Pristup WEB stranici na kojoj su objavljene „Službene novine Kantona Sarajevo“

Fazlija Nedžad
Inicijativa

Na osnovu članova 172., 173., Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, pokrećem inicijativu za davanje autentičnog tumačenja Zakona o izmjenama i dopunama zakona o objavljivanju propisa i drugih opštih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“ i to članova 5. i 6. izmjena Zakona.

Obrazloženje

Izmjenama Zakona, koje su donesene na 3. Skupštini Kantona Sarajevo održanoj 27.04.2011. godine, propisano je da se poseban interes Kantona ostvaruje omogućavanjem besplatnog pristupa WEB stranici na kojoj su objavljene „Službene novine Kantona Sarajevo“, jer se na taj način obezbjeđuje transparentnost i omogućava ostvarivanje prava i obaveza utvrđenih propisima Kantona.
Zato što se ova zakonska odredba ne provodi, zbog nejasnoća šta znači pristup i kome WEB stranici bez naknade tražim da se donese autetntično tumačenje članova 5 i 6. Izmjena Zakona.

Odgovor: