Zastupnička pitanja

Danijela Kristić

24.11.2021

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

"Molim Vas da mi dostavite informaciju da li boca sa kisikom koji je nabavljen od strane Diamedic firme 2018 godine i plaćen 4.353,00 KM bez PDV ( sa garancijom 12 mjeseci) se po specifikaciji razlikuje od boce sa kisikom koji je nabavljen od firme INEL d.o.o. 2017 godine, a plaćena je 726,49 KM ( sa garancijom 24 mjeseca).
Da li je navedena razlika u cijeni opravdana i da mi dostavite informaciju tj.zapisnik ponuda ko se sve 2018 godine javio na tender OP-18/18 LOT 2 za nabavku navedene boce za kisik."


24.11.2021
Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu da se u budžetu 2022.godine izdvoje sredstva za opremanje ambulante u C fazi Alipašinog Polja i da se obezbjede sredstva u budžetu ZZO za 2022. godinu planiraju sredstva za upošljavanja novog kadra za novootvorenu ambulantu.


Amra Hasagić

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da pristupi izmjenama potrebnih probisa kako bi se omogućilo učešće predstavnika Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu u Komisiji za visoko obrazovanje Skupštine Kantona Sarajevo.


24.11.2021

24.11.2021

24.11.2021

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da izvrši reviziju potreba za tehničkom podrškom u vidu kompjuterske opreme u obrazovnim institucijama u Kantonu Sarajevo te decidno dostavi rezultate iste kako bi napokon znali kolike su potrebe koje institucije


24.11.2021

24.11.2021

24.11.2021

24.11.2021

24.11.2021

24.11.2021

24.11.2021

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

Obzirom da je Ministarstvo civilnih poslova BiH pribavilo saglasnosti kantona u Federaciji BiH da Kanton Sarajevo preuzme finansiranje i pravo na upravljačke strukture sedam institucija kulture upućujem pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu kulture i sporta da li su zaprimili očitovanje Ministarstva civilnh poslova BiH, odnosno, u kojoj fazi je ovaj značajni projekat započet od strane ministra Alikadića.


Igor Stojanović

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

“U ime Foruma mladih SDP Sarajevo podnosim inicijativu prema Vladi KS i Ustanovama kulture u KS, da se uvede jednak popust na karte za sve studente, bez obzira sa kojeg univerziteta dolaze, a ne kao što trenutno postoji povlaštena cijena samo za studente određenih fakulteta ili univerziteta.”


Vildana Bešlija

24.11.2021

Bilsena Šahman

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

Pokrećem INICIJATIVU da se pod upravom nadležnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša oformi radna grupa sastavljena od predstavnika Ministarstva, javnih preduzeća RAD i PARK, koja će u roku od pet dana snimiti stanje i potrebe i da u saradnji sa Službom za zapošljavanje, pripremi odgovarajući program javnih radova koji će početi sa realizacijom odmah i trajati minimalno tri mjeseca, s ciljem čiščenja Kantona od smeća, lišća, snijega i dr.


Admela Hodžić

24.11.2021

Elmedin Konaković

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

Tražim da izvjestite Skupštinu Kantona Sarajevo o poduzetim aktivnostima u predmetu provjere diplome direktorice KCUS. 
Prošlo je više od dva mjeseca od inicijative koju je Skupština usvojila i zatražila da se uključite u provjere. 
Do danas od vas nemamo odgovor. 
Zaključak je Skupština donijela 13.9, a kako nije riječ o procesu koji zahtjeva posebne istražne radnje smatramo da ste odgovor do sad morali dostaviti. 
Predmet nije komplikovan, odugovlačenje je suspektno i još jednom ukazuje na moguće uplitanje politike u rad Tužilaštva kojim rukovodite, a čemu smo nekoliko puta do sad svjedočili. 
Tražim HITAN odgovor. 


Samir Suljević

24.11.2021

Damir Nikšić

24.11.2021

Segmedina Srna-Bajramović

24.11.2021
Puni tekst pitanja:

"Molim Vas da u skladu s pozitivnim zakonskim propisima razmotrite i predložite odluku koja se odnosi na mogućnost ustupanja parking prostora ispred Zemaljskog muzeja BIH istoimenoj instituciji kulture, u cilju potencijalnog ostvarivanja dodatnog izvora prihoda komercijalnom eksploatacijom istog."


Bibija Kerla

24.11.2021