Zastupnička pitanja

Bilsena Šahman

09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Stavljanje Diazepam klizmi 5mg I 10 mg na esencijalnu listu lijekova .


Vildana Bešlija

10.03.2022
Puni tekst pitanja:

Prema navedenoj procjeni 2021.godina će biti završena sa 22 miliona viška prihoda nad rashodima, od toga se 21,3 miliona odnosi na mjere podsticajne politike zapošljavanja čija se realizacija prenosi u 2022.g.. Molim za objašnjenje zašto je ovako ogroman iznos sredstava ostao neutrošen.

2. Neutrošena sredstva se odnose na 14 programa. Koji od ovih programa imaju najveći stepen realizacije u 2021.g., a koji najmanji?

3. Planirano je izuzetno veliko smanjivanje sredstava za mere aktivne politike zapošljavanja u 2022. i u slijedeće dvije godine u odnosu na realizaciju u prethodnim godinama - samo 6 miliona za 2022.g. Možete li obrazložiti ovakav pristup?

4. Molim vas i za informaciju o tome da li je vršena analiza efikasnosti pojedinih mjera aktivne politike zapošljavanja i ako nije da li je planirana ovakva analiza odnosno evaluacija rezultata mjera aktivne politike zapošljavanja u cilju boljeg planiranja mjera u 2022. i slijedećim godinama.


Haris Pleho

10.03.2022
Puni tekst pitanja:

Da li je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje provjerilo navode i žalbe roditelja i djece da u Građevinsko-geodetskoj školi djeca ne pohađaju nastavu u adekvatnim uslovima (bez grijanja)?


Neira Dizdarević

09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Molim Ured za borbu protiv korupcije da u okviru svoje nadležnosti izvrši nadzor nad postupanjem KJKP Vodovod i kanalizacija, kao i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša zbog toga što je nadležno resorno ministarstvo i gore pomenuto preduzeće propustilo uspostaviti ekonomsku cijenu vode za urbani dio Bjelašnice koji treba biti višestruko veći zbog potrošnje električne energije za pumpe koje vodu moraju dopremiti sa izvorišta Sarajevsko polje na veliki nadmorsku visinu i time se nanosi ekonomska šteta preduzeću, kao i diskriminacija ostalih potrošača.”


09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove da u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo poduzmu radnje da se provjeri da li uzimanje pozajmica navedeno u gore pomenutom aktu koje se desilo bez zakonske odluke etažnih vlasnika ima obilježja krivičnih djela krađe shodno članu 286. Krivičnog zakona FBiH, zloupotrebe povjerenja shodno članu 297. kao i ostalih mogućih krivičnih djela od strane predstavnika etažnih vlasnika i upravnika/upravitelja.

Molim nadležni sektor da provjeri da li su upravnici/upravitelji pozajmice isplaćivali sa bankovnih računa svojih pravnih lica, a ne sa transakcijskih računa upravnika/upravitelja otvorenih isključivo za poslove upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova zgrade, jer se na tim računima nalaze sredstva ostalih zgrada, te bi na takav način upravitelj pozajmljivao

novac koji nije njegov što predstavlja krivično djelo. Molim da mi se za svaku pozajmicu iz nadzora dostavi kopija bankovne uplatnice vezano za svaku pozajmicu.

Molim Ministarstvo pravde i uprave da pruži stručnu pomoć državnim službenicima nadležnog sektora Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalne uprave za inspekcijske poslove po ovom pitanju, a Ured za borbu protiv korupcije da prati u okviru svoje nadležnosti postupanja državnih službenika jer su etažni vlasnici na području Kantona Sarajevo uzeli pozajmica u iznosu preko mi


09.03.2022
Puni tekst pitanja:

“Podnosim inicijativu ukoliko do sada ništa nije poduzeto za sanaciju dijela kolektora Igman-Hadžići na Brezovači koja bi bila uvrštena u rebalans budžeta 2022. godine zbog izlijevanja fekalnog sadržaja na Vrelo Bosne čime izvorište Sarajevsko polje ugroženo, a dodatnom urbanizacijom Bjelašnice stanje se pogoršava. Ukoliko je potrebno pozivam Vladu Kantona Sarajevo da zajedno sa resornim ministarstvima se i kreditno zaduži, jer pitka voda nema cijenu.”


