva za isplatu zaostalih plaća i doprinosa, kako bi se isti mogli prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Za ovaj prvi korak preduzeće nema sredstava.
Vama je poznato da realizacija Programa sanacije nije moguća bez obezbijeđenih sredstava, te se moralo sačekati donošenje Budžeta za 2014. godinu kojim su planirana sredstva u iznosu od 552.000,00 KM za plaćanje polovine rate kredita, podrška projektima KJP "ZOI'84" – 2,5 miliona iz kreditnih sredstava i 100.000 KM – podrška sajmovima KJP "ZOI'84" i KJP Centar "Skenderija".
Na narednoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo koja je zakazana za 29.04.2014. godine razmatrat će se Prijedlog odluke o davanju saglasnosti KJP "ZOI'84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za upis hipoteke na poslovnu zgradu radi kreditnog zaduženja kod poslovne banke u iznosu od 8.000.000,00 KM.
Ministarstvo privrede aktivno radi i sarađuje sa upravljačkom strukrurom ovog javnog preduzeća u nastojanju da se prevaziđu veliki problemi u kojem se preduzeće nalazi, a do kojih ga nije dovelo ovo Ministarstvo nego prethodni menadžment protiv koga se vodi krivični postupak pred nadležnim pravosudnim organima Kantona Sarajevo.

S poštovanjem,

M I N I S T A R

mr.sci. Emir Hrenovica