Tačke dnevnog reda po sjednicama

44.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. a) Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za period 05.06 2018. godine do 17.07. 2018. godine sa pokazateljima perioda juli - decembar 2017. godine i januar-juni 2018. godine; b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za period od 01.06-13.07. i 14.07-17.08 2018. godine


3. Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo


4. Prijedlog zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo


5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama


6. Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi;


7. Nacrt zakona o studentskom standardu u Kantonu Sarajevu


10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova , medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za ratne vojne invalide na području Kantona Sarajevo


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2018. godine


Strategija upravljanja dugom Kantona Sarajevo 2018.-2020. godina


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2018. godine


ZAPISNIK I STENOGRAM


Informacija Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture broj: 27-05-25606/18 od 19.06.2018. godine, u vezi sa Rješenjem Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine broj: UP-01-26-2-025-43/17 od 07.06.2018. godine donesenom po Zaključku o pokretanju postupka protiv privrednog subjekta KJKP „Toplane“ d.o.o. Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo


Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u 2017. godini


Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata u toku 2017. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-juni 2018. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u 2017. godini


Informacija o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2017. godini


Izvještaj o izvršenim inspekcijskim pregledima Upravnog inspektorata u toku 2017. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juli 2018. godine


Stavovi Vlade Kantona Sarajevo


Dokument okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo za period 2019-2021 godina


Strategija upravljanja dugom Kantona Sarajevo 2018.-2020. godina


45. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


10 Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom-hitni postupak


Nastavak 43.radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

7. Prijedlog zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na nasljeđe i poklone


8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija


9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;


10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom


11. Nacrt zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo