Tačke dnevnog reda van Programa rada

3. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

17. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period 01.01.-31.12.2010. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01.-31.1


18. Izvještaj o radu Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa finansijskim pokazateljima;


19. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2010. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog - privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2011. godinu;


Program javnih investicija Kantona Sarajevo za 2011. - 2013. godinu;


Izvještaj o radu Upravne inspekcije za period 01.01. - 31.12.2010. godine


Izvještaj o primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u 2010. godini


3. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

5. Nacrt zakona o koncesijama


6. Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu


7. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2010. godine;


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu da Općina Centar Sarajevo, prema izdatoj urbanističkoj saglasnosti i lokaciji objakta, utvrdi uz naknadu prvenstveno pravo korištenja zemljišta u svrhu izgradnje stambenog objekta u korist


9. 1 Stavlja se van snage Odluka o davanju saglasnostina tekst sporazuma o saradnji između Kantona Sarajevo (BiH) i Varaždinske županije (Republika Hrvatska) donesena na sjednici održanoj 17.02..2011. godine;


9. 2 Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na novi tekst Sporazuma o saradnji između Kantona Sarajevo (BiH) i Varaždinske županije (Republika Hrvatska)


10. Prijedlozi odluka o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnih javnih komunalnih preduzeća sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i to


2. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-prvi nastavak

11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke i o izboru predsjedavajućih zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela, Skupštine Kantona Sarajevo


12. Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo


13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Programa rada JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2011. godinu


15. Izvještaj o radu ustanova iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja za školsku 2009./10. godinu sa programom rada za školsku 2010./11. godinu


16. Finansijski izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2009. godinu sa finansijskim planom za 2010. godinu (zbirno);


17. Skupstina je usvojila Izvjestaj 0 radu ustanova iz oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja za skolsku 200911 0 godinu sa programom rada za skolsku 2010111 godinu;


18. Izvještaj o radu ustanova iz oblasti srednjeg obrazovanja za školsku 2009./10. godinu sa programom rada za školsku 2010./11. godinu


19. Poslanička pitanja, inicijative i odgovori


Informacija o izvršenoj reviziji statusa civilnih žrtava rata za period 01.08.2009. godine do 31.08.2010. godine


Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2011. godini sa načinom i kriterijima za realizaciju


2. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu


3. Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu


4. Preporuke i mišljenja Ureda za reviziju insitucija u Federaciji Bosne i Hercegovine data u Konačnom izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2009. godinu


5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda, rashoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2011. godinu


7. Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2011. godin


8. Program obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05. do 09.05.2011. godine


10. Prijedlog odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Tehničkog muzeja Sarajevo