Zastupnička pitanja

Jasmina Bišćević-Tokić

04.11.2021

Danijela Kristić

27.10.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu molbe etažnih vlasnika molim da izvršite nadzor nad radom upravnika Metal export na zgradi u ulici Topal Osman-paše 12, općina Novo Sarajevo.

Prema tvrdnjama etažnih vlasnika upravnik ne vrši propisno redovno održavanje sistema grijanja zbog čega su radijatori često puni zraka, te ne griju.

Etažni vlasnici se također žale da im nisu dostupne informacije o utrošku njihovih sredstava sa računa zgrade, te molim da provjerite postupanje upravnika i predstavnika etažnih vlasnika po ovom pitanju, te naložite dostavljanje godišnjeg plana i izvještaja zainteresiranim etažnim vlasnicima.


27.10.2021

27.10.2021

Amra Hasagić

17.11.2021

27.10.2021

17.11.2021

17.11.2021

27.10.2021

17.11.2021

17.11.2021

17.11.2021

27.10.2021

Elvis Vreto

27.10.2021

Damir Marjanović

27.10.2021

27.10.2021

Bilsena Šahman

27.10.2021

Neira Dizdarević

27.10.2021

Vildana Bešlija

04.11.2021

01.11.2021

Segmedina Srna-Bajramović

27.10.2021
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Vladi KS da u saradnji sa ZZO KS i zdravstvenim ustanovama izvrši analizu potreba ECMO aparata u zdravstvenim ustanovama KS, te da u skladu sa rezultatima analize ukoliko se ukaže potreba pokrene proceduru nabavke ECMO aparata koji će omogućiti dodatni nivo opremljenosti u borbi zdravstvenih radnika sa teškim kliničkim slikama  pacijenata, gdje respirator nije dovoljan.


Haris Zahiragić

27.10.2021

Vibor Handžić

01.11.2021

Samir Suljević

27.10.2021

Smiljana Viteškić

27.10.2021