09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika naselja Bulevar-Stup ljubazno molim da izvršite nadzor u okviru svoje nadležnosti nad postupanjem inspekcijskih organa i službi Općine Ilidža i njenih službenika i namještenika po pitanju poduzetih koraka na uklanjanju reklama sa fasada zgrada u naselju Bulevar.

Služba za inspekcijski nadzor Općine Ilidža izvršila je inspekcijski nadzor nad postavljanjem reklama i utvrdila kako to stoji u aktu broj 15-19-2149/20 od 07.09.2020. da investitor Bulevar d.o.o. ima odobrenje za postavljanje istih izdato od strane Službe za prostorno uređenje Općine Ilidža što pobija akt broj 03-interno/21 od 15.11.2021. a sve vezano za akt broj 13-04-5153–2/20 od 15.11.2021. u kojem stoji da Služba za prostorno uređenje nije izdala urbanističku saglanost za postavljanje reklama u naselju, što inspektor u svome nadzoru u 2020. godine propustio utvrditi tokom inspekcijskog nadzora.

U narednom inspekcijskom nadzoru inspektori Faruk Pijalović i Amir Arnautović u nadzoru od 20.12.2021. godine akt broj 11-19-SL/21 opet utvrđuju gore pomenutu činjenicu u vezi odobrenja za postavljanje izdato od strane Službe za prostorno uređenje Općine Ilidža

zanemarujući opet akt broj 03-interno/21 od 15.11.2021. kao i utvrđivanje ispunjenosti uslova koje propisuje Odluka o postavljanju firmi i reklama na fasadama i uređenju fasada na području Općine Ilidža (Službene novine KS 21/06).

Prema informacijama od strane etažnih vlasnika inspektor je naložio otklanjanje nedostataka zbog buke i vlage koje izazivaju reklame u zadnjem inspekcijskom nadzoru, ali sve gore pomenute činjenice je propustio provjeriti i postupiti po zakonskom okviru.

Etažni vlasnici i dalje imaju probleme sa bukom i vlagom i dalje se pitaju ko je dozvolio postavljanje reklama bez urbanističke saglasnosti i ispunjenih uvjeta iz Odluke o postavljanju firmi i reklama na fasadama i uređenju fasada na području Općine Ilidža (Službene novine KS 21/06).


Samir Suljević

09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Imajući u vidu da je usvajanjem Budžeta za 2022. godinu, Skupština Kantona

Sarajevo obezbijedila 280.000 KM, za potrebe povećanja plata (10%) uposlenicima

JP Tv Sa, koje se nalazi u Vašem resoru, a da isto nije urađeno, postavljam

ZASTUPNIČKA PITANJA

1. Kako je Budžet zakon, a zakon se mora sprovoditi, da li neisplaćivanjem povećanja plata uposlenicima JP TV SA prekršen zakon?

2. Ako je zakon prekršen, šta će te preduzeti?


Amra Hasagić

10.03.2022
Puni tekst pitanja:

Molila bih da mi se dostave tačne informacije o sredstvima ZZOIR Kantona Sarajevo koja su utrošena na pomenuti program ( za period 2019, 2020 i 2021 godina) kao i o sredstvima koja se eventualno nisu iskoristila a mogla su se usmjeriti na bolesnike koji se nalaze na listi čekanja, rebalansom je sigurna sam izvršena prenamjena, zanima me na koju poziciju?.


Haris Zahiragić

11.03.2022
Puni tekst pitanja:

Na osnovu inicijative koju sam lično uputio, Skupština KS je donijela Zaključak da se duple zlatne značke na Univerzitetu u Sarajevu, prime u odgovarajuća naučna zvanja asistenata na matičnim fakultetima.
S obzirom da je prošlo dovoljno vremena od usvojene inicijative, zanima me u kojoj fazi je realizacija navedenog zaključka i šta konkretno je do sada urađeno na njenoj realizaciji?


