Tačke dnevnog reda po sjednicama

Nastavak Treće radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o poklonu između HOPE AND HOMES FOR CHILDREN Engleska, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Himze Polovine br. 13 i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, kojim HOPE AND HOMES FOR CHILDREN Engleska poklanja nekretninu upisanu u Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu u ZK izvadku broj: 2994 K.O. SP_HRASNICA, k.č. 2876/98 u naravi stambena zgrada površine 95 m2 i dvorište 215 m2 ukupne površine 310 m2 , što odgovara upisu u katastarski operat PL broj: 1274 parcela broj 1942 K.O. Ilidža;


12. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat „Tramvajska pruga Ilidža - Hrasnica“;


13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu".


14. Nacrt privremene odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje”.


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Šesta Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo za 2023.godinu


3. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2023.godinu;


4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2023. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2023. godinu.


5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2023. godinu;


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Prvi nastavak Četvrte Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2023. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2023. godinu;


11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju postojanja javnog interesa za osnivanje Javne ustanove Osnovna škola “ROSULJE” Vogošća;


12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za osnivanje privatne srednje škole pod nazivom - Privatna međunarodna gimnazija QSI International School of Sarajevo – QSI Međunarodna kvalitetna škola Sarajevo


13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o zakupu poslovnog prostora Poslovne zgrade KJP Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo, koji zaključuju Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i KJP Centar „Skenderija“ d.o.o. Sarajevo;


Peta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo;


3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvrđivanju kandidata za mjesto predsjedavajućeg ili zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


ČETVRTA RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Odluke o razrješenju premijera Kantona Sarajevo


3. Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu;


4. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu;


5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Tucaković Ilijaza sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale - rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo broj: 01-04-19714/21 („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21);


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Tucaković Iljaza sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21 i 5/23)


7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji bespravno izgrađenih objekata radi rušenja, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i „Bosnaplast“ d.o.o. Sarajevo sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21 i 5/23);


8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji bespravno izgrađenog stambenog objekta, štale, sušnice i plastenika sve izgrađeno na k.č 173, 174/1 i k.č 174/3, K.O. Kobilja glava, između Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Sivac Saliha sa druge strane u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21) radi rušenja u svrhu izgradnje saobraćajnice I transverzale, tunel Kobilja glava.


9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine označene kao k.č. broj 22 gradilište k.o. SP_Sarajevo Mahala LXVIII, što po novom premjeru odgovara k.č. broj 2386/1 k.o. Sarajevo V, između Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Univerziteta u Sarajevu sa druge strane;


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


STENOGRAMI I ZAPISNICI