Tačke dnevnog reda po sjednicama

III nastavak 8. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

24. Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja za 2021. godinu (zbirno).


II nastavak Osme radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

8. Prijedlog Deklaracije za očuvanje zona sanitarne zaštite i kvaliteta vode za piće izvorišta „Sarajevsko polje“;


9. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2021. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2021. godinu) sa prilozima


10. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu


11. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu


Nastavak Osme radne sjednice Skupštine Kantona Sarjevo

5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2023.godinu;


6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja sagrađenog na k.č. br. 4154/83 K.O. Novo Sarajevo IV, nastala od k.č. br. 4154/1 K.O. Novo Sarajevo IV, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Balićevac Seada i Rekić Mirsade sa druge strane, u svrhu izgradnje „IX“ transverzale – rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 18/21 i 5/23);


7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice;


Prva Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Informacija o sigurnosti u saobraćaju u Kantonu Sarajevo broj: 02/01-23-26605/23 od 08.06.2023. godine


2. Prijedlog Odluke o oslobađanju/povratu školarine studentima Univerziteta u Sarajevu upisanim u studijsku 2022/2023. godinu


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Osma Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2023. godinu


3. Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može u ime Kantona Sarajevo pristupiti potpisivanju ugovora za dodjelu stana u vlasništvo pripadnicima braniteljske populacije koji će biti zaključeni pred Kemalom Karićem, notarom iz Sarajeva između Kantona Sarajevo, Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo kao Prenosioca i trenutnih korisnika stanova kojim su dodijeljeni stanovi na korištenje, kao sticalaca;


4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o doniranju šest modularnih stambenih jedinica (kontejnera) i 15 profesionalnih isušivača vlage MASTER - Profi DH752, bez naknade, Općini Ilidža.


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu za 2022. godinu i Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2022. godinu


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćajana području Kantona Sarajevo za mjesec februar 2023. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec decembar 2022. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec januar 2023. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - mart 2023. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec mart 2023. godine


Sedma radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Verifikacija odluka Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo za 2022. godinu;


3. Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice Zvornička, na području Općine Novo Sarajevo


4. Prijedlog Odluke o davanju naziva cesti na području Općine Stari Grad Sarajevo


5. Prijedlog odluke o davanju naziva dijelu ulice na području Općine Centar


6. Prijedlog Odluke o imenovanju Etičkog vijeća Skupštine Kantona Sarajevo


7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo