Tačke dnevnog reda van Programa rada

6. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Informacija o realizaciji novčanih sredstava podsticaja za 2010. godinu po Zakonu o novčanim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo;


Informacija o aktivnostima u oblasti suprotstavljanja kriminaliteta, stanja javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja za period januar – mart 2011. godine


Informacija o realizaciji novčanih sredstava podsticaja za 2010. godinu po Zakonu o novčanim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Kantona Sarajevo;


5. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2010. godinu sa odlukama Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljen


18. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva


19. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona S


20. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Mišljenjem Ministarstva fina


21. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva


22. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, ka


23. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenj


24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva


25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravst


26. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdrav


27. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Mi


28. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva


29. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenje


30. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju Sarajevo za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdra


31. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva, Mišljenjem Ministar


32. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2010. godinu sa odlukama Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kanton


Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu za 2010. godinu


Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2010. godinu


Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2011. godini sa načinom i kriterijima za realizaciju


5. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Prijedlog zaključka o prihvatanju Rezolucije o Srebrenici Evropskog parlamenta


3. Izvještaj o izvršenju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2010. godine;


5. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i UniCredit bank Austria AG za finansiranje Projekta nabavke opreme za KJKP „Rad“ d.o.o. Sarajevo


6. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i UniCredit bank Austria AG za finansiranje Projekta nabavke opreme i pružanje usluga za dvije bolnice u Sarajevu (KCUS i Opća bolnica)


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na akt o koncesiji između Vlade Kantona Sarajevo i Glavne uprave za imovinu i opće poslove, Služba za upravljanje nekretninama AP Friuli Venezia Giulia (Italija);


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju kod UniCredit bank d.d. Mostar za kredit u iznosu od 5.000.000,00 KM


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2011. godinu


10. Prijedlog odluke o ostvarivanju prava iz osnova socijalne, zdravstvene i boračko-invalidske zaštite povratnika iz Kantona Sarajevo na područje entiteta Republika Srpska