Zastupnička pitanja

Neira Dizdarević

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020
Puni tekst pitanja:

astupničku inicijativu:

“Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove KS da provede SVE obaveze iz UREDBE O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO shodno članu 7. (Službene novine KS 21/19), a naročito pitanja i odgovore, te inicijative zastupnika Skupštine KS.”


17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

Elvis Vreto

12.03.2020

12.03.2020

Segmedina Srna-Bajramović

12.03.2020

17.03.2020

12.03.2020

12.03.2020

Vildana Bešlija

17.03.2020

17.03.2020

Damir Nikšić

17.03.2020

Vibor Handžić

12.03.2020

Haris Pleho

17.03.2020

Damir Marjanović

17.03.2020

17.03.2020

Danijela Kristić

17.03.2020

17.03.2020

Zvonko Marić

17.03.2020