Sabahudin Delalić

09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu ministru zdravstva, gospodinu Vraniću, da izvrši izmjenu Odluke koju je donio bez saglasnosti Ministarstva za boračka pitanja i Saveza RVI (koji ostvaruju dopunska prava boraca) na način da izbriše pojam da doktori (opće prakse i ortopedi) propisuju ortopedsko pomagalo za RVI obzirom da je o riječ trajnom pravu koje se ne mjenja i da ZZO KS i Ministarstvo zdravstva KS instanca koja provjeraava i odobrava kada korisnik se stekne to pravo /datum ,mjsec i godina/.


Igor Stojanović

09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za otvaranje budžetske stavke KK Bosna u iznosu od 2 miliona KM


Hamed Aljović

04.01.2022
Puni tekst pitanja:

Koliko je novca uplaćeno advokatima iz Budžeta za zastupanje Osnovne muzičke škole Ilidža u periodu 2014-2020. godina u sudskim sporovima koje je uzrokovala Uprava škole i kojim advokatima (ime i prezime)?


Elmedin Konaković

04.01.2022

04.01.2022
Puni tekst pitanja:

Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo

Sutra je tačno 40 dana od tragične smrti Džene Gadžun.
Da li poduzimate adekvatne radnje u istrazi? Jeste li saslušali sve osumnjičene?
U svojim ste obraćanjima obećali prioritetno postupanje u ovom slučaju, tražim da postupate u skladu sa obećanjima.


Vibor Handžić

04.01.2022

04.01.2022
Puni tekst pitanja:

Da li mi možete dostaviti informaciju koji je broj prijavljenih po pozivu za zaključenje ugovora o vansudskoj nagodbi za isplatu finansijskih potraživanja iz radnog odnosa uposlenicima organa i institucija KS na osnovu pravosnažnih sudskih presuda?


Amra Hasagić

29.12.2021
Puni tekst pitanja:

Upućujem pitanje Ministarstvu za visoko obrazovanje a koje se odnosi na odgovor koji sam dobila na ranije postavljena pitanja da se izvrše sve neophodne pripremne radnje za uspostavu centra za mlade Kantona Sarajevo.


04.01.2022

Vildana Bešlija

29.12.2021
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za pojačan nadzor i kontrolu osoba koje posjeduju, pale, ustupaju, prodaju, kupuju ili nude petarde i druga pirotehnička sredstva, bez odobrenja nadležnog organa, kao i osoba koje priređuju bakljade, vatromete ili slične priredbe bez propisane najave ili mimo zabrane nadležnog organa ili bez preduzimanja mjera osiguranja.


Segmedina Srna-Bajramović

04.01.2022

Samir Suljević

Puni tekst pitanja:

Stambeno-poslovne zgrade „Palma“ i „Loris“, naselje Hrasno, Općina Novo Sarajevo i poslije dvadeset i pet godina nakon rata predstavljaju estetsko ruglo Sarajeva i sigurnosnu opasnost za građane KS. To jedne od rijetkih zgrada sa velikim brojem stanara, u čiju obnovu nisu uložena skoro nikakva finansijska sredstva, osim pojedinačnih akcija stanara. Prije dvije godine na javnom pozivu za energetsko utopljavanje zgrada od strane Ministarstva, zgrada „Palma“ bila prva na rang-listi, ali je „odlaskom“ Vlade šestorke, ovaj projekat zaustavljen. U skladu s navedenim postavljam

ZASTUPNIČKO PITANJE

Da li Ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo planiraju sanaciju, odnosno energetsko utopljavanje ovih zgrada ?


Danijela Kristić

29.12.2021
Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu za osvjetljenje gradskog groblja Vlakovo uključujući i glavne saobraćajnice.


Haris Zahiragić

29.12.2021

Bilsena Šahman

29.12.2021
Puni tekst pitanja:

Molim vas da naložite KUIP da izvrši pregled svih izvorišta kiji nisu u sastavu KJKP ,,ViK,,I da se ista stave pod zaštitu kao potencijalnaizvorišta koja će koristiti ovo javno preduzeće , takođe molim da se izvrši inspekcijski nadzor nad bivšom kasarnom Žunovnica-Hadžići u kojoj se trenutno odlaže otpad različitog porijekla